บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2522
    


พระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม
แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522
เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การ โทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2522"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2522/42/3/25 มีนาคม 2522] มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "องค์การ" หมายความว่า องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกซึ่งประเทศ ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ตามธรรมนูญขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก มาตรา 4 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยขององค์การให้บรรลุผลตาม ความมุ่งประสงค์ (1) ให้ยอมรับนับถือว่า องค์การเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนาใน ประเทศไทย (2) ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองค์การ ให้องค์การและพนักงานขององค์การได้รับ เอกสิทธิและความคุ้มกันเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ องค์การตามความตกลงเกี่ยวกับเอกสิทธิและความคุ้มกันที่รัฐบาลแห่งประเทศไทยกับองค์การจะได้ ทำขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเอกสิทธิและความคุ้มกันที่องค์การสหประชาชาติและพนักงานของ องค์การสหประชาชาติได้รับตามอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของสหประชาชาติ ฉบับที่สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 ในระหว่างที่ยังมิได้มีความตกลงตาม (2) ให้องค์การและพนักงานขององค์การ ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นเดียวกับที่องค์การสหประชาชาติ และพนักงานขององค์การ สหประชาชาติได้รับตามอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของสหประชาชาติดังกล่าว
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

_

________________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยได้ตกลงเข้าเป็น ภาคีสมาชิกในความตกลงจัดตั้งองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และตามธรรมนูญ ขององค์การดังกล่าวซึ่งรัฐบาลแห่งประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2519 ได้ กำหนดให้องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเป็นนิติบุคคลและมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน ประเทศไทย ดังนั้น เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และเพื่อให้องค์การและพนักงานขององค์การได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันในการดำเนินงานและ การปฏิบัติงานขององค์การในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook