ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund – AIF)

1. วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในและระหว่างพรมแดนของประเทศ สมาชิกอาเซียน และส่งเสริมการใช้เงินออมของอาเซียนในการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่จะออกพันธบัตรที่ธนาคารกลางสามารถถือเพื่อเป็นทุนสำรองระหว่าง ประเทศได้ในที่สุด

2. ความเป็นมา

2.1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาคอาเซียน สามารถนำเงินออมภายใน ภูมิภาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านการออกพันธบัตรของกองทุนที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่ธนาคารกลาง ของแต่ละประเทศสามารถถือและนับเป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศได้ (reserve eligibility)

2.2 ประเทศสมาชิกอาเซียนและธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ได้ร่วมกันจัดทำร่างความตกลงของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในภูมิภาคอาเซียน (Shareholders’ Agreement Relating to the ASEAN Infrastructure Fund) เสร็จเรียบร้อย เป็นฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554

2.3 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 เห็นชอบกรอบการเจรจาเพื่อจัดตั้งกองทุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund – AIF) และต่อมา ในคราวการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ ความเห็นชอบกรอบการเจรจาฯ

2.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ยกเว้นไทยและเมียนมาร์) และประธาน ADB ได้ร่วมลงนามความตกลงดังกล่าวในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Finance Ministers’ Meeting – Informal AFMM) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา

3. สรุปสาระสำคัญของความตกลงของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน AIF

3.1 รูปแบบและสถานที่การจัดตั้งกองทุน AIF - กองทุน AIF จะตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ กฎหมายของประเทศมาเลเซีย และมีอำนาจในการทำสัญญา และดำเนินการต่าง ๆ ในนามของตนเอง

3.2 โครงสร้างการกำกับดูแล - คณะกรรมการบริหารกองทุน AIF (Board of Directors – BOD) ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นทุกราย จะมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ โดยจะแบ่งประเด็นการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

(1) ประเด็นทั่วไป (Operational Issues) จะต้องได้รับการตัดสินใจโดยผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการออกเสียงในกองทุน AIF รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 และได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นจำนวน มากกว่าร้อยละ 50 (1 ประเทศ 1 เสียง) และ

(2) ประเด็นพื้นฐาน (Fundamental Issues) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเข้าร่วมในกองทุน AIF ของผู้ถือหุ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินทุนของกองทุน AIF การตัดสินใจเรื่อง สถานที่ตั้งของกองทุน AIF และการยกเลิกกองทุน AIF ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว โดยฉันทามติภายใน 30 วัน กรณีที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ จะต้องได้รับการตัดสินใจโดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการออกเสียงในกองทุน AIF รวมกันมากกว่า ร้อยละ 67 และได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นจำนวน มากกว่าร้อยละ 67

3.3 สัดส่วนการถือหุ้น การชำระเงินทุนจัดตั้ง และสิทธิในการออกเสียง - กองทุน AIF จะมีเงินทุน จัดตั้งจำนวน 485.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสัดส่วนการลงเงินทุนจัดตั้งและสิทธิในการออกเสียง ดังนี้

การลงเงินทุนจัดตั้งกองทุน AIF และสิทธิในการออกเสียง

มาเลเซีย เงินทุน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 30.92
อินโดนีเซีย เงินทุน 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 24.73
ฟิลิปปินส์ เงินทุน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 3.09
ไทย เงินทุน15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 3.09
สิงคโปร์ เงินทุน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 3.09
บรูไน เงินทุน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 2.06
เวียดนาม เงินทุน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 2.06
กัมพูชา เงินทุน 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 0.02
ลาว เงินทุน 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 0.02
เมียนมาร์ เงินทุน 0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 0.00

รวม ประเทศสมาชิกอาเซียน เงินทุน 335.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 69.08
ADB เงินทุน 150.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 30.92
รวม อาเซียนและ ADB เงินทุน 485.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สิทธิในการออกเสียง ร้อยละ 100.00

การชำระเงินจะแบ่ง 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยจะต้องชำระเงินงวดแรกภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 งวดที่เหลือจะต้องชำระเมื่อครบรอบของแต่ละปีของการชำระเงินงวดแรก

