บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2524
    


พระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2524

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
เป็นปีที่ 36 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การ โทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคุ้มครองการ ดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2524"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2524/122/1พ/27 กรกฎาคม 2524] มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "องค์การ" หมายความว่า องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม ระหว่างประเทศ มาตรา 4 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยขององค์การ ให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์ (1) ให้ยอมรับนับถือว่า องค์การเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามี ภูมิลำเนาในประเทศไทย (2) ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศ ไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองค์การ ให้องค์การ ทรัพย์สิน และบรรณสารขององค์การ ผู้แทนของภาคีองค์การ ผู้แทนของผู้ลงนาม ความตกลงว่าด้วยองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่ขององค์การได้รับเอกสิทธิ์ สิทธิยกเว้น และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ ในพิธีสารว่าด้วยเอกสิทธิ์ สิทธิยกเว้น และความคุ้มกันขององค์การโทรคมนาคม ทางดาวเทียมระหว่างประเทศซึ่งทำ ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (3) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่เป็นการถาวรใน ประเทศไทยไม่ได้รับเอกสิทธิ์ สิทธิยกเว้นและความคุ้มกันตามมาตรานี้ เว้นแต่ จะได้กระทำการตามหน้าที่อย่างเป็นทางการและภายในขอบเขตแห่งหน้าที่ของ บุคคลนั้น
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

-------------------------------
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงว่าด้วยองค์การโทรคมนาคม ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ และจะภาคยานุวัติพิธีสารว่าด้วยเอกสิทธิ์ สิทธิยกเว้นและความคุ้มกันขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง ประเทศทำขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ซึ่ง กำหนดให้ภาคีแต่ละประเทศให้เอกสิทธิ์ สิทธิยกเว้น และความคุ้มกันตามที่ ระบุไว้ในพิธีสารแก่กันและกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันให้การปฏิบัติงาน ขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศในประเทศภาคี ทั้งหลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุวัติการให้ เป็นไปตามข้อผูกพันในพิธีสารดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกพระราชบัญญัตินี้

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook