วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขกับการป้องกันวงจรอุบาทว์(5)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขกับการป้องกันวงจรอุบาทว์(5)

Feb.27.2007 12:00:23 pm

เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขกับการป้องกันวงจรอุบาทว์(5)

            บางท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อกล่าวถึงเศรษฐศาสตร์แห่งความสุข ทำไมไม่เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับระบอบรากฐานทางเศรษฐกิจต่างๆหรือการกระจายการนำใช้ทรัพยากรให้เกิดดุลยภาพ…
            ในข้อเขียนของข้าฯดังกล่าวมาแล้วหลายตอน…ระบอบเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานนั้นย่อมแยกไม่ออกจากความสัมพันธ์ของการเมืองและวัฒนธรรมอันเป็นส่วนโครงสร้างชั้นบน…ในแนววิเคราะห์แบบเศรษฐกิจการเมือง…
             การกระจายความสุขย่อมแยกไม่ออกจากความมีเสรีของประชาชนที่อยู่ในสถานภาพอันแตกต่างกันไปหากเปรียบเทียบถึง รายได้…บทบาททางการเมือง…สิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันในสังคมเป็นต้น….เมื่อความจริงของประเทศไทยมีเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งดำรงตนเป็นอภิสิทธิ์ชนเหนือกลุ่มใดๆ และมีโอกาสที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆที่มิได้กุมกลไกรัฐ….กลุ่มที่มีอำนาจเหล่านี้ย่อมรักษาไว้แห่งโอกาสนานาชนิดมากกว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่…นั่นคือความมีเสรีภาพที่เหนือกว่ากลุ่มอื่นๆ..ไม่ว่าทางเศรษฐกิจและทางการเมือง…
            ตัวอย่างเช่นการเข้าถึงแหล่งทุน และข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงของกลุ่มระดับกลางและรากหญ้ามีโอกาสที่น้อยมาก….ดังนั้นแนวนโยบายเศรษฐกิจจึงจะต้องมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพให้กับคนกลุ่มนี้ขึ้นมา…ซึ่งย่อมรวมไปถึงจริยธรรมของนายทุนผู้ประกอบการด้วยที่ต้องสำนึกถึงพนักงานในกิจการของตนที่เป็นผู้สร้างรายได้ส่วนเกินอันมหาศาลให้กับเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เหล่านี้…ด้วยการเอาใจใส่ต่อการดำเนินชีวิตของพนักงานที่เป็นผู้สร้างรายได้ให้กับพวกท่าน…เช่นการจัดการในด้านสวัสดิการต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างพอเพียง….ที่จะยังความสุขให้กับพนักงานและเจ้าของกิจการนั้นๆ…

การป้องกันวงจรอุบาทว์ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ

             ในทัศนะข้าฯเห็นว่าเพื่อความรวดเร็วในการคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน….เราควรใช้รัฐธรรมนูญ ปี2540เป็นหลักและแก้ไขเพิ่มเติมบางมาตราหรือ ตราไว้เป็นบทเฉพาะกาล…กล่าวคือเราจะต้องใช้รัฐธรรมนูญในการป้องกันการก่อวงจรอุบาทว์และพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ดำเนินไปตามวิถีทางที่สากลโลกเขายอมรับ…
              สาเหตุแห่งวงจรอุบาทว์ที่เกิดขึ้นอันเป็นการทำลายความสุขของคนส่วนใหญ่ ได้แก่ปัญหาหลักๆขอกล่าวสั้นๆโดยสรุปดังนี้
- ปัญหาการมีเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตุของสื่อมวลชนในการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยและกระทำตนเป็นเครื่องมือในการทำลายภาพพจน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างศัตรูทางการเมือง….โดยไม่สามารถเอาผิดได้..และหาใช่เป็นการตรวจสอบสาธารณะแต่ประการใด

- ปัญหาในด้านการทหารที่ไร้ระเบียบแห่งความมีประชาธิปไตยในกองทัพ…อันได้แก่การแบ่งแยกรุ่น เหล่า ยึดถือพรรคพวกเป็นหลัก..รวมไปถึงช่องว่างแห่งการสั่งเคลื่อนย้ายกำลังในภาวะปกติไม่ได้มีสงคราม..ปราศจากการปลูกฝังจริยธรรม ระเบียบวินัยที่จะต้องเคารพและยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นเกียรติสูงสุดที่จะต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งอำนาจสูงสุดแห่งรัฐธรรมนูญ


- ปัญหาการไร้วินัยของพรรคการเมือง ที่ไม่เคารพต่อมติของรัฐสภา และออกมาดำเนินการเคลื่อนไหวมวลชนภายนอกรัฐสภาเพื่อล้มล้างมตินั้นๆ  รวมไปถึงความไร้จริยธรรมในการเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะต้องค้นคิดวิธีการทำงานรับใช้ประชาชนให้ดีที่สุด แทนการใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อสร้างกระแสแห่งการช่วงชิงอำนาจ

- ปัญหาการประกันความยุติธรรมขั้นต้นให้กับประชาชน


- ปัญหาการคอร์รัปชั่น   ที่มีอยู่นับตั้งแต่รัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  รองอธิบดี และผู้อำนวยการ…ไปจนถึงชั้นล่าง  รวมไปถึงในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ  และส่วนกองกำลังที่ถืออาวุธอันได้แก่ทหาร และตำรวจ..

- ปัญหาการขาดดุลยภาพของทุน ( ความหมายของคำว่าทุน ดูจากลิงค์กระบี่ดาวแดง)
- ปัญหาการขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ยังไร้ซึ่งรูปธรรมในทางกฎหมายรองรับรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆเช่น กลุ่มคนอายุต่ำกว่า18ปี ที่ไม่สามารถมีช่องทางในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของเขา

( ยังมีต่อ….แนวทางการแก้ไขภายใต้การร่างรัฐธรรมนูญ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-