3.4 บทบาทของ ADB ในกองทุน AIF - ADB จะเป็นผู้ถือหุ้น (Shareholder) เป็นผู้จัดการกองทุน AIF (Administrator) และผู้ร่วมลงทุนในโครงการ (Co-Financier) โดยในส่วนของผู้จัดการกองทุน ADB จะรับผิดชอบ

(1) การคัดเลือกโครงการและการดำเนินโครงการ
(2) การจัดการการร่วมลงทุนสำหรับ โครงการของกองทุน AIF
(3) การบริหารและจัดการด้านการเงินของกองทุน AIF
(4) การทำบัญชีและจัดทำ รายงานที่จำเป็น
(5) การจัดอันดับและรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุน AIF และ
(6) การจัดการ ออกพันธบัตรกึ่งหนี้กึ่งทุน และพันธบัตรของกองทุน โดยจะต้องปรึกษาหารือกับและรายงานต่อ BOD ในการดำเนินงานทั้งหมด และ ADB จะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม

ที่ประชุม High Level Task Force Meeting on the ASEAN Infrastructure Fund (HLTFM-AIF) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเวทีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ อาเซียนที่พิจารณายกร่างความตกลงฉบับนี้ ได้มีมติ เห็นชอบให้ ADB เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.4 (40 basis points)

3.5 การยกเว้นภาษี - เงินกู้ภายใต้กองทุน

AIF จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับเงินกู้จาก ADB

3.6 การมีผลบังคับใช้ความตกลงของผู้ถือหุ้นและการเริ่มดำเนินการของกองทุน AIF - ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อลงนาม และเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน AIF ขึ้นภายใต้กฎหมาย ของมาเลเซีย ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในกองทุนและ ADB จะต้องชำระค่าหุ้นงวดแรกภายใน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ซึ่งเมื่อกองทุนได้รับชำระเงินงวดแรกของการซื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กองทุน AIF จะสามารถเริ่มดำเนินการได้

3.7 การทบทวน – จะมีการทบทวนประเด็นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหาร กองทุน AIF ที่จะมีผลกระทบต่อการออกพันธบัตรที่ธนาคารกลางสามารถถือเพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ได้เมื่อครบ 3 ปีหลังจากการจัดตั้งกองทุน หรือ 1 ปีก่อนการออกพันธบัตรกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือพันธบัตรของ กองทุน AIF แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน

4. การลงนามในความตกลงของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน AIF ของไทย

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบความตกลง ของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนและเอกสารเข้าร่วมที่ แนบท้ายความตกลงดังกล่าว (Shareholders’ Agreement Relating to the ASEAN Infrastructure Fund and Form of Instrument of Accession) และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทน เข้าร่วมการลงนามในเอกสารการเข้าร่วมที่แนบท้ายความตกลงฯ ในการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน ครั้งที่ 16 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก (Inaugural AIF Meeting) จัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในระหว่างช่วงการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 15 (15th Asian Development Bank Annual Meeting)

5. การลงเงินทุนและการของบประมาณเพื่อใช้ชำระเป็นเงินทุนจัดตั้งกองทุน AIF ของไทย

5.1 การลงเงินทุนในกองทุน AIF ของไทย - ไทยจะลงเงินในกองทุน AIF จำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 450 ล้านบาท) โดยจะแบ่งเป็น 3 งวด งวดละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 150 ล้านบาท) ซึ่งจะเบิกจ่ายจากงบประมาณ และจะต้องลงเงินงวดแรกภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 (ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2555) และงวดที่ 2 และ 3 ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 และ 2557 ตามลำดับ

5.2 การดำเนินการของบประมาณ - กระทรวงการคลังยื่นคำของบประมาณเพื่อใช้ชำระเป็นเงินทุนจัดตั้ง กองทุน AIF งวดแรกแล้ว โดยปรากฏอยู่ในรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 150 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อ สภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555

กองอาเซียน 3
กรมอาเซียน กรกฎาคม 2555
(ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง)

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม