ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดชุมพร

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดชุมพร

          จากการสำรวจทางโบราณคดีเบื้องต้น พบว่าในเขตจังหวัดชุมพรเคยเคยมีผู้คนอาศัย อย่างน้อยเมื่อประมาณ 3000 ปีล่วงมาแล้ว กล่าวคือพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัย ก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งในเขตจังหวัดนี้ โดยเฉพาะขวานหินขัดสมัยหินใหม่ที่ตลองดอนตะเคียนใกล้ทะเลหน้าทับ และที่สถานีรถไฟเขาไชยราช อำเภอปะทิว  เป็นต้น  
         นอกจากนั้นมีผู้พบขวานหินมีบ่าจำนวนมากบริเวณแม่น้ำหลังสวน ในเขต ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในยุคหินใหม่นี้เชื่อกันว่ามนุษย์เผ่าอินโดนีเซียนหรือ ออสโตรเนเซียนได้เคลื่อนย้ายจากตอนใต้ของประเทศจีน เข้าสู่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มนุษย์ที่อพยพเข้ามามี 2 พวก คือ พวกมาเลย์เก่า  และพวกมาเลย์ใหม่ มนุษย์พวกนี้รู้จัก ทำเครื่องปั้นดินเผา เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แล้ว ตั้งถิ่นฐาน เป็นหลักแหล่งแน่นอนบริเวณ   ชายฝั่งทะเลหรือใกล้แหล่งน้ำและเริ่มสร้างสังคมพื้นฐานขึ้นมา เช่น ชุมชนโบราณ "เขาสามแก้ว"   เป็นต้น  

        หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนและ   อินเดียเดินทางผ่านคาบสมุทรในระยะนี้เองที่ชุมชนต่างๆ ในเขตชุมพรเริ่มกลายเป็นเมืองท่าเรือขนถ่ายสินค้าข้ามคาบสมุทรตามเส้นทางที่สำคัญ 2 สาย คือจากหลังสวนไปคลองหลังสวนไปยังพะโต๊ะและข้ามเทือกเขาออกระนองสายหนึ่งอีกสายหนึ่งจาก ชุมพรไปยังกระบุรีแม่น้ำปากจั่น และระนอง ชุมชนท่าเรือที่สำคัญในยุคนั้นคงจะได้แก่ชุมพร กระบุรี ระนองและหลังสวน   ซึ่งน่าแปลกใจที่ชุมชนเหล่านี้ ไม่ปรากฏชื่อในเอกสารของ จีนหรืออาหรับหรือพัฒนาขึ้นเป็นท่าเรือสำคัญๆ อย่างเช่น ไชยา นครศรีธรรมราช และปัตตานีอาจจะเป็นเพราะอยู่ใกล้ ศูนย์อำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าโดยเฉพาะอาณาจักรต่างๆ ทางภาคกลางหรืออาจจะเป็นเพราะเส้นทางข้ามคาบสมุทรเดิรทางลำบากไม่สะดวก และไม่อยู่ในเส้นทางเดินเรือโดยอาศัยลมสมุทรทั้ง 2ด้านก็เป็นไปได้
               ชื่อของเมืองชุมพร จึงปรากฎขึ้นครั้งแรกในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ในฐานะเมืองบริวารในกลุ่มเมือง 12 นักษัตร คือ "มะแมเมืองชุมพรคือตราแพะ" เมืองชุมพรเริ่มกลายเป็นชุมชนเกษตรกรรม และท่าเรือข้ามคาบสมุทรอย่างถาวรมั่นคงสืบติดต่อกันมา อย่างไม่ขาดสายตั้งแต่บัดนั้นมาเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.1998 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 - 2031) จึงได้กำหนดให้เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี

 || อ่านต่อ >>>

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย