วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 5

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> การได้อำนาจกับการสูญเสียอำนาจ

เรื่อง :

การได้อำนาจกับการสูญเสียอำนาจ

ยอมให้มีการสูญเสียเพื่อยึดครองอำนาจให้นานที่สุด
สวัสดีครับ
ท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมขอพูด
เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องเก่าๆที่ผมเคยเขียนไปแล้ว
หลายเรื่องด้วยกัน มนุษย์เราทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี้
ต้องการมีอำนาจด้วยกันทั้งนั้น เมื่อมีโอกาสต้องเป็น
คนรวยผู้มีอันจะกินด้วย เมื่อถึงเวลานั้นต้องแสวงหา
อำนาจเพื่อที่จะให้เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์เดียวกัน จะ
ได้มาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ จะได้มาโดยโกงเข้ามา
อย่างหน้าด้านๆก็ยอม เพราะสิ่งที่ต้องการคือ
อำนาจ เมื่อมีอำนาจ คือผู้ที่ใหญ่ในชาติพันธุ์เดียว
กัน แต่ถ้ามีอำนาจมากขึ้นไปอีกก็อยากจะครอบ
ครองโลกที่น่าอยู่เสียเลย เพราะต้องการที่จะเป็น
ใหญ่ในโลกที่อยู่นี้เพียงชาติพันธุ์เดียว นี่คือต้นเหตุ
แห่งอำนาจ แต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ถ้าได้อำนาจ
มาโดยสง่างาม หมายถึงว่าไม่ซื้อเสียงไม่ใช่เงินทุ่ม
จะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ขอให้ได้โกงเข้ามาจะด้วยวิธี
สกปรกอย่างไรก็แล้วแต่ ขอให้ได้อำนาจนั้นมาเป็น
พอใจกลุ่มคนอย่างนี้ เมื่อเข้ามาบริหารประเทศมีแต่
จะทำให้ประเทศชาติล่มจม เพราะเมื่อใช้กลโกงเข้า
มาก็ต้องแสวงหากำไร โกงแผ่นดินหาเงินเข้า
กระเป๋าตัวเอง และกลุ่มของตัวเองเท่านั้น ถ้ากลุ่มคน
ใด คณะใด เข้ามาโดยไม่โกงเข้ามา เข้ามาด้วย
ความบริสุทธิ์ใจไม่ซื้อเสียง ไม่ทุ่มเงินเข้ามาการเข้า
มาอย่างนี้ คนเขารู้ว่าเข้ามาได้อย่างไร คนเราถ้าเข้า
มาอย่างสง่าผ่าเผย อันนี้จะดีเสียกว่า และน่าภูมิใจ
มากที่ประชาชนให้ความไว้วางให้เข้ามาทำหน้าที่
แทนประชาชนอีกมากมาย อำนาจนั้นเมื่อได้มาแล้ว
มันหอมหวานน่าชมเชย ไม่อยากให้ใครได้เชยชม
ถึงจะมีการช่วงชิงอำนาจนั้น ก็ต้องต่อสู้กันด้วย
กุศโลบายมากมาย มีปัญญาที่โกงใช่กลเม็ดต่างๆ
นำมาต่อต้านและต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจนั้นอยู่ได้นาน
ไม่คิดว่าประชาชนนั้น เขาชอบหรือไม่ชอบ แต่
บอกว่าเข้ามาโดยชอบธรรมตามกติกา จะมาต่อต้าน
ถือว่าไม่ถูกต้อง แต่ใจเท่านั้นที่รู้และตอบใจตนเอง
ได้ว่าเราบ้าอำนาจไหมหลงในอำนาจไหม แล้วอ้าง
ทำเพื่อประชาชนอันนี้ถูกต้องไหม ผมถึงได้บอกไว้
หลายครั้งแล้วว่าอำนาจนั้นเป็นอย่างไร ผมจะไม่
อธิบายซ้ำให้ไปค้นอ่านกันเองก็แล้วกัน วิธีแก้ผมก็
บอกไปแล้วแต่ผมขอพูดซ้ำอีกครั้งก็แล้วกันครับ
หนึ่ง ผมบอกว่าใครจะซื้อเสียงให้ซื้อเข้ามาไม่ต้อง
จับและถือว่าไม่ผิดกฎหมายด้วยจะซื้อเสียงขาย
เสียงกันเท่าไรไม่ว่ากัน
สอง การเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งสองปีเลือกครั้ง
หนึ่ง ทุกอย่างที่มาจากประชาชนเลือกตั้งสองปีเท่า
นั้น
สาม คนที่ได้รับเลือกเข้าไปแล้วเมื่อครบวาระสองปี
เมื่อลงเลือกตั้งอีกครั้งอยู่ได้อีกสองปีเท่านั้น จะมา
ลงอีกไม่ได้ ต้องรอให้ครบอีก ยี่สิบปี ถึงจะมาลง
เลือกตั้งในตำแหน่งนี้ได้อีก เพราะตำแหน่งอื่นที่ให้
ประชาชนเลือกตั้งยังมีอีกมากจะบอกว่ารักประเทศก็
ไปรักตำแหน่งอื่นบ้าง
สี่ คนนามสกุลเดียวกันก็ลงอีกไม่ได้เพราะคนในสกุล
เดียวกันได้เข้าไปทำงานแทนหรือเป็นตัวแทนใน
สกุลท่านแล้วที่เข้าไปรับใช้แผ่นดิน เพราะฉะนั้นให้
คนอื่นเขารักประเทศบ้าง
ห้า กฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อร่างมาใช้แล้วจะแก้ไข
ได้ต้อง ยี่สิบปี ไปแล้วจะมาแก้ไขตามความพอใจ
ของกลุ่มหรือหมู่คณะที่มีเสียงข้างมากไม่ได้เพราะ
ตอนเข้ามาก็เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแล้วจะมาแก้รัฐ
ธรรมนูญเพื่ออะไร เพราะต้องใช้ให้ได้ยี่สิบปี ถึงจะ
ถูกต้อง
หก ห้ามให้ข้าราชการการเมืองมีอำนาจสั่งการให้
กองกำลังที่มีอาวุธเข้าทำร้ายประชาชนโดยเด็ดขาด
เพราะอาวุธนั้นเราเอาไว้ปราบโจรผู้ร้ายและดูแล
ประเทศไม่ให้ต่างชาติบุกรุกไม่ให้อริราชศัตรูเข้ามา
รุกล้ำอธิประไตยของเราไม่ใช่เอามาห้ำหั่น
ประชาชนกันเอง ห้ามเคื่อนย้ายกำลังเด็ดขาด มีคำ
อธิบาย ที่ผมเขียนมานี้ยังไม่หมดเอาไว้โอกาสต่อไป
ผมจะเขียนมาอีก เหตุที่ประเทศของเรามีปัญหาทุก
วันนี้เกิดจากการสืบทอดอำนาจเพราะเพื่อให้อำนาจ
นั้นอยู่กับกลุ่มคณะของกลุ่มหรือตัวเองเท่านั้น ที่ผม
เขียนมานี้ผมเฝ้าดูงานการเมืองของเรากำลังจะจม
น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วตะเกียกตะกายเพื่อให้ตัวเอง
หรือคณะตัวเองอยู่รอดเท่านั้นแล้วอ้างทำเพื่อ
ประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผมไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
แต่ผมเห็นมนุษย์ด้วยกันกำลังตะกายเพื่อคว้าอำนาจ
นั้น เราเป็นมนุษย์ชาติพันธุ์เดียวกันจะมาทำลายล้าง
กันทำไม เราดูแลชาติพันธุ์ของเราให้ดีและแข็งแรง
ไม่ดีกว่าหรือ เพื่อไว้ต่อสู้ชาติพันธุ์อื่นที่จะมาทำลาย
เราเป็นเรื่องที่น่าคิด เขาดูเราอยู่เราจะสู้เขาไหมหรือ
เราจะสู้กันเอง เมื่อหมดแรงกันแล้วก็ให้เขาที่ดูเราไม่
ต้องลงแรงเท่าไร จึงให้หยุดการกระทำเช่นนั้นเสียดี
กว่าให้มนุษย์ด้วยกันรักประเทศชาติบ้างอย่ารัก
อำนาจกลุ่มเดียวหรือคณะเดียวเลย ทุกสิ่งทุกอย่าง
มีวันจบ ฉะนั้นบั้นปลายให้จบชีวิตอย่างสง่างามไม่ดี
กว่าหรือ มนุษย์ชาติพันธุ์เดียวกันจะได้จดจำไม่ดี
กว่าหรือ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สุดท้ายนี้ ขอให้มนุษย์ที่อยู่ในประเทศเดียวกัน
จะเป็นมนุษย์ชาติพันธุ์จาก เหนือ ใต้ อีสาน ออก ตก
ก็อยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกัน จงเข้มแข็งอยู่
กันอย่างสุขสบายใช้ปัญญาใช้แก้ปัญหา ขอให้ทุก
ท่านจงมีความสุข
สวัสดีครับ
จาก แก้ว สาริกา
คำสำคัญ: ชาติพันธุ์เดียวกันต้องรักกัน ตะกายหาอำนาจ ต้องประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวไปในทิศทางเดียวกัน อย่าบ้าอำนาจ อย่ายึดติดอำนาจ


โดย : แก้ว สาริกา
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 10 ต.ค. ปี 2008 [ เวลา 23 : 21 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-