วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> งานงิงิ

เรื่อง :

งานงิงิ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
บทที่1 บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญ
1.1 หลักและเหตุผล
ปัจจุบันนี้ในหน่วยงานต่างๆได้นำระบบเทศโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในการปฏิบัติงานเพื่อรวบรวมข้อมูล
ในการดำเนินงานของแต่ละธนาคารโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยสิ่งที่จำเป็นมาคือเทศโนโลยีในอดีตการทำงานของแต่ละธนาคารช้าเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
จากการศึกษาปัญหาพบว่า ปัจจุบันการสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นเยอะจึงง่ายต่อการทำงานสะดวกปัญหาการน้อยลงหรือไม่มีเลย ทั้งยังเป็นการช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกสบายต่อประชาชน ผู้ที่มาให้บริการ เช่นต่อATM ท่านที่ไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก ก็ยังสามารถใช้งานระบบงานนี้ได้
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นที่ปรึกษา
1.2.2 เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา
1.2.3 เป็นแหล่งเงินทุนของประเทศ
1.2.4 ทำหน้าที่พิมพ์และกำหนดเงิน
1.2.5 เพื่อให้ประชาชนรู้ระเบียบของธนาคาร
1.2.6 สามารถให้ประชาชนรู้ข่าวสารของธนาคารได้
1.2.7 สะดวกในการที่ให้ประชาชนจะเข้าไปใช้บริการในธนาคาร
1.3 ขอบเขตของโครงการ
1.3.1 เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 49 – 5 ก.พ. 50
1.4 วิธีดำเนินการ
1.4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
1.4.2 รวบรวมข้อมูล
1.4.3 ศึกษาระบบ
1.4.4 ออกแบบฐานข้อมูล
1.4.5 ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ
1.4.6 ปรับปรุงแก้ไข
1.4.7 นำเสนอโครงการ
1.4.8 จัดทำเป็นรูปเล่มโครงงาน
1.5 ตารางแผนการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการปฏิบัติงาน
ที่กิจกรรมช่วงปฏิบัติงาน(เดือน)
1ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา15วัน
2รวบรวมข้อมูล15วัน
3ศึกษาระบบ15วัน
4ออกแบบฐานข้อมูล15วัน
5ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ15วัน
6ปรับปรุงแก้ไข15วัน
7นำเสนอโครงการ15วัน
8จำทำเป็นรูปเล่มโครงงาน15วัน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นที่ปรึกษา
1.5.2 เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา
1.5.3 เป็นแหล่งเงินทุนของประเทศ
1.5.4 ทำหน้าที่พิมพ์และกำหนดเงิน
1.5.5 เพื่อให้ประชาชนรู้ระเบียบของธนาคาร
1.5.6 สามารถให้ประชาชนรู้ข่าวสารของธนาคารได้
1.5.7 สะดวกในการที่ให้ประชาชนจะเข้าไปใช้บริการในธนาคาร


โดย : เด็กเทพที่โลกลืม
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 25 พ.ย. ปี 2006 [ เวลา 21 : 2 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-