วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 2

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5
>> จริยธรรมในการบริหารที่แท้

เรื่อง :

จริยธรรมในการบริหารที่แท้

ทุกวันนี้ในวงการการศึกษา และวงการการบริหารมักจะกล่าวถึงธรรมาภิบาลในภาครัฐ และบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน ซึ่งการก้าวสู่การมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวก็มักจะกล่าวถึง Enterprise Risk Management (ERM) ซึ่งความหมายและลักษณะต่างๆที่กล่าวถึงนั้นเราคงสามารถศึกษาได้จากหนังสือและบทความทางวิชาการได้โดยทั่วไป ในที่นี้จึงจะสรุปลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญให้พอเข้าใจเพื่อเป็นที่ทราบกันเท่านั้น
COSO – The Committee of Sponsoring of the Treadway Commission เป็นคณะทำงานที่รวบรวมบรรดานักวิชาการและที่ปรึกษาที่เป็นผู้รู้ในศาสตร์ด้านการบริหาร
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management (ERM)) ตามแนวทางของ COSO มีองค์ประกอบหลัก 8 ส่วนซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่
1.เป็นกระบวนการไม่ใช่ตัวผลลัพธ์ Is a process
2.เป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากบุคลากรทั่วทั้งองค์กร Is effected by people
3.ใช้ในกรอบการบริหารกลยุทธ์ขององค์กร Is applied in strategy setting
4.ใช้ได้ทั่วทั้งองค์กร Is applied across the enterprise
5.ระบุหรือคาดการณ์ในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร Is designed to identify events potentially affecting the entity and risk within its risk appetite
6.บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ Risk within its risk appetite
7.เป็นการสร้างความมั่นใจ Provides reasonable assurance to the entity’s management and the board
8.โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรใจ Is geared to the achievement of the entity’s objectives
ธรรมาภิบาล (Good Governance) มีองค์ประกอบที่สำคัญตามหลักสากลทั่วไป คือ
1.ความรับผิดชอบ (Responsibility)
2.ความโปร่งใส (Transparency)
3.การปราศจากคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)
4.การมีส่วนร่วม (Participation)
5.การมีหลักนิติธรรม (Rule of Law)
6.การตรวจสอบได้ (Accountability)
หลักธรรมาภิบาลที่เราเห็นอยู่นี้ ภาครัฐของเราจะทำให้เกิดขึ้นได้จริงได้อย่างไร ยังเป็นคำถามที่น่าสงสัยอยู่มากเพราะในปัจจุบันนี้ ระบบราชการไทยเราเป็นระบบพึ่งพา การตรวจสอบทำได้ยากเพราะมีการปิดบังสื่อ สื่อเป็นเครื่องมือของรัฐ มี Double standard ในการบังคับใช้กฎหมาย ความมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย (ภาคประชาชนไม่แข็งแรง ขาดการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และ ระบบการทำงานร่วมกัน Net working) การอบรมสั่งสอนจริยธรรมในโรงเรียนยังมีน้อย ทั้งนี้เราสามารถติดตามระบบข่าวสารได้เป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่น่าจะยุติธรรมต่อสังคม เช่น ประกันสังคม เก็บจากผู้มีเงินเดือน แต่หน่วยงานหลายหน่วยยกเว้น การเรียกเก็บภาษีของภาครัฐ ค่านิยมในสังคมที่ให้ความนับถือคนมีสตางค์ ช่องว่างระหว่างชนชั้น ทั้งนี้หากผู้ปฏิบัติงานตระหนักว่าเป็นข้าราชการแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีจริยธรรมและอยู่ในหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศนี้เป็นแน่แท้ แต่อย่างไรก็ตามภาคประชาชนเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นเดียวกัน
บรรษัทภิบาล มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่
1.ความรับผิดชอบ Accountability
2.ความโปร่งใส Transparency
3.ความเสมอภาค Equity
โดย : bird
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 2 ก.พ. ปี 2006 [ เวลา 15 : 55 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-