วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

พุทธศาสนสุภาษิต

คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

" ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ คนละความชนะ และความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข "

หมวดตน หมวดไม่ประมาท หมวดกรรม หมวดกิเลส หมวดอดทน  หมวดจิต หมวดทาน หมวดธรรม หมวดเบ็ดเตล็ด  หมวดปัญญา หมวดบุคคล หมวดความตาย หมวดวาจา หมวดความเพียร หมวดความสามัคคี หมวดศีล หมวดคบหา

หมวดกรรม

  • ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ จัดการงานเรียบร้อย จึงควรอยู่ในราชการ.

  • คนที่พึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ ไม่ควรทำตามความพอใจในบาปนั้น เพราะการสะสมบาป นำทุกข์มาให้.

  • ผู้อื่นทำความดีให้ ทำประโยชน์ให้ก่อน แต่ไม่สำนึกถึงบุญคุณ เมื่อมีกิจเกิดขึ้นภายหลังจะหาผู้ช่วยทำมิได้.

  • สัตว์ทั้งปวงหวาดต่ออาญา ล้วนกลัวต่อความตาย ควรทำตนให้เป็นอุปมา ไม่ฆ่าเขาเองไม่พึงให้ผู้อื่นฆ่าผู้อื่น.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย