ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

สรุปสาระที่น่าสนใจของบทความเรื่อง

“How should ASEAN engage the EU?Reflections on ASEAN’s external relations”

เขียนโดย Dr. Yeo Lay Hwee
ผู้อำนวยการศูนย์สหภาพยุโรปในสิงคโปร์

กรมอาเซียนได้สรุปสาระที่น่าสนใจของบทความฉบับนี้ ซึ่งมีการจัดพิมพ์ลงในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ศูนย์สหภาพยุโรปในสิงคโปร์(โครงการร่วมของสหภาพยุโรปกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางและ สถาบันการต่างประเทศสิงคโปร์) ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน 2556 เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ สหภาพยุโรปในมิติต่างๆ โดยในขณะที่อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับคู่เจรจาในกรอบต่างๆ ทั้งกรอบ +1 +3 หรือเวทีสุดยอด เอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) อาเซียนจำเป็นต้องร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อรักษาบทบาทนำและความเป็นแกนกลาง ของอาเซียนในความสัมพันธ์ดังกล่าว

การรวมตัวกันของอาเซียนนั้น ไม่ได้ทำให้ความเป็นอธิปไตยในประเทศสมาชิกหายไป แต่มีขึ้นเพื่อที่จะสร้างกรอบการ ทำงานร่วมกันเพื่อดำรงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งขจัดความขัดแย้งและสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจภายในภูมิภาค โดยเป้าหมายหลักคือการสร้างประชาคมอาเซียนให้ประกอบด้วย 3 เสาหลักได้แก่

1) ประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community-APSC)
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC)

อาเซียนต้องเพิ่มความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างประชาคม อาเซียนให้ประสบความสำเร็จ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นของมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา และจีนหรือแม้กระทั่งมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอย่างญี่ปุ่น และที่สำคัญคืออาเซียนจำเป็นต้องมีการพัฒนา ความสัมพันธ์กับภายนอกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะผลักดันการสร้างเสถียรภาพและช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความ ร่วมมือในภูมิภาคซึ่งจะทำให้มีอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาครวมทั้งสามารถดำรงบทบาทหลักในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ใน บริบทที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังก้าวขึ้นมาเป็นภูมิภาคหลักของโลกทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง

สหภาพยุโรป (European Union) เป็นคู่เจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับอาเซียนมาเป็นเวลานาน โดยเมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้ มีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ อาเซียนและสหภาพยุโรปได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเรื่อยมาโดยครอบคลุมการ หารือด้านการเมืองและความมั่นคง ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนซึ่งได้ขยายตัวอย่างมาก โดยปัจจุบันสหภาพยุโรป เป็นคู่ค้าอันดับ2ของอาเซียนและเป็นแหล่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งการลงทุนจากอาเซียนใน สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 27.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2549 เป็น 71.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2553นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นคู่ค้าภายนอกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ6 ของสหภาพยุโรปด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหภาพยุโรปได้ให้การสนับสนุนการ รวมตัวกันของอาเซียน โดยอาเซียนได้เรียนรู้จากตัวอย่างการรวมตัวของสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปยังช่วยระดมทุนสำหรับความ ร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน รวมทั้งยังมีหน่วยงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านการป้องกัน ความขัดแย้ง การจัดการกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในอาเซียน เช่น ภัยพิบัติเป็นต้น สหภาพยุโรปยังสามารถแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับอาเซียนในเรื่องการเชื่อมโยง(Connectivity) โดยเฉพาะในการเชื่อมโยงด้านสถาบันและประชาชนกับประชาชน ให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางและตระหนักถึงความเป็นอาเซียน

สหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียนมากขึ้นเมื่อประเทศมหาอำนาจหันมาสนใจ อาเซียนมากขึ้น อย่างไรก็ดี อาเซียนอาจมีความเคลือบแคลงใจอยู่บ้างว่าสหภาพยุโรปจะยังคงเน้นเรื่องประเด็นที่มีความ ละเอียดอ่อนในภูมิภาค เช่น สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาร์ เป็นต้น ขณะเดียวกัน อาเซียนก็มีเรื่องที่ต้องหารือกันอย่าง เข้มข้นในเรื่องทะเลจีนใต้และความสัมพันธ์ของมหาอำนาจในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาเซียนยังคงต้อง รักษาการเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีพลวัตและเป็นภูมิภาคที่มองออกไปยังโลกภายนอก(outward looking) และการสร้าง ประชาคมอาเซียนตามความประสงค์ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในประชาคมโลก

อาเซียนยินดีที่สหภาพยุโรปหันมาให้ความสนใจกับอาเซียนอีกครั้ง ทั้งนี้ อาเซียนจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อ รักษาความเป็นแกนกลาง (centrality) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเพื่อให้สามารถจัดการกับพลวัตของอำนาจที่แตกต่างใน ภูมิภาคซึ่งมาพร้อมกับทั้งการแข่งขันและความร่วมมือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับสหภาพยุโรปนั้น อาเซียนต้องเรียนรู้ที่จะ มีปฏิสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปในเรื่องที่สหภาพยุโรปมีความเข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินการที่จะนำไปสู่การรวมตัวกันที่ เข้มข้นยิ่งขึ้นผ่านการค้า การลงทุน และการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาความท้าทาย รูปแบบใหม่ได้

นางสาว ภัทร์จิรา ดีนาน
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตฝึกงานกรมอาเซียน ผู้เรียบเรียง 19 เมษายน 2556

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม