ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »


จังหวัดแพร่

ตราสัญญาลักษณ์ ประจำจังหวัด
รูปม้ายืน มีพระธาตุช่อแฮอยู่บนหลัง ม้า หมายถึง นามเมือง และคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ได้เสนอรูปม้ายืน เป็นดวงตราประจำจังหวัด และได้นำภาพโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด ก็คือ พระธาตุช่อแฮมาประกอบอยู่บนหลังม้าด้วย
 

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

คำขวัญ : แอ่วเวียงพระลอ ไหว้พระธาตุช่อแฮ นุ่งม่อฮ่อมแต้ ซิ้นแหล้งามตา ชมผานางคอย

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ยมหิน

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ยมหิน

ลักษณะนิสัยใจคอ ผู้คน : ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีย์มีน้ำใจ เป็นมิตร และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และให้เกีรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน

คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง"

เพลงเวียงโกศัย

เมืองแพร่สวรรค์ ของลานนาไทย ชื่อเวียงโกศัย แต่ครั้งโบราณกาลก่อน
สาวเอยงามแท้ เมืองแพร่นคร สมดังเป็นเมืองอมรม ถิ่นสถานตำนานพระลอ
เย็นฉ่ำด้วยสายน้ำยมไหลมาสู่แนวเนินผา พืชพรรณธัญญาชูช่อ
แสนเพลินซาบซึ้งเพลินเพลงเสียงซอ เอื้องดอยเจ้างามละออ แกว่งช่อใบไหวเอนเล่นลม
โกศัยราตรี มีมนต์ขลัง คืนนี้เราเคยนั่ง ชื่นเชยยอดชู้คู่ชม
หวานล้ำจำนรรจ์ ช่างเสกสรร ถ้อยคำคารม ปานประหนึ่งน้ำผึ้งผสม เคล้าสายลมแสงเดือนเพื่อนใจ
ยามจากไปแล้ว มิแคล้วคำนึง ด้วยความคิดถึง ซาบซึ้งมิมีเลือนได้
เหมือนดังต้องมนต์ เข้าดลฤทัย ฝังจำติดตรึงหัวใจ เวียงโกศัย ฉันไม่เคยลืม

       จังหวัดแพร่มีพื้นที่ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศมีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และกิ่งอำเภอหนองม่วงไข่

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง พะเยา และน่าน
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย และอุตรดิตถ์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และน่าน

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย