วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

มุมนักเขียน

กรุงานเขียนเก่า 5

กรุงานเขียนเก่า 1
กรุงานเขียนเก่า 2
กรุงานเขียนเก่า 3
กรุงานเขียนเก่า 4
กรุงานเขียนเก่า 5


>> ตัวตน

เรื่อง :

ตัวตน

เปิด ตัวตน ที่ละนิดเพื่อปะติดปะต่อ ตัวตน เพราะการค้นหา ตัวตนมันไม่มีอยู่จริงในทางเป็นไปได้จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะค้นหาความจริงใดๆในมนุษย์ที่ไม่ใช่สมมุติสัจจะ ดังนั้นป่วยการที่จะมาค้นหาความจริงใดในสมมุติ
สัจจธรรมนี้มองออกได้ก็ต่อเมื่อสมมุติอะไรบางอย่างมาตั้งเป็นตุ๊กตาเพื่อการอธิบายขยายความ หากตุ๊กตาตัวนั้นคือตัวเราเอง มันมีตัวตนแล้วในโลกแห่งจินตนาการแห่งนี้ ความเดิมมีอยู่ว่าเมื่อมีตัวตนย่อมต้องมีที่อยู่ที่อาศัยของตัวตนนั้นๆเกิดเป็นข้อสงสัยเพื่อสืบสาวหาที่มาของการเกิด เกิดอะไร? เกิดที่ไหน ? เกิดเมื่อไหร่? เกิดอย่างไร ?ในท้ายที่สุดของคำถามยอดฮิตคือคำว่า ทำไมจึงเกิด? การอธิบายตัวตนที่แท้จริงย่อมไม่มีคำจำกัดความใดสามารถที่จะกำหนดสถานะ สัณฐาน รูปร่างอันใดได้เลยจนกว่าจะมีความเข้าใจตรงกันว่าตัวตน ทุกรูปธรรมมาจากที่ๆมาเดียวกัน เป็นสิ่งเดียวกัน เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกัน แนบแน่นสมานฉันท์ชนิดแยกกันไม่ออกยกเว้นมีการระเบิดออกจากกันในครั้งใดครั้งหนึ่งและจากครั้งนั้นยังไม่สามารถรวมเข้าหากันได้อีกเลย เหมือนการตัดแบ่งแม่เหล็กออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราจะได้คุณสมบัติขั้วเหนือ-ขั้วใต้ในทุกชิ้นที่แบ่งออกมาของแม่เหล็กดังกล่าว ความนี้สามารถอธิบายได้ว่าคงไม่ต้องคิดหรือพยายามรวมธุลีแห่งแม่เหล็กก้อนใหญ่ ให้เป็นดั่งเดิม หากแต่หวังเพียงให้ธุลีแห่งแม่เหล็กเหล่านั้นสำนึกในความเป็นแม่เหล็กแม้เพียงธุลี ก็จะทรงคุณค่าเป็นมหันต์ มาถึงวิกฤตของความนึกคิดที่ว่าแม่เหล็กลืมคุณสมบัติที่พึงมีพึงได้และมามองหาความเป็นคุณสมบัติดั่งเดิมจริงๆจากภายนอกที่เป็นตัวตน แห่งความเป็น บุคคลหรือ วัสดุสิ่งของที่จำลองคุณสมบัติแม่เหล็กดังกล่าวออกมา สื่อออกมาแสดงให้เห็น ถึงคุณค่า และ คุณสมบัติ พร้อมคุณประโยชน์ นานัปการอันไม่มีที่สิ้นสุด จุดสำคัญเมื่อแม่เหล็กเกิดหลงลืมคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กในตนเองอย่างถ่องแท้ และนี่เป็นที่มาอันแท้จริงของการหลงยึดติดกับสิ่งภายนอกโดยไม่หวลคิดคำนึงถึงคุณสมบัติดีๆในตนเอง ตัวตนแก่นแท้ภายในของทุกๆคน ที่เราท่านพยายามค้นหาจะเบียงเบนออกจากความเป็นจริงแท้ น่าอันตรายมากแค่ไหนถ้าวันนี้ตัวตนไม่รู้จักตัวตน ความเบียดเบียน เบียดบังคิดหักล้างทำลายกัน กลั่นแก้ลง และอื่นๆอันหาที่สุดแห่งภาษาใดๆมาอธิบายไม่ได้อีกต่อไปจะเกิดขึ้น
อย่ากระนั้นเลยเรามาตาม”บทความ”นี้แบบไม่มีตัวตนกันเถิด จากนั้นสมมุติตุ๊กตามาเพื่อการอธิบายให้เกิดความเข้าใจแล้วทิ้งตุ๊กตาตัวนั้นไว้เพื่อเป็นบทเรียนของโลกสืบต่อไปดุจแผนที่ที่มีมิติมากกว่าความเป็นแผ่นกระดาษ แผ่นที่ที่จะนำพาเราท่านไปสู่ความเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงแห่งความจริงแท้ของความเป็นจริงสูงสุดรอบ โดยไม่หลงประเด็นกันอีกต่อไป
คุณสมบัติเดิมๆของตัวตนแก่นแท้คือสิ่งที่ไม่จำต้องอธิบายผ่านภาษาสื่อความหมายใดๆ เพื่อความเข้าใจเป็นความระลึกรู้แห่งตนในตนและที่มาของความวุ่นวายใดๆบนโลกสมมุตินี้ก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าเราเรา-ท่านท่านนั้นมาทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า เราและตัวตนแห่งเรามี 4 มิติดังนี้ คือมิติทาง ”กาย” ,มิติทาง ”ใจ”, มิติทาง ”จิต” และมิติทาง ” วิญญาณหรือพลังงาน ” อิทธิพลสำคัญที่สุดของการดำรงอยู่แห่งตัวตนที่แท้จริงคือเรื่องที่ว่าด้วยวิญญาณเดิมซึ่งหมายถึงพลังงานไม่ว่าจะประกอบด้วยพลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานความร้อน พลังงานแม่เหล็ก และพลังแห่งไฟฟ้าสถิตย์เหล่านี้มาเหนี่ยวนำให้เกิดครองตนคล้ายการเกิดเทหวัตถุอย่างเช่นดวงดาว เป็นไปได้อย่างยิ่งเลยว่าตัวตนที่แท้คือดวงดาว ในการแหงนมองดวงดาวบนท้องฟ้าในแต่ละครั้งย่อมหมายความเป็นนัยว่าเราเริ่มมีตุ๊กตาแห่งจินตนาการที่จะค้นหานามธรรมแห่งตัวตนที่เนินนานยาวนานแห่งการวิวัฒนาการจากฝุ่นธุลีที่ทรงพลานุภาพมาเป็นเทหวัตถุที่มีกลไกสอดคล้องกับระบบกระบวนการบนโลกที่ตัวตนอิงอาศัยอยู่โดยมีการเจือเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันของธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลมและธาตุไฟอย่างกลมกลืนสอดประสานเป็นระบบระเบียบด้วยแรงเหนี่ยวนำของพลังธรรมชาติที่เป็นผลผลิตที่ล้ำค่าที่สุดเท่าที่มีการสืบค้นมา มีค่ามากกว่าเพชรนิลจินดาเสียด้วยซ้ำ
คุณสมบัติแห่งตัวตนที่ตนหลงลืมดังกล่าวจึงทำให้มีการบิดเบือนจากความเป็นจริงของความเป็นตัวตน สรุปที่ไปที่มาในการค้นหาตัวตนก็เพื่อการกลับบ้านแห่งพลังงานเดิมดิบๆที่ไม่ต้องผ่านการปรุงแต่งให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมจนหาที่มาที่ไปไม่เจอ เพราะทฤษฎีจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดคือจุดเดียวกัน คือเริ่มตรงไหนก็ไปสิ้นสุดตรงนั้น
ตามหาตัวตน ก็ไปจบลงที่ตัวตนที่พิสูจน์แล้วว่ามีแต่ไม่เห็นความหมายคือหากไม่มีกระจกสมมุติส่องดู ถามว่าเราจะเห็นตัวตนได้หรือไม่ ? ตอบว่า ได้เพียงบางส่วนจากการมอง ถ้าหลับตาจะเกิดความรู้สึกว่าเห็นแต่ไม่มี เห็นจากอะไร ?คำตอบเป็นเช่นนี้ว่า เห็นจากปัญญา คราวนี้เราเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการตามหาตัวตนที่ยืดยาวนั้นได้ด้วยเครื่องมือที่แสนจะทันสมัยที่สุดคือ ปัญญา เมื่อพบเครื่องมือแล้วไม่นานนัก ท่านจะหาตัวตนเจอแน่นอน
บทความยังหาจุดจบที่แน่นอนมิได้ คงยังต้องปรับปรุง โยกย้าย ผ่องถ่ายถ้อยคำจนเกิดความพอดี ตัวตน ยังคงค้นหาหนทางถูกต้อง ตรงเป้า ตรงจริงในอันที่จะกลับบ้าน (แหล่งพลังเดิมที่เคยจากมา) นั้นให้ได้ ดังคำกล่าวที่ฮิตติดปากผู้คนทั้งที่พบและยังไม่พบตัวตนที่แท้ของตนว่า อัตตาหิ อัตาโนนาโถ(เสียงภาษาบาลี) แปลว่า ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน จากองค์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โลกลือว่าคำกล่าวของพระองค์ยังคงทันสมัยแม้เวลาจะล่วงเลยไปแล้ว 2500 กว่ามาแล้ว นานมากหากเปรียบกับช่วงชีวิตคนแต่น้อยนิดหากเทียบกับอายุของตัวตน
เพราะอะไร ? เป็นคำถามในคำตอบของคำจำกัดความของตัวตนที่ไม่มีขอบเขตใดจะมาจำกัดได้จึงไม่ต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่หากเราเรา-ท่านท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ค้นพบตัวตนอันเป็นสากลแห่งจักรวาลใบนี้
อ่านมาถึงจุดสิ้นสุดบทความ ย้ำ แต่ไม่ใช่การสิ้นสุดของการมีอยู่จริงแห่งตัวตน มาร่วมกำหนดประวัติศาสตร์แห่งการค้นพบตัวตนที่แท้จริงกันเถิด โดยไม่จำกัดขอบเขตที่ว่าด้วยเรื่องภาษา ศาสนา ระบบการปกครองใด เพราะมันเป็นสากลแห่งมนุษยชาติ ทำไมต้องมนุษย์ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะมาอ่านบทความนี้ อ่านแล้วได้อะไร ส่งสารน์มายังเราชาวชมรมสมดุลชีวิต2008 : e-mail mkdolnvas@yahoo.com


โดย : ลูกหมาก กลมดิ๊ก
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2008 [ เวลา 11 : 28 ]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» คู่มือพระสังฆาธิการ
พระสังฆาธิการนับเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ระดับวัดซึ่งมี เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-