ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดชุมพร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดชุมพร

จากการสำรวจทางโบราณคดีเบื้องต้น พบว่าในเขตจังหวัดชุมพรเคยเคยมีผู้คนอาศัย อย่างน้อยเมื่อประมาณ 3000 ปีล่วงมาแล้ว กล่าวคือพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัย ก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งในเขตจังหวัดนี้ โดยเฉพาะขวานหินขัดสมัยหินใหม่ที่ตลองดอนตะเคียนใกล้ทะเลหน้าทับ และที่สถานีรถไฟเขาไชยราช อำเภอปะทิว  เป็นต้น

นอกจากนั้นมีผู้พบขวานหินมีบ่าจำนวนมากบริเวณแม่น้ำหลังสวน ในเขต ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในยุคหินใหม่นี้เชื่อกันว่ามนุษย์เผ่าอินโดนีเซียหรือ ออสโตรเนเซียนได้เคลื่อนย้ายจากตอนใต้ของประเทศจีน เข้าสู่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มนุษย์ที่อพยพเข้ามามี 2 พวก คือ พวกมาเลย์เก่า  และพวกมาเลย์ใหม่ มนุษย์พวกนี้รู้จัก ทำเครื่องปั้นดินเผา เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แล้ว ตั้งถิ่นฐาน เป็นหลักแหล่งแน่นอนบริเวณ   ชายฝั่งทะเลหรือใกล้แหล่งน้ำและเริ่มสร้างสังคมพื้นฐานขึ้นมา เช่น ชุมชนโบราณ "เขาสามแก้ว"   เป็นต้น

หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนและ   อินเดียเดินทางผ่านคาบสมุทรในระยะนี้เองที่ชุมชนต่างๆ ในเขตชุมพรเริ่มกลายเป็นเมืองท่าเรือขนถ่ายสินค้าข้ามคาบสมุทรตามเส้นทางที่สำคัญ 2 สาย คือจากหลังสวนไปคลองหลังสวนไปยังพะโต๊ะและข้ามเทือกเขาออกระนองสายหนึ่งอีกสายหนึ่งจาก ชุมพรไปยังกระบุรีแม่น้ำปากจั่น และระนอง ชุมชนท่าเรือที่สำคัญในยุคนั้นคงจะได้แก่ชุมพร กระบุรี ระนองและหลังสวน   ซึ่งน่าแปลกใจที่ชุมชนเหล่านี้ ไม่ปรากฏชื่อในเอกสารของ จีนหรืออาหรับหรือพัฒนาขึ้นเป็นท่าเรือสำคัญๆ อย่างเช่น ไชยา นครศรีธรรมราช และปัตตานีอาจจะเป็นเพราะอยู่ใกล้ ศูนย์อำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าโดยเฉพาะอาณาจักรต่างๆ ทางภาคกลางหรืออาจจะเป็นเพราะเส้นทางข้ามคาบสมุทรเดินทางลำบากไม่สะดวก และไม่อยู่ในเส้นทางเดินเรือโดยอาศัยลมสมุทรทั้ง 2ด้านก็เป็นไปได้

ชื่อของเมืองชุมพร จึงปรากฎขึ้นครั้งแรกในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ในฐานะเมืองบริวารในกลุ่มเมือง 12 นักษัตร คือ "มะแมเมืองชุมพรคือตราแพะ" เมืองชุมพรเริ่มกลายเป็นชุมชนเกษตรกรรม และท่าเรือข้ามคาบสมุทรอย่างถาวรมั่นคงสืบติดต่อกันมา อย่างไม่ขาดสายตั้งแต่บัดนั้นมาเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.1998 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 - 2031) จึงได้กำหนดให้เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี

 || อ่านต่อ >>>

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม