หน้าบ้านจอมยุทธ >> ประเทศไทย 77 จังหวัด >> ภาคใต้ >>พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

 

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด

จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา จังหวัดนี้ย้ายที่ตั้งมาแล้ว 12 ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2467 ย้ายจากตำบลลำปำมาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ ใกล้กับภูเขาอกทะลุ ซึ่งสูงเด่นอยู่บนที่ราบ มองเห็นจากที่ไกลได้ทุกทิศ บนยอดเขามีเจดีย์เก่าสร้างไว้องค์หนึ่ง
 
คำขวัญ :
เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
ต้นไม้ประจำจังหวัด :
พะยอม
ดอกไม้ประจำจังหวัด :
พะยอม
ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน
คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"
 

เพลงมาร์ชพัทลุง

พัทลุงรุ่งเรืองเมืองคนดี
ฝากไมตรีมอบไว้ทั่วกัน
บรรพชนของเราไม่เคยหวั่น
เคยประจัญเทอดเกียรติพัทลุง
เคยกล้าเกรียงไกร
ขจรไปทั่วฟ้าเมืองกรุง
เราจงมาช่วยกันผดุง
พัทลุงให้ยิ่งยืนนาน
เราร่วมกันสัญญาจะประคอง
เกียรติลำยองยิ่งนั้นนิรันดร์กาล
ขอฟ้าดินจงช่วยเป็นพยาน
เราสาบานะร่วมกันทำดี
ให้เกียรติลือไกล
ขจรไปทั่วฟ้าธาตรี
เราจงมาร่วมสามัคคี
ทำความดีเพื่อพัทลุงเทอญ
 
สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วยเทือกเขาบรรทัด มีระดับสูงจากน้ำทะเลปานกลางประมาณ 50-1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 0-15 เมตร บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และ พืชไร่ชนิดต่างๆ
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาชัยสนและอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ทิศตะวันออก สุดทะเลสาบสงขลาตอนใน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับกิ่งอำเภอศรีนครินทร์และอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง