วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งการครองเรือน

          ในครอบครัว ถ้าหากว่าได้ประพฤติธรรม พ่อแม่ประพฤติธรรม ลูกประพฤติธรรม ถ้ามีคนงานที่เราจ้างมาทำงาน ก็สอนให้เขาประพฤติธรรม ให้ประพฤติดี ประพฤติชอบ บ้านนั้นก็จะกลายเป็นบ้านธรรมะไป ทุกคนในบ้านก็จะมีความสุข มีความสงบ ไม่มีความยุ่งยากลำบากเดือดร้อน พ่อบ้านแม่เรือนนั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่าคนใจเดียวกันไม่ใช่สองใจ จึงมีหลักว่า... หากจะอยู่กันด้วยความสุขนั้น ต้องมีความเชื่อเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน มีความเสียสละทัดเทียมกัน สามีภรรยาคู่นั้นก็ชื่อว่ามีใจเดียวกัน

» ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต

» ศิลปะแห่งการครองใจคน

» ศิลปะแห่งการงาน

» ศิลปะแห่งการคบมิตร

» ศิลปะแห่งการครองเรือน

» ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ

» ศิลปะแห่งความเป็นแม่

» ศิลปะแห่งความเป็นลูก

» ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ

» ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ

» ศิลปะแห่งความคิด

» ศิลปะแห่งความสุข

» ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย