บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธานุพุทธประวัติ

ประวัติพระมหากัจจายนะ

พระเจ้าจัณฑปัชโชตในกรุงอุชเชนีทราบว่า พระศาสดาได้ตรัสรู้แล้ว และทรงสั่งสอนประชาชนอยู่ มีพระประสงค์จะใคร่เชิญเสด็จพระศาสดาไปประกาศศาสนาที่กรุงอุชเชนี จึงตรัสสั่งกัจจายนปุโรหิต ซึ่งมีความรู้เรียนจบไตรเพทไปเชิญเสด็จ กัจจายนปุโรหิตทูลลาจะบวชด้วย ครั้นทรงอนุญาติแล้ว จึงออกจากกรุงอุชเชนีพร้อมด้วยบริวาร 7 คนเข้าไปเฝ้าพระศาสดาได้ฟังพระธรรมเทศนาบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้ง 8 คนแล้ว ทูลขออุปสมบท พระศาสดาทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ท่านทูลเชิญเสด็จไปกรุงอุชเชนี ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต แต่พระศาสดารับสั่งว่า ท่านไปเองเถิด เมื่อท่านไปแล้วพระราชาจักทรงเลื่อมใส ท่านจึงเดินทางกลับพร้อมกับภิกษุบริวารอีก 7 รูป แล้วประกาศพระพุทธศาสนาให้พระเจ้าจัณฑปัชโชตและชาวเมืองเลื่อมใสแล้วกลับมาสำนักพระศาสดา ท่านเป็นผู้ฉลาดในการอธิบายความย่อให้พิสดารดังที่ท่านอธิบายธรรมในเรื่อง “ภัทเทกรัตตสูตร” (มีราตรีเดียวเจริญ)ที่พระศาสดาทรงแสดงโดยย่อให้พิสดารให้เป็นตัวอย่าง ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะในทางอธิบายความย่อให้พิสดาร

 

ปฐมสมโพธิกถา
สหชาต
เชิญพราหมณ์ 108
มหาบุรุษลักษณะ 32
ชมพูทวีปและประชุมชน
ประวัติการสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์
ประวัติพระมหากัสสปะ และพระภัททกาปิลานีเถรี
ความมั่นคงในธุดงค์ของพระมหากัสสปะ
สาวกมีชื่อกัสสปะหลายองค์
ประวัติพระมหากัจจายนะ
พราหมณณ์พาวรี และศิษย์ 16 คน
ประวัติราธพราหมณ์
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสุทโธทนะขอพรเกี่ยวด้วยการบวชกุลบุตร
ทรงโอวาทแก่พระราหุล
มูลเหตุพระอนุรุทธะออกบวช
พระอานนท์ทูลขอพร 8 ประการ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
มูลเหตุการออกบวชของพระรัฐบาล
พระรัฐบาลแสดงธรรมุทเทศ 4
ปฐมสาวิกา
ครุธรรม 8 ประการ
เหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช
การอุปสมบทภิกษุณีในครั้งแรก
สามเณรี-สิกขมานา
เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต
พระอชิตราชกุมารออกบวช
พระนางปชาบดีถวายผ้าสาฎก
ทรงแสดงทักษิณาวิภังคสูตร (ต้นกำเนิดสังฆทาน)
พระอชิตะรับผ้าสาฎก
พระอชิตะเหยียดมือรับบาตรกลางอากาศ
พระอชิตะถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต
พระพุทธบิดานิพพาน
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต
เทศนาปริวรรต
เทโวโรหนปริวรรต
อจลเจดีย์
อัครสาวกนิพพาน
ทรงปรารภธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
รับผ้าสิงคิวรรณ
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
ทรงปรารภสักการบูชา
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ปัจฉิมโอวาท
ถวายพระเพลิงไม่ติด
เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง
ลำดับการจำพรรษาของพระพุทธเจ้าทั้ง 45 พรรษา
สังคายนา
อันตรธานม 5 ประการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook