วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ

         ข้าราชการคือ ผู้ที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อบุคคล มีน้ำใจเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ทำงานอย่างทุ่มเท รู้จักข่มใจตนเอง ภูมิใจ สุขใจ เมื่อได้ทำงานสุจริต ข้าราชการต้องบำเพ็ญบารมีในฐานะเป็นราชการ คือต้องสำนึกว่า.... เราทำราชการเพื่อรับใช้ประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยาก ยิ่งทำมากเท่าไรบารมีก็สูงขึ้น ความนิยมก็เพิ่มขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จสมหมาย เพราะประชาชนเสื่อมใส จะทำอะไรก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจ นั่นคือ...การบำเพ็ญบารมีที่ถูกต้องของข้าราชการ

ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต
ศิลปะแห่งการครองใจคน
ศิลปะแห่งการงาน
ศิลปะแห่งการคบมิตร
ศิลปะแห่งการครองเรือน
ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ
ศิลปะแห่งความเป็นแม่
ศิลปะแห่งความเป็นลูก
ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ
ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ
ศิลปะแห่งความคิด
ศิลปะแห่งความสุข
ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย