Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

         หากสมองถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากการอ่านและขยะทางความคิด บางสิ่งบางอย่าง ความทรงจำ ความรู้สึกดีๆ อาจจะกำลังละลายหายไป การเขียนถือเป็นการจัดระเบียงความคิด เก็บกวาดแต่งแต้มจินตนาการ ที่รกร้างกระจัดกระจายให้เป็นที่เป็นทาง : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ กล่าว

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 4

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> รู้จักธรรมเพื่อสร้างสามัคคีธรรมยังความเจริญให้เกิดแก่ประเทศไทย

เรื่อง :

รู้จักธรรมเพื่อสร้างสามัคคีธรรมยังความเจริญให้เกิดแก่ประเทศไทย

ชนรุ่นใหม่สมัยนี้ห่างเหินธรรม

ชนรุ่นใหม่สมัยนี้ห่างเหินธรรม ไม่รู้จักธรรมและไม่รู้เจตนาแห่งธรรม บ้างไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมไปเพื่อสิ่งใด ขอกล่าวกันถึงธรรมใกล้ตัวที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ บางคนทำกันแทบทุกวันเรียกได้ว่าปฏิบัติกันโดยแทบไม่รู้ตัว ไม่รู้เลยว่าปฏิบัติธรรมอยู่ เช่นธรรมเลี้ยงตนที่เรียกกันว่า ความอดทน ความเพียรพยายาม ธรรมตัวอย่างดังกล่าวนี้ปฏิบัติกันแทบทุกคน เพราะเราแทบทุกคนต้องทำงานเลี้ยงชีพให้คงไว้ ไม่เว้นแม้แต่พระและขอทาน ทุกคนล้วนต้องมีความอดทนและความเพียรพยายามในการประกอบกิจ หากขาดซึ่งธรรมสองสิ่งนี้แล้วการใดก็ไม่อาจสำเร็จได้ง่าย นี่เรียกว่า ธรรมใกล้ตัว ปฏิบัติธรรมกันโดยแทบไม่รู้ตัว

ดังกล่าวข้างต้น คือตัวอย่างธรรมส่วนน้อยที่ดึงมาจากพระธรรมส่วนใหญ่ ด้วยเกรงว่าบางคนยังไม่รู้จักธรรม ประโยชน์ธรรมยังมีอีกมากมายหลายประการ เพราะอาจเรียกได้ว่าธรรมคือกฎเกณฑ์แห่งสรรพสิ่ง ผู้ศึกษาธรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ศึกษากฎเกณฑ์แห่งสรรพสิ่ง กฎเกณฑ์ความเจริญของสังคม หรือกฎเกณฑ์ความเจริญของประเทศชาติ ที่บัญญัติไว้ในธรรมก็มีเช่นกัน คือสังคมใดจะเจริญได้ต้องประกอบด้วยคนสองประเภท ได้แก่ คนดี และ คนทำดี

คนดี คือ ผู้กระทำกิจวิชชา ผู้ไม่เบียนใคร

คนทำดี คือ ผู้กระทำกิจวิชชา ผู้ไม่เบียดเบียนบุคคลซึ่งประพฤติตนอยู่ในกรอบของวิชชา และคอย ควบคุม หักล้าง อวิชชาในสังคม

สังคมใดมีบุคคลสองประเภทนี้เป็นส่วนมากในสังคม สังคมนั้นสันติเจริญ ประเทศใดมีบุคคลสองประเภทนี้เป็นส่วนมากในสังคม ประเทศนั้นเจริญรุ่งเรือง

ลักษณะสังคมที่มากด้วยผู้กระทำกิจ อวิชชา คือสังคมที่มีผู้ประพฤติอวิชชาเป็นส่วนมากในสังคม เรียกได้ว่าเป็นสังคมที่วุ่นวาย สังคมของคนพาล สังคมของผู้ที่ลุ่มหลงกามารมณ์ สังคมของผู้แย่งชิงทำลายล้างกัน สังคมที่กฏหมายทำลายล้างแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้กระทำผิด กลุ่มคนไม่ดีเป็นใหญ่ในสังคม มีการเบียดเบียนกันทุกรูปแบบไม่เลือกว่า ดี หรือ เลว นี่เรียกว่า ลักษณะของสังคมที่มากด้วยผู้กระทำกิจอวิชชา

ลักษณะของสังคมที่มากด้วยผู้กระทำกิจ วิชชา คือสังคมที่มีผู้ประพฤติกิจวิชชาเป็นส่วนมากในสังคม เรียกได้ว่าเป็นสังคมสันติ ไม่มีความวุ่นวาย กลุ่มคนพาลไม่มีอำนาจ กลุ่มคนผู้ลุ่มหลงกามารมณ์ไม่มีอำนาจ กลุ่มคนผู้ใฝ่การแย่งชิงทำลายล้างกันไม่มีอำนาจ เป็นสังคมที่กฎหมายมีไว้ใช้แก่ผู้ที่กระทำผิดจริง ด้วยเพราะคนดีและคนทำดีมีมากในสังคม ดังกล่าวนี้เรียกว่า ลักษณะของสังคมที่มากด้วยผู้กระทำกิจวิชชา

คนดี หรือ ผู้ที่ประกอบกิจวิชชา สำหรับในพระพุทธศาสนาแล้วจัดเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มพุทธมามกะ และกลุ่มบรรพชิตผู้ออกบวชศึกษาธรรม

กล่าวถึงพุทธมามกะโดยสังเขป คือ ผู้ประกาศว่าตนนับถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลห้า ให้ทานตักบาตรทำบุญเป็นกิจนิจ นั่งบำเพ็ญปฏิบัติกรรมฐานเมื่อเวลาอำนวย ผู้ประกอบกิจดังกล่าวมานี้เรียกได้ว่าเป็น พุทธมามกะ

กล่าวถึงผู้ออกบวชในศาสนาพุทธโดยสังเขป คือ ผู้ประกาศว่าตนนับถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เดินรับบิณฑบาต ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลพระนวโกวาท ศึกษาพระธรรม เผยแพร่พระธรรม ขจรชื่อพุทธศาสนาให้กว้างไกล กิจดังกล่าวมานี้คือกิจโดยย่อของผู้ที่ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา

พุทธมามกะ และ ผู้ออกบวช จึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ประกอบกิจวิชชาในทางพุทธ สังคมพุทธที่ใด มีบุคคลจำพวกนี้เป็นส่วนมากในสังคม สังคมนั้นมี สันติและความ เจริญรุ่งเรือง เพราะเป็นสังคมที่มากด้วย คนดี และ คนทำดี

โบราณว่าไว้ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ คนฝ่ายมากย่อมมีอำนาจเหนือกว่าคนฝ่ายน้อย คนดีผู้รักดีผู้ซึ่งจะกระทำความดีย่อมเกิดไม่ได้ในสังคมของผุ้มากด้วยอวิชชา เปรียบได้เมล็ดไม้พันธุ์งามย่อมไม่สามารถเติบโตยังประโยชน์แก่ธรรมชาติได้ หากเมล็ดไม้พันธุ์งามนั้น ตกไปอยู่ในผืนทะเลทราย หรือ อยู่ในสังคมทราม

สังคมที่ดีคือสังคมที่มากด้วยผู้ประกอบกิจวิชชา พุทธมามกะและพระผู้ออกบวชจึงควรรวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มใหญ่ในสังคม มีจุดนัดพบเป็นศูนย์รวมใหญ่ มีจุดนัดพบเป็นที่ประชุมธรรม มีจุดนัดพบเพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสามัคคีธรรม ยังให้เกิดสามัคคีธรรมในสังคม เพื่อสันติของสังคม เพื่อให้ลูกหลานท่านได้ยังชีพในสังคมที่ดี เพื่อชนรุ่นหลังต่อไป ได้รู้จักประโยชน์แห่งธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมซึ่งพุทธองค์ ทรงเพียรพยายามอย่างสาหัสเพื่อให้ถึงการตรัสรู้ และบัญญัติเป็นสัจธรรมของสรรพสิ่ง โปรดเหล่าสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ ยังสันติแห่งร่มธรรมให้เกิดมีแก่ โลก ใบนี้

ขอบพระคุณท่านผู้อ่านครับ

ธรรมเป็นสิ่งดีงาม ยังให้เกิดสันติในสังคมได้ ขอร่วมรณรงค์ธรรม


--------------------------------------------------------------------------------
เชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธรรมได้ที่นี่ครับ

http://www.buddatabase.org/

../../../

http://www.watbuppha.com/

http://www.dhammajak.net/board/

โดย : สันติธรรม
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 17 เม.ย. ปี 2007 [ เวลา 8 : 0 ]

         ร้อยบุปผาผลิบานอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ แล้วโรยราร่วงไป ความฝันของเด็กน้อยตกหล่นเกลื่อนกลาด งานเขียนมากมายถูกปฎิเสธจากระบบการตลาด จะด้วยอะไรก็ตามที นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้คุณค่า หรือต่ำต้อยด้อยวาสนา และทีนี่...ก็มิใช่สุสานหรือร้างไร้ผู้คน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com