ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47

(The 47th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information – ASEAN-COCI)

ณ กรุงฮานอย เวียดนาม

• กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) ของ ประเทศเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (The 47th ASEAN Committee on Culture and Information – ASEAN-COCI) ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2555 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และ ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงการต่างประเทศ มีนางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI)

• นาย Nguyen Thanh Hung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนาม ได้กล่าวสุนทรพจน์และกล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการ อาเซียน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและสารสนเทศในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การส่งเสริม ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน อัตลักษณ์ของภูมิภาคและคุณค่าด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะการรักษาไว้ซึ่ง มรดกทางวัฒนธรรมทั้งหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน การติดต่อระหว่างประชาชนอาเซียน คุณค่าของวิถี ชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดย ดร. Nguyen Van Tinh อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว เวียดนามได้ทำหน้าที่ประธานการประชุม ASEAN-COCI โดยให้ความสำคัญกับการประชุม ASEAN-COCI ว่า เป็นการประชุมที่สำคัญเพราะมีการประชุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 นับเป็นการประชุมที่ได้พัฒนาความร่วมมืออาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศมาเป็นเวลา 34 ปีแล้ว โดยมี โครงการที่สำคัญด้านวัฒนธรรมและสนเทศที่ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือของประเทศ สมาชิกอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

• ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ประเทศสมาชิกเสนอและร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ในระหว่างการยกร่างแผนงานอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านวัฒนธรรม (draft the ASEAN and China Workplan on Cultural Cooperation) ซึ่งมุ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระยะยาวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน โดย ในระยะเริ่มต้น คือ ปี 2556-2557 จะมีการจัดประชุมอาเซียน-จีนด้านวัฒนธรรม (ASEAN-China Cultural Forum) โดยมีโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ 1.) ค่ายเยาวชนด้านวัฒนธรรมอาเซียน-จีน (ASEAN-China Cultural Youth Camp) 2.) โครงการแลกเปลี่ยนประชาชนอาเซียนจีน (ASEAN-China People to People Exchange Program) ซึ่งเมื่อต้นปี 2555 ประเทศไทยและจีนได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนระดับ ประชาชนเพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในระดับรากหญ้าระหว่างอาเซียน-จีน (People-to-People Exchange Programme to Promote ASEAN-China Cultural Interactions at the Grassroots Level) เมื่อวันที่ 15-21 ก.พ. 55 ที่ประเทศไทยและเมื่อวันที่ 22-29 ก.พ. 55 ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

• นอกจากนี้ โครงการด้านวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับอนุมัติจาก ASEAN-COCI ในปี 2556 คือ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรม ของชาติ (Symposium for the Sharing of Best Practices on the Protection of National Treasures and Cultural Properties) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค.56 ที่จังหวัดลำปาง

• สำหรับโครงการด้านสนเทศ ประเทศไทยจะร่วมกับมาเลเซียจัดทำโครงการรวบรวมคำถาม-ตอบ ปัญหาอาเซียน (ASEAN Integrated Quiz) เพื่อจัดทำเป็นแบบทดสอบมาตรฐานและเป็นคลังข้อมูลอาเซียน โดยจะมีคำถาม-ตอบประมาณ 1,000-1,500 ข้อ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในทั้งสามเสา (การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม) นอกจากนี้ คำถาม-ตอบ ยังใช้แนวทางตามหัวข้อ การศึกษาที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Source Book)

• ในช่วงปี 2555 กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (5th ASEAN Quiz) เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในระดับประเทศไปเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา อาเซียนในระดับภูมิภาค โดยในครั้งต่อไปเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (6th ASEAN Quiz) อนึ่ง ยังมีโครงการที่สำคัญอื่น ๆ เช่น โครงการข่าวโทรทัศน์อาเซียน (ASEAN Television NEWS) โดยบรูไนดารุสซาลามเป็นผู้ดำเนินโครงการ โครงการประชุมผู้จัดรายการออกอากาศทางวิทยุ (ASEAN in Action-Radio Programs) เป็นต้น

• การประชุม ASEAN-COCI ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การพิจารณาโครงการด้าน วัฒนธรรมและสนเทศภายใต้กรอบของ SCC/SCI ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) โดยเน้นการใช้วัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงประชาชนอาเซียนและ เน้นบทบาทของสื่อโดยเฉพาะการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และรู้สึกถึงความเป็นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น

กองอาเซียน 4
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ธันวาคม 2555

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม