วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข(3)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข(3)

Feb.23.2007 12:22:24 pm

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข(3)


          จากประวัติศาสตร์ ของประชาชนประเทศต่างๆที่ทำสงครามต่อต้านการรุกรานต่างชาติ…เช่นในสงครามเวียดนาม …จะเห็นได้ว่าประชาชนได้ต่อสู้กับการรุกรานของจักรวรรดินิยมด้วยเลือดเนื้อและชีวิตแม้จะแร้นแค้นกว่ามหาอำนาจเหล่านั้น….แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการแม้จะสละด้วยชีวิตเลือดเนื้อ….มีเพียงสิ่งเดียวคืออำนาจอธิปไตยของประชาชน…หรือความมีเสรีภาพของประเทศชาติและประชาชน เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาทุกคนมีความสุข….

           ความสุขย่อมเกิดจากสิทธิเสรีภาพที่แต่ละคนพึงมี….จากระดับประเทศ  จนไปถึงระดับของชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ….อันเป็นธรรมชาติแห่งมนุษยชาติไม่ว่าเผ่าพันธุ์ไหนที่ดำรงตนอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่ง….สิ่งที่ต้องการคือความมีเสรีภาพที่จะกระทำการใดๆภายใต้กฎกติการ่วมกันที่พวกเขาทั้งหลายร่วมกันกำหนด…
           เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขของประเทศไทย หรือระบอบเศรษฐกิจใดๆล้วนสัมพันธ์กับระบอบแห่งอำนาจทางการเมือง และวัฒนธรรมอันเป็นโครงสร้างชั้นบน โดยมีรากฐานทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน
           เมื่อกล่าวถึงแนวนโยบายเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  ไม่เพียงแต่จะต้องมีทิศทางแห่งนโยบายภายในประเทศที่ถูกต้อง….หากยังสัมพันธ์ไปกับนโยบายต่างประเทศ ที่นอกเหนือรัฐชาติหนึ่งใดที่จะต้องกระทำให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของมนุษยชาติในปัจจุบันภายใต้ความร่วมมือกันยังผลประโยชน์สูงสุดที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ

            ปัจจุบันระบอบเศรษฐกิจของโลกล้วนแล้วถูกครอบคลุมและรุกรานจากบรรษัทข้ามชาติที่มีการกระจายตัวออกไปทั่วโลกในการแสวงหาแหล่งต้นทุน  วัตถุดิบ  ตลาด  รวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆที่มีต้นทุนต่ำ…อันก้าวข้ามแห่งความเป็นรัฐชาติหนึ่งใด…และมีบทบาทการครอบงำต่อแนวทางนโยบายรัฐชาตินั้นๆ…

             เมื่อประเทศไทยและประเทศต่างๆในโลกเราล้วนดำเนินแนวทางเศรษฐกิจภายใต้ระบอบการค้าเสรี…ขณะที่ในประเทศไทยเราปัจจุบันและที่เป็นมาช้านานก็คือวิธีการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม….โดยกลุ่มที่กุมกลไกอำนาจรัฐอันเป็นระบอบเผด็จการ ของพันธมิตร  นายพล  นายทุนและเทคโนแครต  ที่ธำรงไว้ซึ่งการควบคุมแนวทางนโยบาย หรือกลไกแลกเปลี่ยนศักยภาพแห่งทุนในทุกด้าน…ละเลยต่อปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ  ภายใต้ระบอบการบังคับและด้วยอำนาจนิยมของกลุ่มคนแค่กระจุกหนึ่งในประเทศที่เชี่ยวชาญกับช่องทางแห่งการแสวงหาวิธีการผูกขาดนาๆชนิดเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มของตน..
               ภายใต้ระบอบคอร์รัปชั่น…ที่ผ่องถ่ายอำนาจจากกลุ่มหนึ่งไปสู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญใดๆ…..อำนาจตามอำเภอใจของกลุ่มพันธมิตรเผด็จการเหล่านี้เป็นเช่นนี้แล้วจะสร้างความสุขให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างไร

                นอกจากนี้ยังมีกระบอกเสียงอย่างมากมายในการสื่อสารที่ปัจจุบันเป็นอาวุธในทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจใดๆของกลุ่มที่มีอำนาจการบริหารประเทศ
                เสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตุของสื่อเหล่านี้ด้วยการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยต่อฝ่ายที่ตนเองยึดอำนาจมา….เพื่อการทำลายล้างอย่างสิ้นซาก…ด้วยความคิดที่เห็นแก่ตัวและคับแคบยิ่งนักเช่นนี้แล้วจะสร้างสมานฉันท์และสันติภาพได้อย่างไรให้กับคนในชาติภายใต้การใช้ปืนจ่อหัวประชาชนของกลุ่มพันธมิตรพวกท่าน…

               แม้แต่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการร่างรัฐธรรมนูญ ก็ยังเคยประกาศว่าจะใช้ทุกวิถีทางล้มล้างรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งหลังทำงานไปได้แค่ไม่กี่ปี…ประกาศให้สัมภาษย์ข่าวอย่างครึกโครมต่อสื่อต่างในช่วงนั้น  และร่วมมือกับนักต้มตุ๋นชาวบ้านด้วยการหลอกลวงเรื่องแชร์…
               หรือแม้แต่กลุ่มที่เคยสร้างความเสียหายให้กับรัฐมากกว่าล้านๆบาท…ก็ยังปราศจากการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้น….แล้วเช่นนี้หรือที่พวกท่านจะสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์….เมื่อจิตวิญญาณพวกท่านคับแคบและไร้ซึ่งประชาธิปไตย   เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขที่พวกท่านโอ่ประโคม…ก็คงมิต่างจากลมปากที่ไร้สาระ….หาค่าอันใดไม่ได้
                ท่านกล้าพอไหมที่จะร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อล้างวงจรอุบาทว์เหล่านี้….ข้าฯมิอยากจะเชื่อเลย…เพราะจิตวิญญาณพวกท่านคับแคบเกินกว่าจะคิดได้…หรือคิดได้ก็ปฏิบัติไม่ได้…แล้วสากลโลกและประชาชนไทยส่วนใหญ่เขาจะเชื่อถือพวกท่านหรือ..????!!!

(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-