ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดนครนายก

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดนครนายก

งานมะปรางหวาน
จัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณถนนสุวรรณศร ใกล้สี่แยกนครนายก โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและเผยแพร่มะปรางหวาน หรือผลิตผลทางการ เกษตร และสินค้าหัตถกรรมอื่น ๆ ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ในงานจะมีการ ประกวดขบวนแห่ผลไม้ การประกวดมะปราง และพืชผลทางการเกษตร ประกวดธิดามะปรางหวาน

งานของดีที่นครนายก
จัดในช่วงเทศกาลเช้าพรรษาที่บริเวณถนนสุวรรณศร ใกล้สี่แยกนครนายก จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อของจังหวัด และเป็นการส่ง เสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย ในงานมีการประกวดผลผลิตทางการ เกษตร มีการแสดงของนักเรียน การออกร้านนิทรรศการของหน่วยราชการ และภาคเอกชน

งานสารทไทยและแข่งเรือ จังหวัดนครนายก
จัดในช่วงเดือนกันยายน บริเวณริมคลอง 29 หน้าโรงเรียนวัด ทวีพูลรังสรรค์ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ ในงานมีการจัดแข่งขัน เรือยาวระเภทต่าง ๆ การทำบุญวันสารทไทย และกลางคืนมีการแสดง

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับองครักษ์
จัดช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี บริเวณคลอง 15 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ ภายในงานมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดการจัดสวนหย่อม และการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ

งานนครนายกมรดกธรรมชาติ
จัดช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ของทุกปี บริเวณถนนสุวรรณศร เทศบาลนครนายก เป็นการรวมกิจกรรมที่หลากหลายไว้ในงาน เช่น การประกวดและจำหน่ายของดีเมืองนครนายก นิทรรศการ อาหารจานเด็ด

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
จัดช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11หรือตรงกับวันออกพรรษาของทุกปี จะมีพระสงฆ์จำนวน 109 รูป มารับบิณฑบาตโดยเดินลงมาจากมณฑปวัดเขานางบวช

นมัสการพระพุทธบาท วัดทองย้อย
ประดิษฐาน ณ มณฑปวัดทองย้อย เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ มีคุณค่าทางศิลปะซึ่งแสดงถึงความ ประณีตงดงามในการ ประดิษฐ์ การหล่อ ของฝีมือช่างไทยสมัยโบราณ โดยทางวัดจะจัดให้มีงาน นมัสการทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

ท่องไพรเขาใหญ่-นครนายก
จัดในช่วงเดือนธันวาคม-มิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศน์วิทยา สร้าง ความรู้ความเข้าใจอันดีงาม และช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างอาชีพ และเพิ่มพูนรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

จังหวัด » กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ประจวบฯ ปทุมธานี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย