วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

พุทธภาษิต

หน้า1       หน้า2       หน้า3       หน้า4       หน้า5

สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ       กรรมของตนย่อมนำไปสู่ทุคติ

 

สุกรํ สาธุนา สาธุ      ความดี อันคนดีย่อมทำได้ไม่ยาก

 

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ         อันความดี คนชั่วย่อมทำได้ยาก

 

กาลานุรูปํ ว ธุรํ นิยุญฺเช      พึงประกอบธุระให้เหมาะสมแก่กาล

 

อิจฺฉา โลกสฺมิ ทชฺชหา      ความอิจฉา ละออกได้ยากในโลกนี้

 

ฮิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ       ความอิจฉา ย่อมเสือกไสซึ่งนรชน

 

น หิ สาธุ โกโธ         ความโกรธ ไม่มีดีเลย

 

โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน           ความเกิบ ทำให้จิตกำเริบขึ้น

 

โกโธ ทุมฺเมธโคจโร       ความโกรธ เป็นอารมณ์ของผู้มีปัญญาทราม

 

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ          ฆ่าความโกรธได้ จะเป็นสุข

 

โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ         ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย

 

โกธโน ทุพฺพณโน โหติ           คนมักโกรธ   ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง

 

ทุกฺขํ สยติ โกธโน         ผู้โกรธ ย่อมเป็นทุกข์

 

โกธํ ปญฺญาย อุจฺฉินฺเท           พึงตัดความโกรธ ด้วยปัญญา

 

มา โกธสฺส วสํ คมิ    อย่าลุอำนาจ ความโกรธ

 

ขนฺติ สาหสวารณา       ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน

 

มนาโม โหติ ขนฺติโก      ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบของผู้อื่น

 

สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ      รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง

 

ตญฺหกฺขโย สพฺทุกฺขํ ชินาติ        ความสิ้นตัณหา   ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

 

ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา     ความหิว เป็นโรคอย่างยิ่ง

 

สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ         สังขาร ที่ยั่งยืนไม่มี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม