บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

เสนอเรื่องแรงงานเข้าสู่การพิจารณาขององค์การการค้าโลก(WTO)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เสนอเรื่องแรงงานเข้าสู่การพิจารณาของ WTO ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2543 มีการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกครั้งที่ 3 (WTO 3rd Ministerial Conference) ที่เมืองซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ประเทศสมาชิก WTO อยู่ระหว่างการเจรจาร่างปฏิญญารัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (Draft Ministerial Declaration) ซึ่งจะมีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการและแนวทางในเรื่องต่างๆ ภายใต้กรอบการเจรจาของ WTO ในระยะที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป พยายามผลักดันอย่างหนักให้มีการนำเรื่องมาตรฐานแรงงานเข้าสู่การพิจารณาของ WTO และล่าสุดมหาอำนาจทั้งสอง ได้จัดทำข้อเสนอเรื่องแรงงาน เสนอต่อคณะมนตรีทั่วไปของ WTO แต่ยังมีประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนไม่มากนัก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่รวมทั้งไทย ยังคงคัดค้านการนำประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานมาใช้เป็นข้ออ้างในการใช้มาตรฐานกีดกันทางการค้าในอนาคต สาระสำคัญของข้อเสนอฯ มีดังนี้

 

โดย สหรัฐอเมริกา เชื่อว่า การจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้ ประเทศสมาชิก WTO จะได้รับประโยชน์จากการหารือ และประสานงานกับ ILO IMF World Bank และ UNCTAD สหภาพยุโรป เสนอให้รัฐมนตรีที่ ซีแอตเติล มีมติให้ WTO ยอมให้มีการนำเรื่องมาตรฐานแรงงานหลักมาใช้เป็นเครื่องจูงใจในระบบการให้สิทธิพิเศษทางการค้า เพื่อต้องการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลัก (incensive – based approach) และยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง WTO และ ILO (jiont ILO/WTO standing working forum) ว่าด้วย การค้าโลกาภิวัตน์ และประเด็นด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น โดยผ่านการหารือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล นายจ้าง สหภาพการค้า และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ และให้มีการตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการค้า การเปิดเสรีทางการค้า การพัฒนากับมาตรฐานแรงงานด้วย แต่จะไม่รวมถึงประเด็นใดๆ ที่ให้มีการกำหนดบทลงโทษทางการค้า สำหรับประเทศไทย คัดค้านการเชื่อมโยงเรื่องมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่ประเทศสมาชิกยังมีความเห็นแบ่งเป็นสองขั้วอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น เพื่อให้ประเทศสมาชิก WTO มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น ไทยเห็นว่า ควรใช้วิธีแก้ไขในทางสร้างสรรค์ (positive approach) อาทิ การจัดประชุมระดับสูง (a one – off high level meeting) ในเรื่องแรงงาน เพื่อหารือปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเหมาะสมกว่าการเลือกแนวทางใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ลงโทษผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้ (negative approach) แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการค้ากับประเด็นแรงงาน (non - linkage) และจะเป็นการประชุมที่ไม่มีผลผูกพันต่อผู้เข้าร่วมประชุม (non – binding) ตลอดจนเป็นการประชุมครั้งเดียวไม่มีต่อเนื่อง (one – off basis)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook