ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

การปรับตัวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

องค์กรต่างๆในทุกประเทศต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และวิกฤตการณ์ทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงอานาจทางเศรษฐกิจที่เคลื่อนย้ายจากประเทศทางซีกโลกตะวันตกสู่ประเทศทางซีกโลกตะวันออกมากขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้เกิดความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าและรูปแบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก

การนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้ อย่างเช่น Broadband Internet, mobile, cloud computing, business intelligence และ social media ทาให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจ และทาให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ พร้อมกับการล่มสลายของธุรกิจรูปแบบเก่า จนเป็นโอกาสใหม่ของประเทศที่กาลังพัฒนา (รวมทั้งประเทศไทย) ที่จะฉกฉวยโอกาสครั้งนี้ เพื่อให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กันโดยตรง ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้ตลาดเกิดใหม่มีการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมหาศาล เนื่องจากความต้องการในการหาวิธีการเพื่อลดต้นทุน และต้องการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม จึงทาให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นตัวผลักดันให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากหน้ามือเป็นหลังมือ รวมทั้งเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนา ผู้นาประเทศและองค์กรจะต้องตระหนักถึงความท้าทายใหม่ๆที่กาลังเผชิญอยู่ การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางและผู้สูงอายุที่เด่นชัดขึ้น เช่น ในประเทศจีน อินเดีย และในกลุ่มอาเซียน ก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องนามาพิจารณา

ปัจจัยสาคัญ 6 ประการต่อไปนี้ เป็นการปรับตัวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสรุปได้ดังนี้คือ

1.การมาถึงของยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกประเทศทั่วโลก ทาให้เกิดคลื่นลูกที่สาม (Third wave) ของระบบทุนนิยม ที่จะเข้ามาปฏิรูปตลาดในหลายๆมิติ ตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภค ไปจนถึงรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ การนาเทคโนโลยี mobile, cloud computing, business intelligence และ social media มาใช้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ไม่ใช่เพียงแต่จินตนาการหรือจากการคาดการณ์อีกต่อไป ซึ่งกาลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศกาลังพัฒนา

2.การปฏิรูปอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทาให้องค์กรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบอย่างมากที่จะต้องปรับเปลี่ยน Business model เพื่อรองรับผู้บริโภคยุค Net Generation ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบไปทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ โทรคมนาคม บันเทิง สื่อ การเงินการธนาคาร ค้าปลีก และสุขภาพ และจะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อไป เนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

3.ความพยายามในการลดความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล และด้วยพลังอานาจทางเศรษฐกิจและทุนที่กาลังเคลื่อนย้ายไปยังประเทศทางซีกโลกตะวันออก ทาให้องค์กรที่มีแหล่งเงินทุนในประเทศกาลังพัฒนา มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างมหาศาล และกาลังแซงหน้าคู่แข่งในประเทศพัฒนาแล้ว ทาให้ผู้บริหารองค์กรในประเทศพัฒนาแล้ว จาเป็นต้องจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ จากองค์กรในประเทศกาลังพัฒนาที่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างมาก ด้วยต้นทุนที่ต่ากว่า

4.ผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและระดับรายได้ ทาให้ตลาดเกิดใหม่กลายเป็นศูนย์กลางของการเติบโตของโลก โดยผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ต่างสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้แก่องค์กรต่างๆในประเทศตะวันตก ซึ่งหากบริษัทเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของซีกโลกตะวันออกได้ ก็จะทาให้ยังสามารถยืนอยู่ได้ต่อไป

5.ภาคธุรกิจเปลี่ยนเป็น Hyperdrive ตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากการกระตุ้นโดยระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เร่งให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่การพัฒนาสินค้าไปจนถึงการตอบสนองผู้บริโภค ดังนั้นระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์แบบ realtime จึงมีความจาเป็น เพราะไม่เพียงแต่ทาให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังทาให้องค์กรสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.การจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล จะต้องมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว จนทาให้ในปัจจุบัน องค์กรจากซีกโลกตะวันตกที่ชาญฉลาดจึงพยายามปรับตัวเข้าหาโลกตะวันออกมากขึ้น โดยจะเปลี่ยนรูปแบบการตัดสินใจแบบลาดับขั้น (hierarchical decision making) มาเป็นการบริหารจัดการแบบเครือข่าย (network structure) มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของธุรกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่กาลังเกิดขึ้นทุกวินาที ด้วยการหาโอกาสและวิธีการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาลให้เป็นประโยชน์ หาโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ หาวิธีการอันแยบยลในการเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการให้สามารถเข้าถึงความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริงจนทาให้เกิดตัวแบบธุรกิจใหม่ (New business and delivery models) มากมาย

ดังนั้นสรุปได้ว่า ธุรกิจที่เกิดใหม่จากนวัตกรรมการผลิตและการให้บริการใหม่ในรูปแบบดิจิทัลดังกล่าว กาลังจะมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และกาลังจะทาให้ value chain ของธุรกิจดังเดิมถูกทาลายหายไป ซึ่งธุรกิจที่เกิดใหม่ด้วยรูปแบบดังกล่าวที่มีผลกระทบทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรมของทุกประเทศทั่วโลก โดยการปฏิรูปด้านดิจิทัลจะช่วยนาทางให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจัดการใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีแบบ real-time รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ และเทคโนโลยี Cloud เป็นต้น

  • ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เรียบเรียงโดย นางสาวจตุพร ชาญเลขา ประจาเดือน ตุลาคม 2560

    อ้างอิง : https://www.bangkokbanksme.com  , https://www.beartai.com/article/beartai-ict/110287 

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม