วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> รู้จักธรรมเพื่อสร้างสามัคคีธรรมยังความเจริญให้เกิดแก่ประเทศไทย

เรื่อง :

รู้จักธรรมเพื่อสร้างสามัคคีธรรมยังความเจริญให้เกิดแก่ประเทศไทย

ชนรุ่นใหม่สมัยนี้ห่างเหินธรรม

ชนรุ่นใหม่สมัยนี้ห่างเหินธรรม ไม่รู้จักธรรมและไม่รู้เจตนาแห่งธรรม บ้างไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมไปเพื่อสิ่งใด ขอกล่าวกันถึงธรรมใกล้ตัวที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ บางคนทำกันแทบทุกวันเรียกได้ว่าปฏิบัติกันโดยแทบไม่รู้ตัว ไม่รู้เลยว่าปฏิบัติธรรมอยู่ เช่นธรรมเลี้ยงตนที่เรียกกันว่า ความอดทน ความเพียรพยายาม ธรรมตัวอย่างดังกล่าวนี้ปฏิบัติกันแทบทุกคน เพราะเราแทบทุกคนต้องทำงานเลี้ยงชีพให้คงไว้ ไม่เว้นแม้แต่พระและขอทาน ทุกคนล้วนต้องมีความอดทนและความเพียรพยายามในการประกอบกิจ หากขาดซึ่งธรรมสองสิ่งนี้แล้วการใดก็ไม่อาจสำเร็จได้ง่าย นี่เรียกว่า ธรรมใกล้ตัว ปฏิบัติธรรมกันโดยแทบไม่รู้ตัว

ดังกล่าวข้างต้น คือตัวอย่างธรรมส่วนน้อยที่ดึงมาจากพระธรรมส่วนใหญ่ ด้วยเกรงว่าบางคนยังไม่รู้จักธรรม ประโยชน์ธรรมยังมีอีกมากมายหลายประการ เพราะอาจเรียกได้ว่าธรรมคือกฎเกณฑ์แห่งสรรพสิ่ง ผู้ศึกษาธรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ศึกษากฎเกณฑ์แห่งสรรพสิ่ง กฎเกณฑ์ความเจริญของสังคม หรือกฎเกณฑ์ความเจริญของประเทศชาติ ที่บัญญัติไว้ในธรรมก็มีเช่นกัน คือสังคมใดจะเจริญได้ต้องประกอบด้วยคนสองประเภท ได้แก่ คนดี และ คนทำดี

คนดี คือ ผู้กระทำกิจวิชชา ผู้ไม่เบียนใคร

คนทำดี คือ ผู้กระทำกิจวิชชา ผู้ไม่เบียดเบียนบุคคลซึ่งประพฤติตนอยู่ในกรอบของวิชชา และคอย ควบคุม หักล้าง อวิชชาในสังคม

สังคมใดมีบุคคลสองประเภทนี้เป็นส่วนมากในสังคม สังคมนั้นสันติเจริญ ประเทศใดมีบุคคลสองประเภทนี้เป็นส่วนมากในสังคม ประเทศนั้นเจริญรุ่งเรือง

ลักษณะสังคมที่มากด้วยผู้กระทำกิจ อวิชชา คือสังคมที่มีผู้ประพฤติอวิชชาเป็นส่วนมากในสังคม เรียกได้ว่าเป็นสังคมที่วุ่นวาย สังคมของคนพาล สังคมของผู้ที่ลุ่มหลงกามารมณ์ สังคมของผู้แย่งชิงทำลายล้างกัน สังคมที่กฏหมายทำลายล้างแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้กระทำผิด กลุ่มคนไม่ดีเป็นใหญ่ในสังคม มีการเบียดเบียนกันทุกรูปแบบไม่เลือกว่า ดี หรือ เลว นี่เรียกว่า ลักษณะของสังคมที่มากด้วยผู้กระทำกิจอวิชชา

ลักษณะของสังคมที่มากด้วยผู้กระทำกิจ วิชชา คือสังคมที่มีผู้ประพฤติกิจวิชชาเป็นส่วนมากในสังคม เรียกได้ว่าเป็นสังคมสันติ ไม่มีความวุ่นวาย กลุ่มคนพาลไม่มีอำนาจ กลุ่มคนผู้ลุ่มหลงกามารมณ์ไม่มีอำนาจ กลุ่มคนผู้ใฝ่การแย่งชิงทำลายล้างกันไม่มีอำนาจ เป็นสังคมที่กฎหมายมีไว้ใช้แก่ผู้ที่กระทำผิดจริง ด้วยเพราะคนดีและคนทำดีมีมากในสังคม ดังกล่าวนี้เรียกว่า ลักษณะของสังคมที่มากด้วยผู้กระทำกิจวิชชา

คนดี หรือ ผู้ที่ประกอบกิจวิชชา สำหรับในพระพุทธศาสนาแล้วจัดเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มพุทธมามกะ และกลุ่มบรรพชิตผู้ออกบวชศึกษาธรรม

กล่าวถึงพุทธมามกะโดยสังเขป คือ ผู้ประกาศว่าตนนับถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลห้า ให้ทานตักบาตรทำบุญเป็นกิจนิจ นั่งบำเพ็ญปฏิบัติกรรมฐานเมื่อเวลาอำนวย ผู้ประกอบกิจดังกล่าวมานี้เรียกได้ว่าเป็น พุทธมามกะ

กล่าวถึงผู้ออกบวชในศาสนาพุทธโดยสังเขป คือ ผู้ประกาศว่าตนนับถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เดินรับบิณฑบาต ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลพระนวโกวาท ศึกษาพระธรรม เผยแพร่พระธรรม ขจรชื่อพุทธศาสนาให้กว้างไกล กิจดังกล่าวมานี้คือกิจโดยย่อของผู้ที่ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา

พุทธมามกะ และ ผู้ออกบวช จึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ประกอบกิจวิชชาในทางพุทธ สังคมพุทธที่ใด มีบุคคลจำพวกนี้เป็นส่วนมากในสังคม สังคมนั้นมี สันติและความ เจริญรุ่งเรือง เพราะเป็นสังคมที่มากด้วย คนดี และ คนทำดี

โบราณว่าไว้ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ คนฝ่ายมากย่อมมีอำนาจเหนือกว่าคนฝ่ายน้อย คนดีผู้รักดีผู้ซึ่งจะกระทำความดีย่อมเกิดไม่ได้ในสังคมของผุ้มากด้วยอวิชชา เปรียบได้เมล็ดไม้พันธุ์งามย่อมไม่สามารถเติบโตยังประโยชน์แก่ธรรมชาติได้ หากเมล็ดไม้พันธุ์งามนั้น ตกไปอยู่ในผืนทะเลทราย หรือ อยู่ในสังคมทราม

สังคมที่ดีคือสังคมที่มากด้วยผู้ประกอบกิจวิชชา พุทธมามกะและพระผู้ออกบวชจึงควรรวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มใหญ่ในสังคม มีจุดนัดพบเป็นศูนย์รวมใหญ่ มีจุดนัดพบเป็นที่ประชุมธรรม มีจุดนัดพบเพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสามัคคีธรรม ยังให้เกิดสามัคคีธรรมในสังคม เพื่อสันติของสังคม เพื่อให้ลูกหลานท่านได้ยังชีพในสังคมที่ดี เพื่อชนรุ่นหลังต่อไป ได้รู้จักประโยชน์แห่งธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมซึ่งพุทธองค์ ทรงเพียรพยายามอย่างสาหัสเพื่อให้ถึงการตรัสรู้ และบัญญัติเป็นสัจธรรมของสรรพสิ่ง โปรดเหล่าสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ ยังสันติแห่งร่มธรรมให้เกิดมีแก่ โลก ใบนี้

ขอบพระคุณท่านผู้อ่านครับ

ธรรมเป็นสิ่งดีงาม ยังให้เกิดสันติในสังคมได้ ขอร่วมรณรงค์ธรรม


--------------------------------------------------------------------------------
เชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธรรมได้ที่นี่ครับ

http://www.buddatabase.org/

../../../

http://www.watbuppha.com/

http://www.dhammajak.net/board/

โดย : สันติธรรม
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 17 เม.ย. ปี 2007 [ เวลา 8 : 0 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-