วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

โอวาทพระอาจารย์

นั่งก็ตาย นอนก็ตาย ยืนก็ตาย เดินก็ตาย

พระอาจารย์วัน อุตตโม
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จังหวัดสกลนคร

                  เพราะฉะนั้นตัณหานี้เราต้องเพียรพยายามละ คือตั้งความเพียรของเราไว้ ปหานปธาน เพียรละความชั่วของเรา สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น ภาวนาปธาน เพียรให้ความดีเกิดขึ้น อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาความดีของเราไว้ นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายาม ที่เราจะละความชั่วของเราได้ การบำเพ็ญปหาปธานนี้ เราจะต้องทบทวนเข้ามา คือทบทวนเข้ามาภายใน มาดูที่จิตใจของเรา ดูที่กายของเรา ดูที่วาจาของเรา ต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออก ที่เราปฎิบัตินั้นดีหรือชั่ว แม้เรามาตรวจค้นดู ทบทวนดู หรือส่องดู เงาของเจ้าของ การภาวนา นี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดู เป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเรา ให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีชั่ว สะอาดหรือเศร้าหมอง เราจะได้รู้จะได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ.

ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระอาจารย์วัน อุตตโม
พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
หลวงปู่สี มหาวีโร
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย