ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด

จังหวัด » จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ภาคตะวันออก(6)

พระยากำแพงเพชรเห็นว่ามีกำลังไพร่พลพอที่จะยกไปยังเมืองจันทบูร ตามคำเชิญของสมณทูตเมืองที่มาถวายพระพรเชิญไปเมืองจันทบูร จึงให้พระสงฆ์นำทางกองทัพไปในครั้งนั้น ดังพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา บันทึกไว้หน้า 158 ว่าดังนี้ "ฝ่ายพระยาจันทบูร ซึ่งได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะมารับเสด็จเข้าเมืองนั้นก็มิได้มาตามสัญญา เพราะเหตุขุนรามหมื่นซ่องยุยงว่ากล่าวให้ต่อรบ จึงให้ตกแต่งป้อมค่ายประตูหอรบ เอาปืนใหญ่น้อยขึ้นตั้งรายไว้รอบเมืองตระเตรียมการพร้อมแล้ว จึงแสร้งแต่งอุบายให้พระสงฆ์สี่รูปให้มาเชิญเสด็จเข้าไป ณ เมืองจันทบูร แล้วจึงจะ(จับ)กุมเอาตัวพระองค์ และพระสงฆ์สี่รูปมามิทันเสด็จไปเมืองชลบุรี จึงยับยั้ง(คอย)ท่าอยู่ ณ เมืองระยอง

ครั้นเสด็จกลับมาถึง (เมืองระยอง) เพลาเช้าจึงเข้าไปถวายพระพรตามคำพระยาจันทบูรสั่งมานั้น จึงดำริด้วยพระพิจารณาญาณ ก็ทราบว่าเป็นกลอุบาย เพื่อกรรมนิยมที่จะให้เมืองจันทบูรถึงพินาศฉิบหาย จึงบังเอิญให้เป็นไปตามเหตุ ก็ทรงนิ่งมัธยัสถ์อยู่มิได้ตอบประการใด ครั้นพระสงฆ์ออกไปแล้ว จึงตรัสปรึกษานายทัพนายกองทั้งปวงว่า ซึ่งพระยาจันทบูรให้พระสงฆ์มารับวันนี้ ใครจะเห็นร้ายดีประการใด นายทัพนายกองทั้งปวงปรึกษาพร้อมกันกราบทูลว่า ข้าพเจ้าทั้งปวงเห็นว่าพระยาจันทบูรคิดประทุษร้ายเป็น(แน่)แท้ จึงตรัสว่าเมื่อเป็นเหตุดังนี้ชอบจะไปหรืออย่าไปประการใด นายทัพนายกองกราบทูลว่า ควรจะเสด็จไปจะได้ประโยชน์สองประการ คือแม้นมาตรว่าพระยาจันทบูรเสียสัตย์จะคิดประทุษร้าย ก็จะได้ทรมานให้เสียพยศอันร้าย ถ้าพระยาจันทบูรคงอยู่ในสัตย์ก็จะได้ประทานโอวาทสั่ง สอนให้ตั้งอยู่ในยุติธรรมสุจริต ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินสืบไปภายหน้า

ครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งจึงเสด็จยกกองทัพออกจากเมืองระยอง ให้พระสงฆ์สี่รูปนำเสด็จไปประทับแรมโดยระยะทาง 5 วัน ถึงตำบลบางกะจะ หัวแหวน (คงเป็นเขาพลอยแหวน) จึงดำเนินทัพไปใกล้เมืองจันทบู" แผนยุทธศาสตร์ของพระยากำแพงเพชรสุขุมคัมภีรภาพ จึงยากที่จะพลาดท่า เสียที นั่นคือมีจังหวะได้โอกาสก็ชิงดำเนินการทันท่วงที เช่น ยึดเมืองระยอง หากยังหาโอกาสไม่ได้ก็พยายามถ่วงเวลารอจนกว่ากำลังจะพร้อมมูล เช่น การยกทัพประชิดเมืองจันทบูรครั้งนี้ประเมินว่า จัดราชการเมืองระยองเรียบร้อยดีแล้ว และมีกำลังเหนือกว่า คือ

  • จัดราชการเมืองระยองจนไว้ใจผู้คนให้ดูแลเมืองแทนได้แล้ว
  • กำราบเสี้ยนหนามหัวหน้าซ่องสุมไพร่พล นายชุมนุมจนราบคาบยอมอ่อนน้อม เช่น กำราบกองกำลังของขุนรามหมื่นซ่อง
  • กำราบให้ นายทองอยู่ นกเล็ก หัวหน้าซ่องสุมไพร่พลเมืองชลบุรีจนยอมอ่อนน้อมและแต่งตั้งให้เป็น พระยาอนุราชบุรีศรีสมุทร เจ้าเมืองชลบุรี นั่นคือเอานายทองอยู่ นกเล็กเป็นสมัครพรรคพวกได้ เพราะเกรงว่าหากยกทัพออกจากเมืองระยอง นายทองอยู่ นกเล็ก จะยกพวกเข้ายึดเมืองระยอง จะเป็นผลร้ายต่อกองทัพพระยากำแพงเพชรภายหลัง ครั้นเมื่อเห็นว่านายทองอยู่นกเล็ก ยอมสวามิภักดิ์แล้วจึงได้ยกทัพออกจากที่มั่น
  • เกลี้ยกล่อมเมืองพุทไธมาศแล้วแม้ว่ายังเชื่อใจเจ้าเมืองพุทไธมาศไม่ได้ แต่ก็พออนุมานได้ว่าเมืองพุทไธมาศคงวางตัวเป็นกลาง ไม่ยกทัพมาช่วยเมืองจันทบูรป้องกันเมือง

พระยาจันทบูรเล่นชั้นเชิงกลยุทธกับพระยากำแพงเพชรอีกต่อไป นั่นคือพระยาจันทบูรก็คาดการณ์ได้ชัดเจนแล้วว่า พระยากำแพงเพชรคงจะต้องตีหักเอาเมือให้จงได้ แต่พระยาจันทบูรก็ยังใจดีสู้เสือต่อไป นั่นคือใช้น้ำเย็นเข้าลูบแต่ในที่ เพื่อที่จะล่อเสือให้ติดจั่น ลวงปลัดเมืองนำทัพพระยากำแพงเพชรเข้าเมือง พระยาจันทบูรเมื่อเห็นว่ากองทัพมาประชิดเมืองแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องมาต้อนรับกองทัพเพื่อแสดงสันถวไมตรี แต่พระยาจันทบูรเองก็หาได้วางใจในสถานการณ์ไม่ จึงให้หลวงปลัดเมืองจันทบูรเป็นผู้มาต้อนรับ ส่วนตนเองคอยต้อนรับอยู่ในเมือง พระยากำแพงเพชรหลงกลในตอนแรก แต่มาคิดได้ภายหลังต้องรีบแก้สถานการณ์ ฝ่ายพระยาจันทบูร ให้หลวงปลัด ขุนหมื่น กรมการออกมานำทัพ คิดเป็นอุบายจะให้กองทัพเลี้ยวไปข้างใต้เมือง จะให้ข้ามน้ำไปฟากตะวันออก แล้วจะยกพลทหารออกโจมตีในเมื่อข้ามน้ำ ครั้นทรงทราบจึงให้นายบุญมีมหาดเล็กขึ้นม้าควบไปห้ามกองหน้ามิให้ไปตามหลวงปลัดนำ(ทาง)นั้น ให้กลับมาตามทางฝ่ายขวาตรงจะเข้าประตูท่าช้าง (ทัพหลวง) เสด็จหยุดประทับพลตำบลวัดแก้วริมเมืองจันทบูร ให้พลทหารตั้งกองทัพรอบวัดแก้ว   แล้วส่งทูตมาเชิญเสด็จเข้าเมืองจันทบูร

พระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร หรือพระยากำแพงเพชร เจรจาความเมืองกับพระยาจันทบูรอยู่หลายยก พิจารณาเห็นว่าพระยาจันทบูรคงไม่กล้าออกมาหาที่ค่ายเป็นแน่แท้ ฉะนั้นต้องใช้ไม้แข็งตีหักเอาเมืองจันทบูรให้จงได้ จึงให้อาณัติสัญญาณแก่ทหารว่า ให้ทหารรายล้อมเมืองไว้ทุกด้านเวลา 3 ยาม ขณะที่เข้าโจมตีให้โห่ร้องว่า ตีหักเข้าเมืองได้แล้วให้โห่ร้องขึ้นพร้อมกัน  เมื่อหุงหาอาหารเย็นบริโภคกันอิ่มแล้วให้สาดเสียเทเสีย

วันอาทติย์ เดือน 7 ปีกุน  ศักราช 1129 (พ.ศ.2310) พระยากำแพงเพชร จึงให้ยกทัพบ่ายหน้าเข้าทิศอีสาน แล้วจัดทหารไทยจีนลอบเข้าไปประจำทุกด้านเวลาจะเข้า(โจมตี) ให้สัญญาณกันร้องขึ้นจงทุกด้านว่า ด้านนี้เข้าได้แล้วโห่ร้องขึ้นพร้อมกัน   เหล่าทหารซึ่งรักษาประตูและป้อมเชิงเทินนั้นก็ยิงปืนใหญ่น้อยประดุจห่าฝน กระสุนปืนลอดท้องช้างพระที่นั่งไป ทรงพระแสงกริชแทงพังคีรีกุญชรขับเข้าทลายประตูพังลง ทหารหน้าช้างลอดเข้าไปได้ โห่ร้องขึ้นพร้อมกัน ฝ่ายทหารซึ่งรักษาประตูหน้าที่เชิงเทินแตกตื่นหนีออกจากเมือง พระยาจันทบูรก็พาบุตรภรรยาหนีลงเรือไปสู่ปากน้ำพุทไธมาศ

เมื่อจัดราชการเมืองจันทบูรเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมไปจัดราชการเมืองตราด ที่เมืองจันทบูรได้พบหลวงนายศักดิ์ (เป็นเชื้อแขก) ออกไปราชการ ณ เมืองจันทบูร เมื่อครั้งพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยา ยังตกค้างอยู่ที่เมืองจันทบูร จึงให้ชุบเลี้ยงใช้ราชการต่อไป เพราะเห็นว่าเป็ข้าราชการเก่ารู้ขนบธรรมเนียมดี จะได้ปรึกษาข้อราชการงานทั้งปวง ซึ่งในครั้งนั้นหลวงศักดิ์ นายเวรมหาดเล็ก (แขก) ได้รับพระราชโองการไปเก็บเงินส่วยอากรประจำปีจากหัวเมืองภาคตะวันออก รวบรวมเงินส่วนอากรได้จำนวนหนึ่งเตรียมจะลงเรือกลับกรุงศรีอยุธยา ก็ทราบว่ากรุงศรีอยุธยาแตกแล้ว จึงรอดูท่าทีอยู่ที่เมืองจันทบูร หลวงศักดิ์นายเวรคนนี้เชื่อกันว่าภายหลังได้รับราชการใกล้ชิดกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน จนได้รับกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพระยาจักรี(แขก) มีชื่อเดิมว่า หมุด หรือมะหมุด เป็นต้นตระกูล "สมุทรานนท์" มีบุตรหลานรับราชการก้าวหน้าสืบต่อมา และได้ดำรงตำแหน่งเจาเมืองชลบุรี ที่ "ออกพระชลบุรีศรีมหาสมุทร" (หวัง สมุทรานนท์) พระยาวิชิตชลเขตวิเศษศักดานนท์ พหลภักดี (ทด สมุทรานนท์) และพระยาชลบุรานุรักษ์ (หนู สมุทรานนท์)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม