วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งการครองเรือน

          ในครอบครัว ถ้าหากว่าได้ประพฤติธรรม พ่อแม่ประพฤติธรรม ลูกประพฤติธรรม ถ้ามีคนงานที่เราจ้างมาทำงาน ก็สอนให้เขาประพฤติธรรม ให้ประพฤติดี ประพฤติชอบ บ้านนั้นก็จะกลายเป็นบ้านธรรมะไป ทุกคนในบ้านก็จะมีความสุข มีความสงบ ไม่มีความยุ่งยากลำบากเดือดร้อน พ่อบ้านแม่เรือนนั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่าคนใจเดียวกันไม่ใช่สองใจ จึงมีหลักว่า... หากจะอยู่กันด้วยความสุขนั้น ต้องมีความเชื่อเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน มีความเสียสละทัดเทียมกัน สามีภรรยาคู่นั้นก็ชื่อว่ามีใจเดียวกัน

ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต
ศิลปะแห่งการครองใจคน
ศิลปะแห่งการงาน
ศิลปะแห่งการคบมิตร
ศิลปะแห่งการครองเรือน
ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ
ศิลปะแห่งความเป็นแม่
ศิลปะแห่งความเป็นลูก
ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ
ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ
ศิลปะแห่งความคิด
ศิลปะแห่งความสุข
ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย