วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

โอวาทพระอาจารย์

นั่งก็ตาย นอนก็ตาย ยืนก็ตาย เดินก็ตาย

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

              คนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลม สามารถจะอธิบายข้ออรรถข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง แต่กิเลสเพียงหยาบๆ อันเป็นคู่ปรับแห่งศีล แค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออก เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์ แห่งศีล สมาธิ ปัญญากระมัง จึงได้เป็นอย่างนี้ ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกๆ ปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือน เคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกทาด้วยปรอท ฉะนั้นจึงไม่สามรถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมอยู่นอกฝัก คือฉลาดในเชิงพูด เชิงคิด แต่ดวงจิตไม่มีสมาธิ นี้เรียกว่า คมนอกฝัก.

ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระอาจารย์วัน อุตตโม
พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
หลวงปู่สี มหาวีโร
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย