ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดบึงกาฬ

ฮีตสิบสอง
คนไทยทั่วไปในภาคอีสาน คือ ยึดถือฮีดสิบสอง เป็นแนวทางการดำรงชีวิตซึ่งทำให้แดนอีสานอยู่กันด้วยความผาสุข ร่มเย็นตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปีฮีดสิบสอง ดังนี้

 1. เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม
 2. เดือนยี่บุญคูณลาน
 3. เดือนสาม บุญข้าวจี่
 4. เดือนสี่บุญพระเวส
 5. เดือนห้าบุญสรงน้ำ หรือบุญตรุษสงกรานต์
 6. เดือนหกบุญบั้งไฟ
 7. เดือนเจ็ดบุญชำฮะ
 8. เดือนแปดบุญเข้าพรรษา
 9. เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน
 10. เดือนสิบบุญข้าวสาก
 11. เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา
 12. เดือนสิบสองบุญกฐิน

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ วันยางพาราบึงกาฬ ระหว่างเดือนธันวาคม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชมนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร การแข่งขันการกรีดยางพารา นิทรรศการเกี่ยวกับยางพารา  

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย