บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ

กฎมณเฑียรบาล
กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก
กฎมนเฑียรบาล ว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์
กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการค้าขายและการสมาคมแห่งข้าราชการ ในพระราชสำนัก

ประกาศของคณะปฏิวัติ
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 189
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 305

ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

พระราชกำหนด
พระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
พระราชกำหนด ชั้นยศเสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุฎสยาม พุทธศักราช 2459
พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540
พระราชกำหนด บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
พระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ พ.ศ. 2528
พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
พระราชกำหนด แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
พระราชกำหนด ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524
พระราชกำหนด ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ.  2483

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ การกักเรือ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การเนรเทศ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการ ตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติ การเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. 2481
พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ การพิมพ์ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491
พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ การสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อประโยชน์แห่งครัวเรือน พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติ กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พ.ศ. 2488
พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พ.ศ.2457
พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ กาชาด พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 253
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ กำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ กำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2484พระราชบัญญัติ ขนาดเกวียน พระพ.ศ. 2459
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528

พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
พระราชบัญญัติ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติ ควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติ ควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
พระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ ควบคุมยางพ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2536
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมง แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรป และสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและ ทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ คุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติ คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ คืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ ครู พุทธศักราช 2488
พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2488
พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจำพวกในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539พระราชบัญญัติ คืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัดบำเหน็จและบำนาญ พุทธศักราช 2489
พระราชบัญญัติ คุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483
พระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ คุ้มครองสิ่งที่ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2486
พระราชบัญญัติ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2486
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2516
พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติ เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ เงินคงคลัง พ.ศ. 2491
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501

พระราชบัญญัติ จราจรทางบกพ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พ.ศ. 2479
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ 2479
พระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464
พระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ จำกัดสิทธิคนไทยผู้กระทำการอันเป็นภัยแก่ชาติ พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

พระราชบัญญัติ ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติ ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติ ใช้ตราแผ่นดิน ร.ศ. 108

พระราชบัญญัติ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523

พระราชบัญญัติ ตามช้างรัตนโกสินท รศก 127

พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ โทรเลขและโทรศัพท์ พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496

พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ธง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
พระราชบัญญัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติ นิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออก เพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476
พระราชบัญญัติ น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ บังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ บำรุงพืช พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ ประกันชีวิต พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471
พระราชบัญญัติ ป้องกันการกระทำบางอย่าง ในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติ ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ ประถมศึกษา พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช 2464
พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ปีประดิทิน พุทธศักราช 2483
พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ เพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติ ไพ่ พ.ศ. 2486
พระราชบัญญัติ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์ พ.ศ. 2473
พระราชบัญญัติ ภาษีป้ายพ.ศ.2510
พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิด-พระราชบัญญัติ ลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติ ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมาย รับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2483พระราชบัญญัติ ยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2476
พระราชบัญญัติ ยศตำรวจ พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติ ยศตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512
พระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติ ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ เรือนจำทหาร พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ รถยนต์ทหาร พ.ศ. 2476
พระราชบัญญัติ รถลาก รัตนโกสินทรศก 120
พระราชบัญญัติ รักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445)
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศ ใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติ ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2485
พระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติ รายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติ ล้อเลื่อน พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ.2496
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2485
พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช 2478
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยตำรวจ พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติ วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติ เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522


พระราชบัญญัติ ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช 2472
พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ สภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติ สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติ สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ สำรวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2498
พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติ สงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ สำหรับกำจัดผักตบชวา พระพุทธศักราช 2456
พระราชบัญญัติ สำหรับตรวจป้องกันโรคสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทรศก 119
พระราชบัญญัติ สำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช 2464
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
พระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543พระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติ สมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก 129
พระราชบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติ สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติ เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ เสื้อครุยเนติบัณฑิต พ.ศ. 2479

พระราชบัญญัติ หอการค้า พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติ ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิด บางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติ ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหาร พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. 2519
พระราชบัญญัติ ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2535


พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. 2489
พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522
  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook