บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมาย รับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พุทธศักราช 2483
    


พระราชบัญญัติ
ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมาย
รับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ
พุทธศักราช 2483

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ. พิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2483
เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิด กฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติยกความผิด ให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายรับราชการทหาร กับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ พุทธศักราช 2483 มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป [รก.2483/-/909/24 ธันวาคม 2483] มาตรา 3 บรรดาผู้ที่กระทำผิดพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร หรือพระราชบัญญัติรับราชการทหารโดยเหตุต่าง ๆ ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกความผิดเสีย มาตรา 4 บรรดาทหารและตำรวจที่รับราชการตามพระราชบัญญัติ ลักษณะเกณฑ์ทหาร หรือพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ซึ่งขาดหนีราชการไป ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ แล้วได้กลับเข้ารับราชการตามสังกัดของตนก่อน วันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2484 โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจับกุมนั้น ให้ยก ความผิดเสีย
มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook