วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ

        คนที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั้น ล้วนเป็นคนที่รู้จักเอาชนะตนเอง ข่มใจตนเองไว้ได้ทั้งสิ้น คนเราจะเป็นอะไรได้สำเร็จย่อมอยู่ที่การกระทำ ไม่ใช่เป็นเพราะใครมาทำให้เราเป็น หรือเพราะอะไรมาดลบันดาลให้เราเป็น ถ้าเราปรารถนาจะเป็นใหญ่ จงตั้งต้นจากจุดน้อยไปก่อน ถ้าท่านต้องการสร้างตึกจงนึกถึงรากตึกเสียก่อน ถ้าตึกมีความสูงเท่าไร รากมันก็ต้องลึกไปเช่นกัน การสร้างตนก็เป็นเช่นนั้น รากของความยิ่งใหญ่อยู่ที่การอ่อนน้อมถ่อมตน ความเชื่อฟัง และความมีวินัยนี่เอง

ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต
ศิลปะแห่งการครองใจคน
ศิลปะแห่งการงาน
ศิลปะแห่งการคบมิตร
ศิลปะแห่งการครองเรือน
ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ
ศิลปะแห่งความเป็นแม่
ศิลปะแห่งความเป็นลูก
ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ
ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ
ศิลปะแห่งความคิด
ศิลปะแห่งความสุข
ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย