วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

โอวาทพระอาจารย์

นั่งก็ตาย นอนก็ตาย ยืนก็ตาย เดินก็ตาย

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี

               ธรรมะมีอยู่ในกาย เพราะกายมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ท่านได้เสียสละเช่น ความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้น พระองค์ท่านผู้มีคนยกย่องสรรเสริญ คอยปฎิบัติวัฎฐาก แล้วได้เสียสละมานอนกับดินกินกับหญ้า ใต้โคนต้นไม้ ถึงกับอดอาหารเป็นต้น การเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไร ก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรม คือ ธรรมะ เป็นเครื่องพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้ อันเป็นสถานที่เงียบสงัด และได้ทรงพิจารณาถึงความจริง คือ อริยะสัจ 4 นี้ เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า.

ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระอาจารย์วัน อุตตโม
พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
หลวงปู่สี มหาวีโร
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย