วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

พุทธภาษิต

หน้า1       หน้า2       หน้า3       หน้า4       หน้า5

นกฺขตฺตํ ปฎิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา      ประโยชน์ได้ล่วงเลย คนโง่มัวถือฤกษ์อยู่

 

กิจฺฉา วุตฺติ อิสปฺปสฺส      ความเป็นไปของคนไร้ศิลปะ ย่อมฝืดเคือง

 

หิริโอตฺตปฺ ปิยญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ      หิริโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี

 

หนนฺติ โภคา ทมฺเมธํ     โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนปัญญาทราม

 

อนุฎฐานมลา ฆรา       เหย้าเรือนมีความไม่หมั่น ย่อมเป็นมลทิน

 

มลิตฺถิลา   ทูจฺจริตํ       ความประพฤติชั่ว เป็นมลทินของหญิง

 

นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกฺพฺพโต         ชื่อว่า ที่ลับของคนบาป ย่อมไม่มีในโลก

 

ถีนํ ภาโว ทุราชาโน      ภาวะของหญิง รู้ได้ยาก     

 

อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ       กำลังใจพึงรู้ได้ ในคราวมีอันตราย

 

สุสฺสูลํ ลภเต ปญฺญํ        ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

 

สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา         ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยดารสนทนา

 

ทุกฺโข ปาปสฺส อุจจฺโย         การสั่งสมบาป ย่อมนำทุกข์มาให้

 

ปาปานิ ปริวชฺชเย          พึงละเว้นบาปทั้งหลาย

 

ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ      บุรุษอาชาไนย ย่อมหาได้ยากยิ่ง

 

ทนุโต เสฎฺโฐ มนุสุเสสุ        ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝีกตนแล้วประเสริฐสุด

 

โย พาโล มญฺญติ พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิเตนโส    
คนโง่รู้ว่าตนโง่ จะเป็นผู้ฉลาดเพราะเหตุนั้น

 

ทุวิชาโน ปราภโว     ผู้รู้ชั่ว เป็นผู้เสื่อม

 

ธมฺมถาโม ภวํ โหติ     ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ

 

สกฺกตวา สกฺกโต โหติ       การสักการะผู้อื่น ย่อมได้รับการสักการะตอบ

 

ปูชโก ลภเต ปูชํ     ผู้ทำการบูชา ย่อมได้รับการบูชา

 

วิสฺสสปรมา ญาติ      ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม