ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดนครพนม

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดนครพนม(2)

          ปี พ.ศ. 2337  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เปลี่ยนนามเมืองเสียใหม่ว่า “เมืองนครพนม”ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครฯการที่พระราชทาน นามว่า“เมืองนครพนม”สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเนื่องด้วยแต่เดิม เมืองนี้เป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนเป็นเมืองที่มีความ สำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงให้ใช้คำว่า “นคร” หรือ อีกนัยหนึ่งคำว่า “นคร”นี้อาจรักษาชื่อเมืองเดิมคือเมืองนครบุรีราชธานีไว้ส่วนคำว่า “พนม”อาจจะเนื่องด้วยจังหวัดนี้มีองค์พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ หรืออาจจะเนื่องจากเดิมมีอาณาเขตไกลไปถึงดินแดนฝั่งซ้ายของ แม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองท่าแขก ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายไป จนถึงดินแดนของประเทศเวียดนาม จึงใช้คำว่าพนม   เพราะแปลว่าภูเขา
            ดินแดนอันเป็นที่ตั้งประเทศไทยปัจจุบันเดิมคืออาณาจักรสุวรรณภูมิเป็นถิ่นเดิมของชาวลวะหรือละว้ายยกเว้นดินแดนทางภาคใต้ซึ่งเป็นอาณาเขต ของชาติมอญ อาณาจักรสุวรรณภูมิ แบ่งแยกอำนาจการปกครองออกเป็น 3 อาณาเขต คือ
          อาณาเขตทวาราวดี มีเนื้อที่อยู่ในเขตตอนกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แผ่ออกไปจากชายทะเลตะวันตกของอ่าวไทยจนถึงชายทะเลตะวันออก มีเมืองนครปฐม เป็นราชธานี
               1.2 อาณาเขตยางหรือโยนก อยู่ตอนเหนือ ตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองเงินยาง
               1.3 อาณาเขตโคตรบูรณ์ ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง มีเมืองนครพนมเป็นราชธานี
               เมืองนครพนม ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พอจะรวบรวมได้ความว่าเป็นเมืองสืบเนื่องมาจากนครอาณาจักรโคตรบูรณ์ซึ่งเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และได้ย้าย มาตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ในราวรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรโคตรบูรณ์ เป็นแคว้นหนึ่งในลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งในสมัยนั้นมีแคว้น ต่าง ๆ ตั้งอยู่ ลุ่มฝั่ง แม่น้ำโขงหลายแคว้น เช่น แคว้นสิบสองจุไทย แคว้นล้านช้าง แคว้นท่าเวียงจันทน์ แคว้นโคตรบูรณ์ แคว้นจำปาศักดิ์ เป็นต้น แต่ละแคว้นมีเจ้านคร เป็นผู้ปกครอง

          ส่วนตำนานของเมืองโคตรบูรณ์นั้น พระยาโคตรบองมีฤทธิ์ใช้กระบองขว้างพระยาแกรกผู้มีบุญซึ่งขี่ม้าเหาะมา ขว้างไม่ถูกจึงหนีไปได้ ธิดาพระเจ้าลานช้าง บางฉบับก็ว่าพระยา โคตรบองมาจากลพบุรีบ้าง มาจากเวียงจันทน์ มาจากเมืองระแทงบ้าง มาจากเมืองสวรรค์บุรีบ้าง แต่ในฉบับให้การของชาวกรุงเก่ากล่าวว่าพระยาโคตรบองเป็นโอรสพระร่วง หนีมาจากกรุงสุโขทัย ได้มาครองเมืองลานช้าง ซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะได้กับธิดาพระเจ้าเวียงจันทน์ แล้ว พระราชธิดาจึงให้มาครองเมืองโคตรบูรณ์เป็นเมืองลูกหลวงขึ้นแก่น ครลานช้าง แต่ฉบับเขียนไว้ทางภาคอีสานว่า ครั้งหนึ่งพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต มีพระราชประสงค์จะให้ราชบุตรองค์หนึ่งพระนามว่า เจ้าโคตะ (คงเป็นราชบุตรเขย) ครองเมือง จึงได้สร้างเมือง ๆ หนึ่งที่ปากน้ำหินปูน (ตรงข้ามอำเภอท่าอุเทนในปัจจุบัน) ให้ชื่อเมืองศรีโคตรบูรณ์เป็นเมืองเวียงจันทน์ ตั้งให้เจ้าโคตะเป็นพระยาศรีโคตร บูรณ์สืบเป็นเจ้าครองนครมาได้หลายพระองค์ จนถึงพระองค์ที่มีฤทธิ์ด้วยกระบอง จึงได้พระนามว่าพระศรีโคตรบองและได้ย้ายเมืองมาตั้งที่ป่าไม่รวก ห้วยศรีมัง ริมฝั่ง แม่น้ำโขงฝั่งซ้าย (คือเมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกในปัจจุบัน เมื่อพระยาศรีโคตรบองถึงแก่กรรม เจ้าสุบินราชโอรสพระยาศรีโคตรบอง ครอบครองนครสืบแทนว่าพระยาสุมิตร ธรรมราช เมื่อถึงแก่อนิจกรรม เจ้าโพธิสารราชโอรสครองนครสืบแทน อำมาตย์ได้ผลัดเปลี่ยนกันรักษาเมือง)
              จนถึง พ.ศ. 2286 เจ้าเมืองระแทงให้โอรส 2 พระองค์ เสี่ยง บั้งไฟองค์ละกระบอง ถ้าบั้งไฟของใครไปถูกที่ใดจะสร้างเมืองให้ครอง บั้งไฟโอรสองค์ใหญ่ไม่ติดจึงได้เมืองระแทงแทน บั้งไฟองค์เล็กถูกที่ห้วยขวาง (เวลานี้เรียกว่าเมือง เซบั้งไฟ) ใกล้เมืองสร้างก่อและคงเชียงซอน จึงดำรัสสร้างเมืองที่นั้น แต่อำมาตย์คัดค้านว่าทำเลไม่เหมาะสมประจวบกับขณะนั้นผู้ครองนครศรีโคตรบูรณ์ว่างอยู่ อำมาตย ์ จึงเชิญ เจ้าองค์นี้ขึ้นครองนครโดยมีพระนามว่า พระยาขัตยวงษาราชบุตรมหาฤาไชยไตรทศฤาเดช เชษฐบุรี ศรีโคตรบูรณ์หลวง ได้ซ่อมแซมบ้าน เมืองวัด จนถึง พ.ศ. 2297 จึงพิราลัย เจ้าเอวก่านโอรสขึ้นครองนครแทนมีพระนามว่า พระบรมราชา พระบรมราชาครองนครศรีโคตรบูรณ์ได้ 24 ปี จึงพิราลัย เมื่อ พ.ศ. 2321 ท้าวคำสิงห์ราชบุตร เขยพระบรมราชาได้นำเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าเวียงจันทน์ พระเจ้าเวียงจันทน์โปรดให้ท้าวคำสิงห์ครองเมืองโคตรบูรณ์ แทนพระบรมราชา และมีพระนามว่า พระนครานุรักษ์ ผู้ครองนครนี้เห็นเมืองศรีโคตรบูรณ์มิได้ตั้งอยู่ที่ปากน้ำหินบูนอย่าท่าท่อน (คือขณะนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกปัจจุบัน) จึงให้เปลี่ยนชื่อเมืองเสียใหม่ เรียกว่ามรุกขะนคร นามเมืองศรีโคตรบูรณ์จึงเลือนหายไปตั้งแต่นั้น

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อ >>>

จังหวัด » กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย