ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส

มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส
เป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามสร้างเมื่อ  พ.ศ.2524 เป็นอาคารตึก 3 ชั้น  หลังคาทรงโดม ตามแบบมัสยิดทั่วไปและมีหอคอยสูง

หมู่บ้านทอน
เป็นหมู่บ้านของชาวประมงไทยมุสลิม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเรือกอและทั้งของจริงและขนาดจำลอง  ภายในบริเวณหมู่บ้านมีศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านคือ เสื่อกระจูดสำหรับซื้อเป็นของฝาก

พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย
เป็นพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกอง  ในช่วงงานของดีเมืองนราเป็นประจำทุกปี

ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
 สร้างเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงครบ 5 รอบ และเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค บริเวณดังกล่าวมี
พลับพลาที่ประทับเป็นศาลาทรงงานทอดพระเนตรเขื่อน

ชุมชนตลาดยี่งอ
เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่ง บ้านเรือนร้านค้าประชาชนยังคงสภาพดั้งเดิมอยู่เป็นจำนวนมากและสะอาดสวยงาม

น้ำตกซาเบง
เป็นน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติ ห้อมล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและสวนผลไม้เช่น  เงาะ ทุเรียน  มังคุด

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นตำหนักที่ประทับแรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์  เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมายังจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคมของทุกปี   ที่ตั้งพระตำหนักอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลอ่าวไทยสูงจากระดับน้ำทะเล 173 ฟุตโดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงปั้นหยาสมัยใหม่ ซึ่งสถาปัตยกรรมนี้เป็นศิลปนิยมของชาวภาคใต้

น้ำตกพรุเสด็จ 
เป็นน้ำตกที่มีฝายกั้นน้ำสร้างโดยกรมชลประทาน มีสภาพสวยงามตามธรรมชาติ 

วิหารหลวงพ่อแดง
สถานธรรมะเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่สวยงามและเงียบสงบ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
เป็นอุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงามอย่างยิ่ง จำนวน 9 ชั้น   ที่เกิดจากเทือกเขาซีโปจำนวนหลายลูก    และเป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องไปจรดอำเภอศรีสาครและอำเภอจะแนะ 

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้   อันเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนักพัฒนาและนักท่องเที่ยว

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
เดิมทีเจ้าแม่โต๊ะโมะประดิษฐานอยู่ที่บ้านโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่อำเภอสุไหงโก - ลก     และในทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานประเพณีประจำปีบริเวณศาลเจ้าฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 เดือน 3 ของจีน (เดือนพฤษภาคม)ของทุกปี

ด่านสุไหงโกลก
สร้างโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซีย เป็นเส้นทางเข้า - ออก ในการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้า -ออก สะดวกโดยมีสะพานมาตรฐานเชื่อม

หมู่บ้านชาวเล
เป็นน้ำตกที่มีความสูงหลายชั้นมีน้ำไหลตลอดทั้งปี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่า 

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี
เป็นแหล่งรวมพรรณไม้เกือบทุกชนิด ประกอบด้วยแปลงเพาะพันธ์ไม้ต่าง ๆ จัดแสดงพันธ์ไม้ งานวิชาการเกษตรและแหล่งไม้ดอกไม้ประดับ

กลุ่มผ้าบาติกบ้านสากอ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าบาติก   อาทิ ผ้าตัดเสื้อ  ผ้าตัดชุดผ้าคลุมผม

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล        
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางประทานพรที่สวยงามและ ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สร้างตามแบบพุทธศิลป์   สกุลช่าง อินเดียตอนใต้  (แบบขนมต้ม)  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตักกว้าง 17เมตร  สูงจากฐานถึงยอดพระเกศ 24 เมตร ประดับด้วยโมเสดสีมองทั้งองค์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระอุระเบื้องซ้าย

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา
พื้นที่เกือบทั้งหมดของเขตฯเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  ปกคลุมด้วยป่าดงดิบหรือป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ป่าขนาด ใหญ่ของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้ป่าฮาลา - บาลาเป็นแหล่งอาศัยของพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายาก

ชายหาดนราทัศน์
หาดทรายขาวละเอียดสลับกับทิวสนอันร่มรื่น   เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและตกปลา

หาดอ่าวมะนาว
 เป็นหาดทรายที่อยู่ติดกับแนวภูเขาริมทะเลที่สวยงาม ชายหาดทอดยาวจรดแม่น้ำบางนรา ฝั่งขวาจรดเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บริเวณหาดจะพบแนวสนเขียวตลอดชายหาด

เหมืองแร่ทองคำ
ประกอบด้วยป่าไม้นานาชนิดมีลำธารน้อยจำนวนมาก เคยเป็นเหมืองทองคำซึ่งสร้างก่อนปี พ.ศ.2474  โดยมีชาวฝรั่งเศสได้รับสัมปทานการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่ภูเขา
โต๊ะโมะ

วัดโต๊ะโมะ
เป็นวัดหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตำบลภูเขาทอ

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
เป็นสถานที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน  เดิมเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่โต๊ะโมะ ปัจจุบันได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่ศาลเจ้าในอำเภอสุไหงโก - ลก

น้ำตกโต๊ะโมะ
เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก ประกอบด้วยธารน้ำตก 4 ชั้น บริเวณทางขึ้นมีลำธารน้อยใหญ่เรียงรายตลอดแนว และเต็มไปด้วยเกาะแก่งขนาดต่าง ๆ

หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12 
เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์มาจากการต่อสู้ ของกลุ่มขบวนการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย   สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12  ภายในหมู่บ้านมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือพิพิธภัณฑ์สงคราม แสดงให้เห็นถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทางผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเคยใช้

บ้านซาไก
ชนเผ่าคนดั้งเดิม อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ กลุ่ม ๆ ละ 7 - 10 คน เรียกตนเองว่าชนเผ่าอัสรี อาศัยหาอาหารของป่า  ปัจจุบันอาศัยอยู่ระหว่างบ้านโต๊ะโมะและบ้านภูเขาทอง ชอบที่จะอาศัยทำกินเร่ร่อน จะออกเดินทางไปมาระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทย

น้ำตกศรีตันหยง
เป็นน้ำตกที่ค้นพบใหม่ ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและความร่มรื่นของป่าเขา

น้ำตกไอร์ตือกอ
เป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมด้วยแมกไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นน้ำตกซึ่งยังคงสภาพธรรมชาติ

การล่องแก่งไอร์บือแต
เป็นลำธารกว้างบางช่วงมีแก่งหินน้ำใส สองข้างทางยังเป็นป่าที่สมบูรณ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
เป็นอาคารสำนักงาน   แปลงสาธิตและแปลงวิจัยทดลองในพื้นที่ป่าพรุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ จัดตั้งขึ้น เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงศึกษาและทดลองวิจัยดินที่มีปัญหา

น้ำตกสิรินธร
มีลักษณะลาดเอียงมีน้ำตกลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ น้ำใสตลอดปี มีพรรณไม้และสัตว์ที่หายาก เป็นแหล่งความรู้ด้าพฤกศาสตร์

หมู่บ้านชาวเล
เป็นชายหาดที่มี บรรยากาศร่มรื่นด้วทิวสน ต้นมะพร้าว มีร้านขายของฝากกลับบ้าน มีผ้าบาติก ผ้าคลุมผม อาหารทะเลสดจากชาวประมง

อุทยานแห่งชาติเขาบูโด - สุไหงปาดี 
ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม จากความสมบูรณ์ของป่า ต้นไม้ใหญ่น้อยนานาพันธ์

เกาะยาว
เป็นพื้นดินทอดตัวเป็นแนวยาว ส่วนหนึ่งติดต่อกับอ่าวไทย ลักษณะเด่นของเกาะยาวมีหาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 9 กิโลเมตร จรดกับน้ำทะเลสีน้ำเงิน ใสสะอาด และท้องฟ้าสีคราม ทิวมะพร้าวเรียงรายเป็นแนวยาวสวยงาม

ศาลาทรงงานหนองบัวบากง
เป็นศาลาอาคารไม้ เสาไม้หลาโอน หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน ตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นศาลาทรงงาน

ป่าพรุโต๊ะแดง
เป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วย
สัตว์ป่ามากกว่า 200 ชนิดซึ่งมีหลายชนิดที่หายาก มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นในที่ลุ่มน้ำขัง

วัดชลธาราสิงเห
เป็นศูนย์รวมความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของขาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอตากใบและอำเภอใกล้เคียง   และชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย สร้างในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยดินแดนตากใบยังเป็นของรัฐกลันตัน

มัสยิดตะโละมาเนาะ 
เป็นมัสยิดไม้ตั้งตระหง่านโดดเด่นบ่งบอกถึงความเก่าแก่กว่า 300 ปี และยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน มัสยิดนี้แตกต่างจากมัสยิดอื่นตรงที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง อาคารจะใช้สลักไม้ยึดแทนตะปูหรือสกรูเหล็ก เป็นการสร้างแบบศิลปไทยพื้นเมืองประยุกต์ ผสมผสานกับศิลปแบบจีนและมลาย

หาดเสด็จ
มีหาดทรายสวยงามตามธรรมชาติ สวนสาธารณะ สวนหย่อม ศาลาสำหรับพักผ่อนรูปทรงสวยงาม

น้ำตกไอร์โซ
พื้นที่โดยรอบเป็นป่า มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นพักผ่อน น้ำไหลแรงตลอดปีมีทัศนียภาพเหมาะแก่การพักผ่อน

ตลาดตาบา - ด่านตากใบ 
ติดกับเมือเปงกาลังกูโบว์รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นตลาดการค้าชายแดนสำหรับขนส่งสินค้า พืช ผัก ผลไม้ ไปขายยังประเทศมาเลเซียและใกล้เคียง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังตลาดเปงกาลังกูโบว์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าปลอดภาษี

น้ำตกไอสะเตียร์ 
 แวดล้อมด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่ให้ความร่มรื่น เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

จังหวัด » กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม