Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

รวมงานเขียนและแนวคิด
กระบี่ดาวแดง
leehonglong@hotmail.com

องค์รวมพหุภาพทุน และระบอบทุนนิยมแห่งสังคม

...........กรอบแนวคิดทฤษฎี องค์รวมพหุภาพทุน และระบอบทุนนิยมแห่งสังคม...ผู้เขียนได้พัฒนามาจากแนวคิดเดิมที่เคยคิดขึ้นเมื่อราวๆ14-15 ปีที่แล้ว โดยในครั้งแรกได้เขียนเป็นบันทึกเป็นแนวคิดกว้างๆใช้ชื่อว่า ระบอบทุนนิยมแห่งสังคม(SOCIAL – CAPITALISM)...และต่อมาก็มาปรับปรุงใหม่ อีกสองครั้ง และครั้งหลังสุดใช้กรอบแนวคิดนี้ในการนำเสนอในเชิงการประยุกต์เป็นลักษณะแนวทางนโยบายที่เป็นรูปธรรม...มิได้นำเสนอในเชิงทฤษฎี....ทั้งหมดก็มิได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไป...............สำหรับการนำเสนอในครั้งนี้...จะเป็นการนำเสนอในเชิงทฤษฎีหรือกรอบแนวคิด และได้พัฒนาต่อไปอีกจากเดิม.....โดยใช้กรอบฟิสิกส์ปรัชญาที่ได้นำเสนอในหัวข้อที่ผ่านมา คือกระบวนทัศน์องค์รวมพหุภาพในกรอบ9มิติ มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ ถึงกระบวนการพัฒนาของทุน...ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปของสังคม...............การนำเสนอในครั้งนี้ เป็นการเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง...อาจจะขาดๆหายๆหรือช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยเนื่องจากจะต้องเรียบเรียงตามเวลาและโอกาสอำนวย.....หวังว่าคงให้อภัย
...............................................
องค์รวมพหุภาพทุน และระบอบทุนนิยมแห่งสังคม
......................................................
ขอบเขตุเนื้อหาองค์รวมพหุภาพทุนและระบอบทุนนิยมแห่งสังคม เพื่อให้เห็นภาพรวมกว้างๆถึงขอบเขตุเนื้อหาที่จะนำเสนอในแนวคิดซึ่งจะเน้นในลักษณะมหภาคมากกว่าในแบบจุลภาค.... จะประกอบไปด้วยหัวข้อใหญ่ๆดังนี้
-กลไกกลางการแลกเปลี่ยนศักยภาพทุน-ระบอบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองภายใต้การพัฒนาไปของกลไกกลางการแลกเปลี่ยนศักยภาพทุน-ลักษณะขององค์รวมพหุภาพทุน
-รูปการศักยภาพแห่งทุนในทางกายภาพ
-รูปการศักยภาพแห่งทุนทางปัญญาและจิตวิญญาณ
-องค์รวมพหุภาพทุน ที่ประกอบไปด้วยศักยภาพทางกายภาพและทางปัญญาในทางสังคม อันได้แก่รูปการของทุนทางวัฒนธรรม สังคม และจิตวิญญาณ-โลกาภิวัตน์ขององค์รวมพหุภาพทุน-ระบบมูลค่ารูปการศักยภาพทุนทางปัญญา-จิตวิญญาณ
-เครดิต ความเชื่อถือ หรือศักย์ ที่ดำรงอยู่กลายเป็นมูลค่า
-ดุลยภาพที่มีการเคลื่อนที่ขององค์รวมพหุภาพทุน
-ทิศทางแนวทางนโยบายด้านเศรษฐกิจแห่งรัฐ
-นโยบายด้านการเงินการคลังแห่งรัฐ และภาคประชาชน-พลังงาน การจัดการด้านทรัพยากร หรือศักยภาพทุนในเชิงกายภาพในทางสังคม -มูลค่าของรูปการทางจิตวิญญาณ- สุนทรียภาพ ความงาม ความรัก ความสุขที่สมดุล-เศรษฐศาสตร์ แห่งความสุข
-ระบอบทุนนิยมแห่งสังคม

- วิวัฒนาการขององค์รวมพหุภาพทุน และระบอบแห่งรัฐ
-องค์กรคู่ขนาน และการขยายการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน
-ทิศทาง อุดมการณ์แห่งรัฐระบอบทุนนิยมแห่งสังคม
-นวัตกรรมทางการเมือง-สังคม
-องค์กรและรูปการองค์กรทางสังคม
-ระบอบรัฐ ระบอบแห่งอำนาจรัฐธรรมาธิปไตย
-ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย ฯลฯ การนำเสนออาจไม่เรียงหัวข้อตามนี้หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อใหม่ หรืออาจจะนำเสนอหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก่อน และจะทะยอยบันทึกลงไปเรื่อยๆ....หากมีข้อคิดเห็นประการใดก็ขอเชิญจอมยุทธ์ทุกท่าน แสดงความคิดเห็นมาได้โดยโพสเป็นกระทู้หรือส่งมาทางอีเมล์ ก็ได้......คารวะ..กระบี่ดาวแดง.. ( ยังมีต่อ)

รวมงานเขียนและแนวคิดของ กระบี่ดาวแดง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com