วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> ความรัก ความหวัง กำลังใจ กับสุดท้ายของชีวิตคือ ความตาย

เรื่อง :

ความรัก ความหวัง กำลังใจ กับสุดท้ายของชีวิตคือ ความตาย

เด็กอังกฤษนับล้านเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ลอนดอน 15 ส.ค.-รายงานขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ ระบุว่าเด็ก ๆ ในอังกฤษเกือบ 1 ล้านคน อาจต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ยูนิเซฟคาดว่า เด็กราว 240,000-963,000 คน ได้เห็นพ่อแม่หรือคนที่ดูแลตัวเองทะเลาะใช้ความรุนแรงเข้าใส่กัน ซึ่งผลกระทบที่เกิดกับเด็กมีตั้งแต่ผลการเรียนตกต่ำจนกระทั่งเป็นคนที่หันมาใช้ความรุนแรงเอง ตัวเลขดังกล่าวเป็นผลการศึกษาร่วมกับการศึกษาของเลขาธิการสหประชาชาติและบอดี้ ชอพ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยเป็นการศึกษาชิ้นแรกในระดับโลกที่มองการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งประเมินว่าอาจมีเด็กมากถึง 275 ล้านคนทั่วโลก ที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้. – สำนักข่าวไทย[ 2006-08-15 : 15:26:20 ]
จากข่าวข้างต้นเมื่อได้อ่านแล้วทำให้รู้สึกว่าแนวโน้มครอบครัวไม่ว่าจะระดับต่างชาติหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยในปัจจุบันต่างประสบปัญหาเดียวกัน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น สภาพครอบครัวสังคมไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงมากเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นครอบครัวขยายและก็เปลี่ยนมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมีเพียงพ่อแม่ลูก ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นต่างๆนานาเช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด การค้าประเวณี แม้กระทั่งการติดเชื้อเอชไอวี เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนมุ่งที่จะแก้ที่ปลายเหตุด้วยกันทั้งนั้น ถ้าจะมาเจาะลึกเรื่องเหล่านี้สาเหตุหรือต้นเหตุของพื้นฐานของ ปัญหาน่าจะมีสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องมาจาก “ครอบครัว”
ความหมายของคำว่าครอบครัว ครอบครัวคือ กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจ มีการดำเนินชีวิตร่วมกัน รวมทั้งมีการพึ่งพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายหรือทางสายโลหิต
แบ่งหน้าที่ของครอบครัวออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
๑. การแก้ปัญหา ( Problem Solving ) หมายถึง ความสามารถของครอบครัวในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทำให้ครอบครัวดำเนินไปได้และปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละครอบครัวมีทักษะในการแก้ปัญหาแตกต่างกัน การประเมินครอบครัวต้องวิเคราะห์เป็นขั้นตอนดังนี้
๒. การสื่อสาร ( Communication ) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกันมี ๒ แบบ คือ การสื่อสารโดยใช้คำพูด ( Verbal communication ) และการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด ( Nonverbal communication ) ส่วนใหญ่จะเน้นแบบแรกเนื่องจากสามารถวัดได้ชัดเจนกว่า เนื้อหาการสื่อสารที่ดีจะต้อง ชัดเจน มีจุดหมายปลายทางต้องตรงไปสู่บุคคลเป้าหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง
๓. บทบาท ( Role ) หมายถึงแบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกต่อกันและกันซ้ำๆเป็นประจำ บทบาทแบ่งได้เป็น ๒ ด้านเช่นเดียวกับการสื่อสาร คือ บทบาททางด้านวัตถุและอารมณ์ นอกจากนี้ยังแบ่งตามความจำเป็นได้ ดังนี้ บทบาทพื้นฐาน เป็นบทบาทที่ต้องทำให้ครบถ้วนเพื่อให้ครอบครัวดำรงอย่างปกติสุขเช่นการฟูมฟักเลี้ยงดู และการประคับประคองสนับสนุนแก่สมาชิก บทบาทอื่นๆเป็นบทบาทเฉพาะของแต่ละครอบครัว ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบทบาทที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม การประเมินบทบาทตามหน้าที่ในครอบครัวพิจารณาได้จาก ๒ ด้าน การมอบหมายหน้าที่ตามบทบาท ( Role allocation ) การดูแลให้สมาชิกรับผิดชอบในบทบาท ( Role accountability )
๔. การตอบสนองทางอารมณ์ ( Affective responsiveness ) หมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองทางอารมณ์ต่อกันและกันอย่างเหมาะสม ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ( การที่บุคคลสื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรไม่จัดในข้อนี้แต่จัดอยู่ในหัวข้อการสื่อสาร )
๕. ความผูกพันทางอารมณ์ ( Affective involvement ) หมายถึงระดับความผูกพันห่วงใยสมาชิกแต่ละคนมีต่อกัน รวมทั้งการแสดงออกซึ่งความสนใจและการเห็นคุณค่าของกันและกันความผูกพันทางอารมณ์มีหลายระดับ

๖. การควบคุมความประพฤติ ( Behavior control ) หมายถึงวิธีการครอบครัวควบคุมหรือจัดการกับพฤติกรรมเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกประพฤติตนอยู่ในขอบเขตอันเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น พฤติกรรมต้องมีการควบคุมแบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังนี้
๖.๑ พฤติกรรมที่เกิดเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและชีวภาพ เช่นการกิน การนอน การขับถ่าย ความต้องการทางเพศ และความก้าวร้าว
๖.๒ พฤติกรรมทางด้านสังคม เช่น การคบเพื่อนฝูงหรือเพื่อนสมาชิกในชมรม
๖.๓ พฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน
๖.๔ รักษาระเบียบวินัยภายในครอบครัว
คุณสมบัติของครอบครัวที่จะช่วยทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการไม่ให้ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤติการณ์ มีดังนี้
-มีการจัดองกรภายในครอบครัว ( Family organization ) อย่างเหมาะสม
- มีความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและการพึ่งพากัน
- มีขอบเขตระหว่างรุ่น ( Generational boundaly ) ที่ชัดเจน
- สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกมั่นคง และมีความภาคภูมิใจในครอบครัวตน
- มีการสนับสนุนให้ตัวเองพึ่งพาตัวเองได้
- รู้จักมองสิ่งต่างๆในแง่ดี
- มีความยืดหยุ่นในบทบาท
- สมาชิกสามารถประนีประนอมกันในข้อขัดแย้งและความต้องการของแต่ละฝ่าย
- สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- อุทิศตนให้แก่กัน และสามารถประคับประคองทางอารมณ์แก่กันและกันได้
- เคารพนับถือซึ่งกันและกัน และตระหนักคุณค่าของกันและกันอย่างแท้จริง
- มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน
- มีความนับถือในศาสนาอย่างแน่นแฟ้น
มีคำกล่าวมากมายเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวผู้เขียนเองมีแนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง นับตั้งแต่การตัดสินใจของคนสองคนต้องประกอบด้วย ความรักใคร่ปรองดอง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรความเข้าใจ การรู้จักการให้อภัย การมองโลกโลกในแง่ดีเหล่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัวควรมีเพราะเมื่อไหร่ที่มีสมาชิกใหม่ในครอบครัวพ่อแม่ก็จะกลายเป็นต้นแบบ ครอบครัวที่ดีเป็นพื้นฐานที่ดีของสังคม หากสมาชิกทุกคนรู้และเข้าใจในหน้าที่ของตนปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคม ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุข และเจริญก้าวหน้าต่อไป ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องที่นำเสนอคงจะเป็นประโยชน์ในการนำประยุกต์ใช้ว่าทำอย่างไรให้ชีวิตที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุข


โดย : คาร่า
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 4 ก.ย. ปี 2006 [ เวลา 10 : 41 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-