บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กรรมและการเกิดใหม่

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กรรมเก่ากรรมใหม่
การเกิดใหม่
เหตุที่คนอายุสั้นและอายุยืน
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

กรรมเก่ากรรมใหม่

      กรรมเก่า กรรมใหม่ ความดับแห่งกรรม และทางปฏิบัติเพื่อดับกรรมคืออะไร พระพุทธองค์ทรงมีพุทธดำรัสไว้ในกรรมสูตรว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมเก่าคืออะไร อันบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า เป็นของอันปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา...เรียกว่ากรรมเก่า

“กรรมใหม่ คืออะไร กรรมที่บุคคลทำด้วยวาจา ใจ ในบัดนี้ นี่เราเรียกว่ากรรมใหม่“ความดับแห่งกรรมเป็นไฉน...ความดับใดกระทบกับความพ้นทุกข์เพราะความดับแห่งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมนี้เรียกว่าความดับแห่งกรรม“ทางปฏิบัติเพื่อ ความดับแห่งกรรมคืออะไร อริยมรรคมีองค์ 8 คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้เรียกว่าทางปฏิบัติเพื่อความดับแห่งกรรม” (สํ.สฬ. 18/227-230/ 166)

กรรมเก่ากรรมใหม่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายคือเรื่องที่ทำโดยเจตนาในอดีตเรียกว่ากรรมเก่า ส่วนกรรมที่กำลังกระทำก็เรียกว่ากรรมใหม่ การดับกรรมก็คือดำเนินตามอริยมรรคมีองค์ 8 ท่านแสดงไว้อย่างชัดเจนแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook