ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children – ACWC)

• การจัดตั้ง ACWC เมื่อปี 2552 สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme (VAP) 2004- 2010) กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลปฏิบัติตั้งแต่ปี 2551 และแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน 2552-2558 (Roadmap for the ASEAN Community 2009-2015)

• ACWC เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (intergovernmental body) และเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน มีสถานะเป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษา โดยมีผู้แทนทั้งสิ้น 20 คนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดย ดร. สายสุรี จุติกุล และนางกานดา วัชโรทัย เป็นผู้แทนไทยปัจจุบัน นางกานดา ดำรงตำแหน่งประธาน ACWC

• อำนาจหน้าที่ (Terms of Reference – TOR) ของ ACWC ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิก อาเซียนและที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552 ที่ประเทศไทย TOR ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ ACWC เพื่อเสริมและปกป้องสิทธิมนุษย์ชนของสตรีและเด็ก โดยคำนึงถึงภูมิหลังที่แตกต่างทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจใน ภูมิภาค ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กใน ประชาคมอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินการที่สอดคล้องกับกลไกในระดับนานาชาติต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กที่เกี่ยวข้อง

• สถานะล่าสุด ได้มีการประชุม ACWC ครั้งที่ 5 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมได้กล่าวถึงการทำงานตามแผนการดำเนินงานของ ACWC 2555-2559 (ACWC Work Plan 2012-2016) สำหรับดำเนินงานขั้นแรกช่วงปี 2555-2557 ACWC มีแผนงานจะทำ 12 โครงการ อาทิ การตีพิมพ์ “ASEAN best practices in eliminating violence against women and violence against children in ASEAN Member States” การพัฒนาเครือข่ายการบริการทางสังคมระดับภูมิภาค (regional network of social services) เพื่อเสริมสร้างพลังของสตรีและเด็กที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ACWC ได้มีการพบปะกับผู้แทนเยาวชน และภาคประชาสังคม (civil society organizations) จากประเทศสมาชิกอาเซียน

กองอาเซียน 4
กรมอาเซียน สิงหาคม 2555

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม