บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

ความสำคัญ ความหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาเศรษฐศาสตร์

  1. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเป็นพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เกือบทุกสาขา เพราะเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินนโยบายของรัฐบาล
  2. เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเป็นวิชาที่ศึกษาผลกระทบของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีต่อสวัสดิการสังคม และกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินนโยบายเศรษฐกิจ
  3. วัตถุประสงค์ของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ คือการศึกษาถึงฐานะความเป็นอยู่ของสังคมส่วนรวม
  4. เนื่องจากเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเป็นวิชาที่ศึกษาการเลือกวัตถุประสงค์ของสังคม ความรู้เรื่องความพอใจของสังคม หรือฟังก์ชั่นสวัสดิการสังคม จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยให้เราเลือกวัตถุประสงค์ของสังคมได้อย่างถูกต้อง

ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเป็นเพียงการศึกษาหรืออธิบายปรากฏการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต แต่วิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เป็นวิชาที่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลว่านโยบายใดพึงปรารถนา หรือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการคือวิชาที่ศึกษาถึงความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยศึกษาผลกระทบของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้เลือกนโยบายที่จะก่อให้เกิดสวัสดิการสูงสุดต่อสังคม

ประโยคที่แฝงวิจารณญาณ เช่น
(ก) ไม่มีความจนในหมู่คนขยัน
(ข) ควรมีการกระจายรายได้จากคนจนสู่คนรวยเป็นต้น

ประโยคที่ไม่มีวิจารณญาณแฝง เช่น
(ก) เขาทำงานหนักเขาจึงมีรายได้สูง
(ข) เมื่อราคานำมันแพงขึ้นจะเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ และฟังก์ชั่นสวัสดิการสังคม

1. วัตถุประสงค์หลักของวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ คือศึกษาฐานะความเป็นอยู่ของสังคมส่วนรวม โดยศึกษาถึงวัตถุประสงค์ข่อต่างๆของสังคมว่าจะมีผลกระทบต่อสวัสสดิการสังคมอย่างไร ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถเลือกนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสังคมได้

2. ฟังก์ชั่นสวัสดิการสังคม เป็นแนวคิดที่ใช้แสดงวัตถุประสงค์ของสังคมในรูปของกฎที่ใช้ในการเรียงลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ นอกจากนักเศรษฐศาสตร์บางคน เช่น แอร์โรว์ ยังใช้ฟังก์ชั่นสวัสดิการสังคมในฐานะที่เป็นกฏในการรวมฟังก์ชั่นสวัสดิการสังคมของแต่ละบุคคลเข้าเป็นฟังก์ชั่นของสังคม

ความสำคัญ ความหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
พัฒนาของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ระเบียบวิธีและขอบเขตการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook