บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากร ความจำเริญทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชุมชนระดับเมืองกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ชุมชนระดับเมือง หมายถึงอาณาบริเวณที่มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นได้แก่ เขตเทศบาลทั่วราชอาณาจักร การเจริญเติบโตของชุมชนระดับเมืองในประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่สมดุล กล่าวคือ กรุงเทพมหานครมีขนาดใหญ่กว่าเมิงเชียงใหม่ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองถึง 50 เท่า

2. ในชุมชนระดับเมืองส่วนใหญ่รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มักมีปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษทางอากาศ ความหนาแน่นของประชากรและปัญหาการจราจร ส่วนปัญหาอื่นๆ เช่นมลพิษทางน้ำนั้นไม่ชัดเจนนักว่าจะเป็นผลของชุมชนระดับเมืองหรือไม่ และถ้ามีการกระจายอุตสาหกรรมและประชากรออกไป ปัญหามลพิษทางน้ำ อาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้

3. มลพิษทางอากาศในชนบทระดับเมืองส่วนใหญ่ เกิดจากการขนส่ง การจราจรติดขัด ตลอดจนการผลิตพลังงานซึ่งเป็นบ่อเกิดของฝุ่นละอองซัลเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ มลพิษทางอากาศเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย การเกษตร สิ่งก่อสร้าง และสินทรัพย์อื่นๆ

4. การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศและการประกอยอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางเสียง

5. ขยะมูลฝอยเป็นสารมลพิษอีกอย่างหนึ่งที่คุกคามสุขภาพของมนุษย์จำนวนขยะมูลฝอยที่ประชากรแต่ละคนปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนั้น มีความสัมพันธ์แบบแปรผันโดยตรงกับระดับความจำเริญทางเศรษฐกิจ การกำจัดขยะมูลฝอยทำได้หลายวิธี และวิธีที่ควรแก่การสนใจคือการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

6. สุนทรียภาพเป็นเรื่องของความรู้สึกอันละเอียดอ่อน แสงสีความอึกทึกครึกโครมในเมือง แม้จะเป็นสิ่งที่คนจำพวกหนึ่งแสวงหา แต่อาจเป็นมลพิษของคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้

การเติบโตของชุชนระดับเมือง

กรุงเทพฯ เป็นเมืองเอก ซึ่งเติบโตขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าเมืองอื่นๆ จนปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าเมืองเชียงใหม่ที่เป็นอันดับสองในด้านประชากรถึง 50 เท่า ปัญหาของกรุงเทพฯ คือความแออัด คับคั่ง และการจราจรติดขัด มลพิษด้านต่างๆ ตลอดจนการใช้ที่ดินอย่างผิดประเภท มาตรการในการแก้ไขปัญหาได้แก่

- พัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- พัฒนาสามจังหวัดชายฝั่งตะวันออก
- พัฒนาเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชนชนบท

ชุมชนระดับเมืองกับมลพิษทางน้ำ

คำแนะนำให้จำกัดการปล่อยสารมลพิษทางน้ำในบริเวณแคบบ หรือจะให้กระจายสารมลพิษให้เท่าเทียมกันในแหล่งน้ำทุกแห่ง คำตอบขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

ก. ประเภทของสารมลพิษ
ข. ความสามารถในการรองรับของเสียของแหล่งน้ำ
ค. เทคโนโลยีในการบำบัดมลพิษทางน้ำที่มีอยู่
ง. ต้นทุนสังคมเปรียบเทียบของทางเลือกทั้งสอง

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนระดับเมืองกับมลพิษทางน้ำ ในชุมชนระดับเมืองส่วนมากมีปัญหามลพิษทางน้ำ แม่เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว การมีชุมชนระดับเมืองอาจจะไม่ใช่ต้นเหตุของมลพิษทางน้ำ ต้นเหตุที่แท้จริงได้แก่จำนวนประชากร ความจำเริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และระเบียบวินัยของประชาชน

ชุมชนระดับเมืองกับมลพิษทางอากาศ

กรุงเทพฯ มีปัญหามลพิษทางอากาศ มีปัญหาเรื้อรังแต่ไม่มีปัญหาฉับพลัน เพราะว่าย่านการค้าหลายแห่งในกรุงเทพฯ มีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาวสูงเกินกส่ามาตรฐานสากลไปมาก แต่ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในระยะสั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ชุมชนระดับเมืองกับมลพิษทางเสียง

นายปรีชาอาศัยอยู่ในบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีเรือยนต์แล่นพุกพล่าน เขามีอาชีพเป็นนักดนตรีไนท์คลับหลายแห่งในกรุงเทพฯ ต้องขับรถจากบ้านท่าพระจันทร์ไปทำงานที่ไนท์คลับทุกวัน นายปรีชาจะเกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียง คือ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียง 2 อย่างคือ ดนตรี และรถยนต์ และเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษทางเสียง 2 อย่าง คือ เสียงดนตรีและเสียงเรือยนต์

ชุมชนระดับเมืองกับขยะมูลฝอย

ร้านค้าของเก่ามีบทบาทในการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ

1. ช่วยกำจัดมูลฝอย
2. ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ชุมชนระดับเมืองกับสุนทรียภาพ

สำนวนที่ว่า "คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า" บุคคลต่างๆ มีความเห็นในเรื่องของสุนทรียภาพต่างกัน โดยเฉพาะความคิดเห็นระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท ชาวชนบทอาจจะหลงไหลแสงสีในเมือง ส่วนชาวเมืองอาจจะพิศมัยความร่มรื่นของธรรมชาติในชนบทก็ได้

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชุมชนระดับเมืองกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความจำเริญทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook