วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์

โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

         พระพุทธองค์สอนให้เรามองอะไรตามความเป็นจริง ดังคำว่า "รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง มองสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามที่มันเป็นอยู่จริงๆ" ถ้าเราเห็นเช่นนั้นแล้วมันก็ปกติ ไม่เกิดอะไร แต่กลับเกิดปัญญา เกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างถูกต้องความวุ่นวายทางจิตนั้นก็ไม่มี

          ปกติคนเรานั้นอยากจะอยู่อย่างเป็นสุข คำว่า "ความสุข" ในที่นี้หมายถึง สงบจิต สงบใจ เพราะเรารู้ว่าอะไรคือตามสภาพความเป็นจริง เราก็อยู่อย่างมีความสุข ความสบาย ทุกคนต้องการอย่างนั้น จึงต้องมองให้เห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิต

ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต
ศิลปะแห่งการครองใจคน
ศิลปะแห่งการงาน
ศิลปะแห่งการคบมิตร
ศิลปะแห่งการครองเรือน
ศิลปะแห่งความเป็นพ่อ
ศิลปะแห่งความเป็นแม่
ศิลปะแห่งความเป็นลูก
ศิลปะแห่งความเป็นผู้นำ
ศิลปะแห่งความเป็นข้าราชการ
ศิลปะแห่งความคิด
ศิลปะแห่งความสุข
ศิลปะแห่งความสงบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย