บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ชีวิตเพื่อสันติสุขและสันติภาพ
พระทศพล  เขมาภิรโต

องค์ประกอบเสริมของสันติสุข

สำหรับองค์ประกอบเสริมของความสุขที่สำคัญมี 2 อย่าง คือ สังคมสันติสุข กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันโดยใกล้ชิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สังคมสันติสุข

สังคมของมนุษย์เปรียบได้กับร่างกาย มีอวัยวะน้อยใหญ่ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ทุก ๆ ส่วนอยู่ร่วมกันอย่างมีสมดุล ถ้าอวัยวะใดบกพร่องหรือเป็นโรค ก็จะส่งผลกระทบไปยังทั่วร่างกาย สังคมก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง สังคมทั้งหมดย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย

การพัฒนาสังคมไทยให้ได้ผลนั้น จะต้องใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียนที่ดี สำหรับก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต ในอดีตที่ผ่านมาเราพัฒนาโดยยึดเอาวัตถุเป็นศูนย์กลาง ผลที่เกิดขึ้นก็คือ มนุษย์สร้างวัตถุต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เป็นสังคมวัตถุนิยมที่มนุษย์ไม่มีความสุข การพัฒนาในครั้งต่อไปที่มีความเหมาะสมมากกว่า ก็คือการพัฒนาสังคมที่ใช้ศีลธรรมเป็นศูนย์กลาง หรือเรียกว่าสังคมศีลธรรม

สังคมศีลธรรม หมายถึงสังคมที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ หรือความถูกต้องทางวัตถุ ทางสังคม ทางจิตใจ และทางภูมิปัญญา เป้าหมายที่สำคัญของสังคมศีลธรรม มีดังนี้

 

2) ในทางวัตถุ ทุกคนมีพออยู่พอกิน มีวัตถุให้ครอบครองเท่าที่จำเป็น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีการกระจายทรัพยากรทุกอย่างด้วยความยุติธรรม

3) ในทางสังคม มีสถาบันพื้นฐานทางสังคม คือสถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนที่เป็นปึกแผ่น เพื่อสร้างความเป็นปกติสุขในทางสังคมและทางศีลธรรม มีประชาธิปไตย มีสันติธรรม มีการกระจายอำนาจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมอื่น ๆ

4) ในทางจิตใจ จะต้องเป็นสังคมที่สร้างคนให้มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ สามารถเห็นคุณค่าความรัก ความดีของเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งมีความสุขอย่างแท้จริง มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development)

4) ในทางปัญญา สังคมไทยจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนทั้งมวล มีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง มีวัฒนธรรมของการแสวงหาความจริง มีวิธีการคิดที่ถูกต้อง ใช้โยนิโสมนสิการนำพฤติกรรม สามารถเรียนรู้ ปรับตัว แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

2. สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนถือว่า เป็นองค์ประกอบเสริมในการเสริมสร้างสันติสุขในสังคมที่มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเกิดสันติสุขในสังคมมนุษย์ ความคิดในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแนวคิด ปรัชญาในการดำเนินชีวิตใหม่ เป็นการปรับจิตใจเข้าสู่ดุลของธรรมชาติ มองเห็นความสัมพันธ์ตลอดสายของสรรพสิ่ง มีความรักที่สามารถแพร่ขยายไปอย่างกว้างขวาง มีจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดไปยังบุคคลรอบข้างรวมทั้งปลูกจิตสำนึกในเรื่องนี้ให้กับอนุชน จนเกิดเป็นกลุ่มพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง กลุ่มพลังทางสังคมก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับสังคมต่อไป

โดยสรุป การสร้างสันติสุขในสังคม ที่กล่าวมาทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเสริม จะต้องเกิดขึ้นจากบุคคล จากกลุ่มหรือองค์กรขอบงชุมชน เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า ศูนย์กลางของสันติสุขของบุคคลและสังคม จะต้องเกิดจากการมีชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ถ้าชุมชนอ่อนแอสันติสุขย่อมบังเกิดขึ้นไม่ได้

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook