Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 1

>> คน 4 จำพวกที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

เรื่อง :

คน 4 จำพวกที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

* ในสังคมของเราจะมีคนอยู่ 4 จำพวกที่จัดได้ว่าเป็นหลักค้ำสังคมคือ 1.) คนที่มีความรู้ 2.) คนที่รู้จักคิด 3.) คนที่มีปริญญา 4.) คนที่มีปัญญา โดยขออธิบายดังนี้

1.) คนที่มีความรู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง คนที่จะต้องมีปริญญาอะไร แต่หมายถึงคนที่ชอบสะสมความรู้ และชอบศึกษาหาความรู้ หรือชอบคิดวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาจากประสบการณ์การทำงาน จากคำบอกเล่า ซึ่งคนเหล่านี้บางคนไม่ได้มีปริญญาอะไรเลยหรืออาจจะจบแค่ ป.4 ก็ได้ แต่ความรอบรู้ทั้งหมดถ้าสามารถเอามาชั่งน้ำหนักและสามารถเทียบให้เป็นปริญญาได้ คนพวกนี้อาจมีความรู้มากกว่าคนที่จบด็อกเตอร์ เสียอีกและอาจจะถึงขั้นศาสตราจารย์ ก็ได้....................

2.) คนที่รู้จักคิด ในที่นี้หมายถึงคนที่รู้จักคิดและชอบใช้ความคิดรวมทั้งมีขั้นตอนในการคิด รู้จักแยกแยะ ผิดชอบชั่วดี รู้ว่าสิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควร สิ่งไหนทำแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ รู้จักรวบรวมปัญหา แยกแยะปัญหา หาสาเหตุของปัญหา และรู้จักการวางแผนอย่างเป็นขั้น เป็นตอน เพื่อที่จะนำไปใชในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีเข้ามา ซึ่งคนจำพวกนี้อาจไม่มีความรู้อะไรเลยก็ได้ และก็อาจจะไม่มีปริญญาอะไรเลยก็ได้ แต่ด้วยความเป็นคนชั่งคิดพอมีใครมาพูดคุยอะไรให้ได้ยินหรือมีปัญหาอะไรเข้ามาให้ได้ร้บรู้ คนจำพวกนี้จะรู้ได้ทันทีหรือใช้เวลาในการคิดที่จะแก้ปัญหาได้ไม่นานนัก...........................................

3.) คนมีปริญญา ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงคนที่มีปริญญานั่นเอง ซึ่งอาจจะได้มาในรูปแบบต่างๆกันซึ่งบางคนอาจรู้จริงยิ่งกว่าอาจารย์ผู้สอน บางคนเรียนแบบขอแค่สอบผ่าน และบางท่านผ่านแบบมีเกียรตินิยมด้วย แต่พอนานๆไปความรู้ไม่ได้นำเอาไปใช้ และบางท่านทำงานไม่ตรงกับความรู้ที่เรียน นานไปความรู้ก็คืนอาจารย์หมด ก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีปริญญาเกียรตินิยม แต่ความรู้แทบไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย และบางท่านอาจกำลังศึกษาหาความรู้ใหม่กับ คนที่จบ ป.4 หรือ ปวช. ที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตจากความบุกบั่นมานะพยายามอยู่ก็ได้ ดังนั้นคนจำพวกนี้จัดได้ว่าเป็นได้ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผลที่ให้ผลผลิตออกมาได้มากมายกายกองเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือแค่ประดับสังคมก็ได้...................................................

4.) คนมีปัญญา หมายถึงคนที่สามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาซึ่งอาจจะได้มาจาก การดู การฟัง การเป็นคนชั่งคิดค้น การอ่านตำรา จากการบอกเล่าต่อๆกันมา และจากการศึกษาเล่าเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ จนจัดได้ว่าเป็นผู้ที่รู้จริงในด้านใดด้านหนึ่ง หรืออาจจะหลายๆด้านก็ได้ แล้วสามารถนำเอาความรู้นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ให้ทั้งกับตัวเองและสังคมส่วนรวม แบบนี้จัดได้ว่าเป็นจำพวกมีปัญญา................................

ซึ่งในสังคมความเป็นจริงบางท่านอาจจะมีทั้ง 4 แบบในตัวท่าน บางท่านอาจจะแค่ 1 บางท่าน 2 บางท่าน 3 ในคนเดียวกัน แต่ความเป็นผู้ที่จะมีมากในแต่ละแบบ ของแต่ละท่านย่อมไม่เท่ากัน ขึ้นกับว่าท่านมีอย่างแบบไหนมากกว่าท่านก็จะถูกจัดให้เป็นคนจำพวกนั้น และคนในแต่ละจำพวกก็มีระดับความสูง ต่ำ ในจำพวกเดียวกันไม่เท่ากัน ดังนั้นในสังคมโดยรวมต้องพึ่งพาอาศัยคนทั้ง 4 จำพวก โดยผู้นำสังคมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆหรีอใหญ่ระดับชาติ ผู้นำจะต้องแยกแยะคนออกมาให้ได้เป็นพวกๆ และต้องรู้จักเลือกใช้คนในแต่ละจำพวกตามระดับความสูง ต่ำ ในแต่ละจำพวกที่ไม่เท่ากัน ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน สอดคล้องต้องกัน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้. อันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม. และตัวท่านเล่าจัดอยู่ในจำพวกไหนมากกว่า และท่านคิดว่าเมื่อรู้แล้วท่านควรจะทำตัวของท่านอย่างไร และต้องยอมรับความสามารถของผู้อื่นในสิ่งที่ท่านมีน้อยกว่าเขาอย่างไร. อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ของการอยู่รวมกันเป็นสังคม. ไม่มีใครสำคัญกว่าใครหรอกครับ แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครควรที่จะทำอะไรต่างหาก . ตราบใดที่ทุกคนยัง กิน ขี้ ปี้ นอน ทุกคนเท่ากันหมดครับ. จะแตกต่างกันก็แต่จิตใจของแต่ละคนเท่านั้นเองว่าใครสูง ต่ำ กว่ากัน ใครยอมรับสภาพความเป็นจริงได้มากกว่ากัน . ใครทำดี ใครทำชั่วมากกว่ากัน. สุดท้ายนี้ขอให้ท่านเป็นบุลคลผู้หนึ่งในสี่จำพวก และยอมรับสภาพตามความเป็นจริงของตัวท่านเองว่าท่านควรมีควรเป็นอะไรเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมและตัวท่านเอง. ไม่เช่นนั้นท่านอาจจัดอยู่ในจำพวก กาก 1 กาก 2 กาก 3 กาก 4 ก็ได้ . ขอแสดงความนับถือด้วยใจจริงที่ท่านอุตสาห์อ่านมาจนจบและถ้าท่านเห็นว่าดีมีประโยชน์ แล้วนำไปเผยแพร่ต่อ กระผมก็ขอน้อมคารวะท่านอย่างงามๆ อีกครั้งหนึ่ง...................

โดย : ผู้ซ่อนตัวอยู่ใต้ธรรมชาติ
เมื่อเวลา :

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน<


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com