ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข

ความร่วมมือของอาเซียนด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนงาน การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009-2015) ใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
2) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์
3) การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
4) การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
5) การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในเรื่องอื่นๆ ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมอีก 2 เสาหลักด้วย อาทิ การจัดการภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ภายใต้ แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) และการไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือภายใต้แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)

ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านกลไกความร่วมมือ 3 ระดับ คือ

1) การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers’ Meeting : AHMM) ซึ่งล่าสุดประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AHMM ครั้งที่ 11 เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ที่ จ. ภูเก็ต

2) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Official’s Meeting on Health Development : SOMHD) ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อกำหนดแผนงานของ SOMHD ครั้งแรก เมื่อวันที่เดือนมีนาคม 2553 ที่ จ. เชียงใหม่ และ

3) การประชุมระดับคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่

- โรคติดต่อ (ASEAN Experts Group on Communicable Diseases – AEGCD)
- ความปลอดภัยของอาหาร (ASEAN Experts Group on Food Safety – AEGFS)
- ความร่วมมือด้านเทคนิคเกี่ยวกับยา (ASEAN Working Group on Technical Cooperation in Pharmaceuticals – AWGTCP)
- การเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาด (ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness and Response – ATWGPPR)
- การควบคุมยาสูบ (ASEAN Focal Points on Tobacco Control)
- เอดส์ (ASEAN Task Force on AIDS – ATFOA)
- สุขภาพจิต (ASEAN Task Force on Mental Health – AMT)
- สุขภาพแม่และเด็ก (ASEAN Task Force on Maternal and Child Health – ATFMCH)
- โรคไม่ติดต่อ (ASEAN Task Force on Non-communicable Disease – ATFNCD)
- ASEAN Task Force on Traditional Medicine – ATFTM) 2

นอกจากนี้ อาเซียนยังมีกลไกการหารือระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุข กับจีน และประเทศบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ควบคู่ไปกับความร่วมมือภายในอาเซียนด้วย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาเซียนและจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านสาธารณสุข ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จีน ครั้งที่ 4 เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ที่ จ. ภูเก็ต

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีบทบาทที่แข็งขันในการผลักดันความร่วมมือหลายด้าน อาทิ

1) การควบคุมโรคระบาด โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือเครือข่ายการฝึกอบรมเกี่ยวกับ โรคระบาดภาคสนามกับประเทศบวกสาม (ASEAN +3 Field Epidemiology Training Network – FETN) ซึ่งประเทศไทยได้เสนอตัวที่จะทำหน้าที่ “Coordinating Office” สำหรับกรอบความร่วมมือนี้

2) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment – HIA) โดยประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง HIA ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ จ. ภูเก็ต

3) สุขภาพจิต โดยประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธาน AMT ในปี 2555-2556

4) การควบคุมยาสูบ โดยประเทศไทยเป็นผู้เสนอและผลักดันแนวคิด “Towards Smoke Free ASEAN Campaign” เมื่อปี 2554 ซึ่งได้มีพิธีเปิดตัวการรณรงค์เรื่องนี้เมื่อมีนาคม 2555 ที่สิงคโปร์

กองอาเซียน 4
กรมอาเซียน สิงหาคม 2555

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม