บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา

อุดมการณ์การเมือง หมายถึง โครงสร้างทางความคิดของบุคคลหรือความเชื่อเกี่ยวกับการเมือง ค่านิยมทางการเมือง และบทบาททางการเมือง ระบบความคิดรวมทั้งทัศนะของประชาชนที่มีต่อการทำงานของรัฐบาล

อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกาในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการคือ

  1. การยอมรับในสิทธิมนุษยชน หมายถึง การมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน และสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้
  2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกผู้นำรัฐบาล และนโยบายรัฐบาลจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของชุมชน
  3. การจำกัดอำนาจของรัฐบาล หมายถึง สิทธิในการควบคุมการกระทำของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐบาลได้

อุดมการณ์ของชาวอเมริกันอาจจำแนกได้ 3 ประการคือ

  1. อุดมการณ์แบบประชาธิปไตย โดยยึดหลักแนวความคิดที่ว่ารัฐบาลคือ การปกครองโดยคนจำนวนน้อยที่ได้รับเลือกเข้ามาทำงานแทนคนส่วนใหญ่ ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ปกครอง
  2. อุดมการณ์แบบพหุนิยม โดยมีแนวความคิดพื้นฐานที่ว่าคุณค่าของประชาธิปไตยจะต้องมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ นโยบายสาธารณะจะต้องมีการประนีประนอมและสามารถต่อรองกันได้
  3. อุดมการณ์แบบชนชั้นนิยม

อุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายสาธารณะของอเมริกา

การกำหนดนโยบายสาธารณของอเมริกามีขั้นตอนสำคัญ 7 ประการคือ

วัฒนธรรมทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองของอเมริกา

องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง คือ

ความสำคัญของการพัฒนาทางการเมือง

การพัฒนาทางการเมืองเป็นการทำให้เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเด่นชัดยิ่งขึ้น เป็นการชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ ซึ่งการพัฒนาทางการเมืองมีความสำคัญอย่างมากต่อแนวทางและวิธีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแนวทางต่างๆ และต้องมีความเหมาะสมกับสภาพของประเทศ นอกจากนี้การพัฒนาทางการเมืองยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะการเมืองจะมีส่วนช่วยในการเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองจนนำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองของอเมริกาคือ

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook