วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> การพัฒนาคุณภาพ

เรื่อง :

การพัฒนาคุณภาพ

แสนดี

แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพมิใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นการสั่งสมวิธีการคิดของนักคิดนักปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีนักคิดต่าง ๆ ได้ค้นพบกัน ดังที่ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2541: 17-18) กล่าวไว้ว่าผู้ค้นพบเหล่านั้น ดังนี้
พระพุทธเจ้า (ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ) ได้บำเพ็ญและค้นพบความจริงในเรื่องจิตวิญญาณด้วยการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตระหนักว่า อะไรคือปัญหา(ทุกข์) เป็นการมองปัญหาในระดับที่ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปจะมองเห็น ได้ใช้ความพยายามในการสืบสาวค้นหาสาเหตุของปัญหา(สมุทัย) จนพบสาเหตุรากเหง้าว่าทุกข์ของมนุษยชาติเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพียงชั่วเสี้ยววินาทีที่คนทั่วไปไม่อาจมองเห็นได้กว่าจะพบสาเหตุของทุกข์ที่เป็นรากเหง้าแท้จริงได้ต้องผ่านการตั้งสมมติฐานและการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนโดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน ปฏิจจสมุปปบาทซึ่งตรวจสอบไล่หาเหตุของทุกข์ไปทีละขั้นตามลำดับคือตัวอย่างการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา(root cause) ที่ดีทีสุดที่เคยมีมาในโลก การู้สาเหตุที่แท้จริงทำให้ทราบว่าสภาพที่หมดไปแห่งปัญหาคืออะไร(นิโรธ) การทดลองให้ประจักษ์ด้วยตนเองและจัดการพัฒนาจิตใจของตนเอง(สอดคล้องกับแนวคิดว่า Process owner เท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนระบบงานได้) การมีสติที่จะคอยตรวจสอบสภาพจิตใจของตนเองอย่างต่อเนื่องจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอวิชชา (สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Quality monitoring) การระวังรักษาความเป็นประภัสสรของจิต ไม่ให้ฟูหรือแฟบ ((สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการลดความผันผวนหรือ Variation ของระบบ) การไม่ใช้ความคิดสุดโต่งหรือมัชฌิมาปฏิปทา แต่มุ่งพิจารณาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การที่บัณฑิตพึงพบปะกันอย่างพร้อมเพรียงและสม่ำเสมอ(สอดคล้องกับเรื่องของการทำงานเป็นทีม) ที่สำคัญที่สุดคือความมีศรัทธา และอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) จะทำไปสู่ความสำเร็จในทุกสิ่ง
โนริอะคิ คะโน กล่าวว่า PDCA ก็คือ วัฏจักรแห่งการบริหาร
ส่วน ฮิโตชิ คุเม กล่าวว่า “ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของ PDCA ซึ่งกิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั้น มิใช่เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบนเกณฑ์จากเกณฑ์มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น แต่เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงด้วยการป้องกันมิให้เกิดของเสียซ้ำซ้อนเรื้อรัง พร้อมกับการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นในแต่ละรอบของ PDCA อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ และอย่างมีการวางแผน PDCA มิใช่เป็นแค่วงแหวนที่แบบราบหากแต่เป็นขดลวดสปริงที่ม้วนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ”
อิชิคะวะ คะโอรุ ได้แบ่งซอย วัฏจักร PDCA นี้ให้ละเอียดแยกย่อยออกไปเป็น 8 ขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพได้โดยสะดวก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “ นิทานคิวซี (QC Story) ดังนี้
1.กำหนดหัวข้อเป้าหมายและค่าเป้าหมาย (Plan)
2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการบรรลุเป้าหมาย(PlanX
3.ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง (Do)
4.ดำเนินการ(DO)
5.ติดตามประเมินผล (Check) ถ้าไม่มีปัญหา ย้อนกลับไปขั้นตอนที่ 4. ดำเนินการต่อ
6.แก้ไขอาการของปัญหาเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า (Act)
7.ค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขที่สาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ(Act)
8.ตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ผลชะงัดหรือไม่ (Act)
อีกด้านหนึ่ง โฮโซทะนิ คัทซึยะ ได้ให้นิยามความหมาย อย่างสมเหตุสมผล อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง ”
อย่างไรก็ดี คำว่า การบริหาร ได้รับการนำไปใช้ในหลาย ๆ กรณี อาทิ บริหารต้นทุน บริหารบุคลากร บริหารโครงการ ฯลฯ แต่สำหรับ การบริหาร ว่าคือ กิจกรรมทั้งหลายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย อย่างสมเหตุสมผล อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง ”
อย่างไรก็ดี คำว่า การบริหาร ได้รับการนำไปใช้ในหลาย ๆ กรณี อาทิ บริหารต้นทุน บริหารโครงการ ฯลฯ แต่สำหรับ การบริหาร ในองค์กรแบบ TQM โดยทั่วไปนั้น หมายถึงการหมุนวัฏจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งก็คือการดำเนินกิจกรรมหมุนเวียนให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.จำทำและวางแผน (Paln)
1) ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแล้วกำหนดหัวข้อควบคุม(Control Items) ซึ่งตามปกติได้ Q-C-D-S-M-E(Quality, Cost, Delivery, Safty, Morale, Environment)
2) กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุให้แก่หัวข้อควบคุมแต่ละข้อ
3)กำหนดวิธีดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
2. ปฏิบัติตามแผน (Do)
1) หาความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการนั้นด้วยการฝึกอบรมหรือศึกษาตนเอง
2) ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด
3) เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของหัวข้อควบคุม
3. ติดตามผลการประเมิน (Check)
1) ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐานหรือไม่
2) ตรวจสอบว่าค่าที่วัดได้(ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง) อยู่บนเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
3) ตรวจสอบว่าค่า (ของหัวข้อควบคุม) ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
4. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน (Action)
1) ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐาน ก็หามาตรการแก้ไข
2) ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขที่ต้นตอเพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก
3) ปรับปรุงระบบการทำงานและเอกสารวิธีการทำงานมาตรฐาน
จะขอยกตัวอย่าง กรณีการทำงานประจำวันของเรา ประกอบการอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าว ข้างต้น ดังนี้

1. วางแผน (Paln) เมื่อมาถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงานในตอนเช้า เราก็ต้องคิดว่า
- วันนี้มีงานอะไรที่จะต้องทำบ้าง
-จะทำงานไหนก่อนงานไหนทีหลังดี
-แต่ละงานจะต้องมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
2. ปฏิบัติ(Do) ลงมือทำงานตามลำดับที่วางไว้
3. ตรวจสอบ (Check) ระหว่างพักเที่ยง กำลังทานข้าว ก็มาคิดทบทวน “ งานของวันนี้ยังเสร็จไม่ได้ครึ่งหนึ่งของที่วางแผนไว้เลย เพราะเครื่องจักรหยุดชะงัก เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย เพราะมีงานอื่นมาแทรก ”
4. กำหนดมาตรการแก้ไข (Act)
“ ลองวิธีอื่นอาจจะทำงานได้เร็วกว่านี้ ” ถ้าไปถามหัวหน้าอาจได้คำตอบอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมัวค้นหาแฟ้ม ฯลฯ


บรรณานุกรม
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ. ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร:
พิมพ์ที่ บริษัทดีไซร์ จำกัด, 2541.


โดย : สรพร แสนบุญศิริ(แสนดี)
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 12 ก.ย. ปี 2006 [ เวลา 19 : 46 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้