บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขและการป้องกันวงจรอุบาทว์(6)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่


เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขและการป้องกันวงจรอุบาทว์(6)

Feb.27.2007 1:57:38 pm

แนวทางการป้องกันวงจรอุบาทว์ภายใต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

        โดยยึดรัฐธรรมนูญ ปี2540เป็นแม่แบบดังนี้…

1. ในหมวดทั่วไป มาตราที่6 ที่กล่าวว่า  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสุดของประเทศ  บทบัญญัติใดของกฎหมาย  กฎ หรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้…
ให้เพิ่มวรรคที่สองว่า…
         “ การล้มล้างรัฐธรรมนูญ โดยบุคคลและคณะบุคคลใดๆย่อมกระทำมิได้ เว้นแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐสภาด้วยการออก พระราชบัญญัติ   หรือพระราชกำหนดภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ …หากมีการกระทำเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญ ให้มีการลงโทษด้วยโทษสูงสุดตามประมวลกฎหมายแก่บุคคลและคณะบุคคลนั้น”

2. ในหมวดที่3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในมาตรา 39 ให้เพิ่มในวรรคสุดท้ายว่า
“ เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน  หากมีการดำเนินการด้วยกระบวนการเพื่อสร้างข่าวเท็จและเป็นการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย  เพื่อสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติ และเพื่อทำลายภาพพจน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ได้…หากมีการกระทำเช่นนั้น  รัฐย่อมมีสิทธิ์ในการปิดกิจการเหล่านั้น เพื่อระงับไว้ซึ่งความเสียหายแห่งการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตุ ”

3. ในหมวดที่6 รัฐสภา  ในส่วนที่1 บททั่วไป  ในมาตราที่92 ที่ร่างไว้ว่า….ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา…..
ให้เพิ่ม ในวรรคที่สองดังนี้…
       “  เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบ  ตัวแทนที่ประกอบขึ้นเป็นรัฐสภา อันได้แก่ ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  จะต้องเคารพต่อมตินั้นๆ  ห้ามมิให้มีการเคลื่อนไหวใดๆนอกรัฐสภาโดยการชุมนุมก่อการเคลื่อนไหวนอกรัฐสภาเพื่อล้มล้าง มตินั้นๆ  หากมีการกระทำดังกล่าวโดยบุคคลหรือโดยพรรคการเมือง ให้ดำเนินการลงโทษสูงสุดตามกฎหมายพรรคการเมือง ด้วยการยุบพรรคและถอดถอนจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร หรือสมาชิกวุฒิสภา”

4. ให้เพิ่มเติม เป็นหมวดใหม่…คือหมวดเกี่ยวกับกองกำลังที่ถืออาวุธ  โดยมีหลักการดังนี้….
            ในสภาวะปกติไม่มีสงคราม…นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุดในการบัญชาการ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและกองกำลังตำรวจ
             การเคลื่อนย้ายกำลังใดๆในสภาวะปกติไม่มีสงคราม การเคลื่อนย้ายกำลังระดับกองพันขึ้นไปต้องรายงานตรงต่อรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อขออนุมัติ
              จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการในการพิจารณาเลือกเลื่อนตำแหน่ง  และมีการสอบถามความเห็นด้วยวิธีการลับจากผู้ใต้บังคับบัญชามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่นด้านประสิทธิภาพการทำงาน   ความมีมนุษยสัมพันธ์  ฯลฯ เพื่อล้มล้างระบอบพรรคพวก หรือการแบ่งฝักฝ่ายเป็นรุ่นต่างๆในกองกำลัง…และเพื่อสร้างความสามัคคีในกองทัพอันจะเป็นผลดีต่อการสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการสู้รบ
                ในสภาวะสงคราม คณะสภากลาโหมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  รัฐมนตรีกลาโหมเป็นรองประธานและผุ้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเป็นคณะกรรมการในการบัญชาการสูงสุด
                 จะต้องปลูกฝังจิตสำนึกของทหาร ให้ถือว่าการปกป้องซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญเป็นเกียรติอันสูงสุด นอกเหนือจากการปกป้องซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
แต่เท่าที่ข้าฯเห็นก็มีแต่คำปฏิญาณตนในข้อที่1 ของตำรวจเท่านั้นที่กล่าวถึงการปกป้องรัฐธรรมนูญ

5. การป้องกันการคอรัปชั่น…จะต้องให้บุคคลตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการขึ้นไปจนถึงรัฐมนตรีทุกกระทรวงทบวงกรม.แสดงบัญชีทรัพย์สินทุกปี…รวมทั้งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างก็เช่นกัน
           การเลือกเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนต้องผ่านคณะกรรมการทุกระดับดังเช่นในข้อที่4 กล่าวคือคณะกรรมการอาจมาจากกระทรวงอื่นและบุคคลภายนอก….กรรมการในทุกระดับชั้นต้องมีแบบสอบถามจากผู้ใต้บังคับบัญชามาประกอบการพิจารณา

6. ให้การรับรองทางกฎหมายต่อองค์กรคู่ขนานของประชาชนมีสิทธิที่จะดำเนินการสืบสวนและแสวงหาข้อมูลอันทำงานคู่ขนานกับตำรวจเพื่อเป็นหลักประกันในกระบวนการสร้างความยุติธรรมขั้นต้นให้กับประชาชน..
7. การมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องระบุอย่างเป็นรูปธรรมและมีกฎหมายรองรับ

ขอเอาแค่ 7 ข้อนี้ก่อน   ข้าฯ เชื่อว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญคงไม่กล้าแก้ดังข้าฯเสนอมาหรอกครับ…เพราะเท่าที่ดูแล้วยังมิเห็นผู้ใดอยากจะทำลายวงจรอุบาทว์เหล่านี้เลย..

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้ : อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook