วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

โอวาทพระอาจารย์

นั่งก็ตาย นอนก็ตาย ยืนก็ตาย เดินก็ตาย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

                   พระพุทธเจ้าองค์เอก สอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นๆ ให้เราประพฤติปฎิบัติ นำเข้าไปต่อกรกับกิเลส เมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งการปฎิบัติแล้ว ทำไมจะไม่เป็นเอกธรรม สำหรับจิตดวงที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้ง ต้องเป็นเอกจิต เอกธรรม นั่นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้น พระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นจากตรงนั้น เลิศก็เลิศจากตรงนั้น ไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้น เป็นของมหัศจรรย์ที่ตรงนั้น นอกนั้นไม่ปรากฎว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้ว หรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย.

ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระอาจารย์วัน อุตตโม
พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
หลวงปู่สี มหาวีโร
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย