ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดปราจีนบุรี

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด

รูปต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์  หมายถึง ปลูกไว้ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ เป็นสัญลักษณ์ทางด้านพุทธศาสนา ที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเชื่อกันว่า สมณฑูตจากอินเดียที่มาเผยแผ่พระศาสนา เมื่อราว พ.ศ. 500 ได้นำพันธุ์มาจากพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับบำเพ็ญธรรม จนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ นี้เป็นที่นับถือบูชากราบไหว้ของราษฎร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

คำขวัญ : เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ศรีมหาโพธิ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกปีบ

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงมาร์ชปราจีนบุรี

คำร้อง : ปรีชา อุทธิเสน
ขับร้องนำ : โฉมฉาย อรุณฉาน
ทำนอง : เสถียร ปานคง

ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
จังหวัดปราจีนบุรี เมืองเรานี้น่าชื่นชม งามดั่งเมืองแมนแดนพรหม รื่นรมย์ด้วยแมกไม้
เมืองทวารวดีก่อนนี้ ก้องเกริกไกร ฐานถิ่นแดนทองของไทย
แต่โบราณกาลก่อนนี้ จังหวัดปราจีนบุรี แดนศักดิ์ศรีชนชาติไทย
เมืองแห่งประชาธิปไตย เราร่วมใจสร้างความดี
รักษ์ป่าเขา ลำเนาไพร ธาราใส ทั่วธานี ผองเผ่าปราจีน ทุกชีวี สุขดวงใจ

ชาวปราจีนฯ น้องพี่รักและสามัคคี มีใจยึดมั่น ชาติศาสน์กษัตรา
ศรัทธาเทิดไว้ ผองเราเผ่าไทย ชาวปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักอาศัย สภาพโดยทั่วไปอยู่ติดกับเขาใหญ่ และสภาพพื้นดินโดยทั่ว ไปมีความอุดมสมบูรณ์ฝนตกชุก ทำให้การเพาะปลูกพืชได้ผลดีผลไม้มีรสชาติอร่อย

แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี

  • ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดระยอง

จังหวัด » จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย