Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


บ้านจอมยุทธบล็อก

>> ซุนปิน >> ข้อขัดแย้งในสมมติฐานทางคณิตศาสตร์(ต่อ2)

ซุนปิน
จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆและจินตนาการเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่

ข้อขัดแย้งในสมมติฐานทางคณิตศาสตร์(ต่อ2)

Feb.16.2007 12:32:59 pm

จินตนาการข้อขัดแย้งในสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ ในทางทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัม  (ต่อ)
         

         ต้องขออภัยที่ต้องจินตนาการในแนวคิดพื้นฐานก่อน…ค่อยจินตนาการในเชิงประยุกต์ในอีกหลายเรื่องภายหลัง….เท่าที่จะเพ้อฝันไปได้…ข้าฯต้องฝึกจินตนาการในสองแบบคือจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และจินตนาการทางสุนทรียภาพไปพร้อมๆกันเพื่อให้สมองมันทำงานเชื่อมกัน…ขยายเส้นใยประสาทแทนเซลล์ที่ต้องเสื่อมลงทุกวันเนื่องจากเซลล์สมองไม่มีการสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้….วิทยาศาสตร์ และสุนทรียภาพบทกวีทางด้านอักษรหรืออารมณ์ต่างๆล้วนแล้วเกิดจากจินตนาการ..แม้แต่จิตวิญญาณเราก็ต้องจินตนาการให้มันมีตำแหน่งแห่งที่หรือกาลาวกาศที่ดำรงอยู่อย่างแน่นอนที่ใดที่หนึ่ง.

         การคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้สมการต่างๆและยึดค่าที่อ้างว่าเป็นค่าคงที่…ที่จริงแล้วค่าคงที่ใดๆภายใต้ความสมมูลหรือสมมาตรใดๆล้วนแล้ว อยู่ภายใต้กรอบอ้างอิงหนึ่งใดและภายใต้คุณสมบัติแห่งการสังเกต ณ.จุดอ้างอิงหนึ่งใด เท่านั้น เช่น
         A= B และ B = C  เราก็จะสรุปว่า A = C โดยมีค่า B เป็นค่าคงที่และอ้างอิง    การอ้างอิงเช่นนี้ในสมการย่อมหมายถึงมีการกำหนดกรอบและขอบเขตุในการอ้างอิงอยู่แล้ว คืออยู่ที่เราต้องการประมาณการในการจำแนกเรื่องอะไร  หรือกรอบอ้างอิงไหน…ดังนั้นจึงเป็นค่าสัมพัทธ์ และสัมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขหรือกรอบที่เรากำหนด…ในทางธรรมชาติแล้ว A, B และ C ต่างก็ไม่เท่าเทียมกันอย่างสัมบูรณ์ในทุกประการภายใต้การสังเกตเปรียบเทียบเพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆของผู้หนึ่งผู้ใดหรือจุดอ้างอิงหนึ่งใด….สัจจธรรมที่ได้จึงเป็นสัจจธรรมสัมพัทธ์ภายใต้กรอบและขอบเขตุหนึ่งใด       และเป็นประมาณการที่สัมบูรณ์ภายในขอบเขตุกาลาวกาศที่อ้างอิงจากจุดสังเกตหรือกรอบอ้างอิงใดๆ…
         ในทฤษฎีควอนตัมที่ทำการค้นคว้าถึงกฎเกณท์มวลพลังงาน หรืออนุภาคที่มีขนาดเล็ก โดยศึกษาถึงกลุ่มก้อนพลังงานเหล่านี้ในเชิงการเปรียบเทียบในความแตกต่างด้านคุณสมบัติต่างๆของมวลอนุภาคมาต่อเนื่องยาวนานร้อยกว่าปี..…จนมาถึงปัจจุบันเช่นการแยกย่อยไปถึงความสัมพันธ์ของควาร์ก…โดยจำแนกเป็น สิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติ เฟลเวอร์,ค่าตัวเลขแบริออน,ค่าประจุ,ค่าความประหลาด,ค่าการหมุนรอบตัว,ค่าคุณสมบัติคัลเลอร์ ,ค่าชาร์ม,ค่าสนามเวกเตอร์,ค่าของการเป็นปฏิอนุภาค,ค่าความสมมาตรแบบgauge symmetry ฯลฯ
         ทฤษฎีควอนตัม สามารถอธิบายถึงคุณสมบัติต่างๆระหว่างแรงนิวเคลียร์และแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีรวมถึงคุณสมบัติของมวลพลังงานเหล่านั้น  โดยมิได้รวมถึงแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวพันเลยและแทบจะถือว่าไม่มีผลต่อมวลอนุภาคเหล่านั้นในการคำนวณตรวจวัดทางคณิตศาสตร์..แม้ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์จะอธิบายถึงแรงเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี…แต่ก็มิได้กล่าวถึงในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ….

         จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้าฯเลยจินตนาการว่า….นอกจากปัญหาที่แตกต่างแห่งการทำความเข้าใจในเรื่องสัมพัทธ์และสัมบูรณ์แล้ว  ยังมีอีกประเด็นที่ทฤษฎีควอนตัมมิได้นำเอามาในการประมาณการทางคณิตศาสตร์  แม้ว่าโดยค่าสมมาตรลอเรนซ์(Lorentz Symmetry)อาจจะเน้นเรื่องการหมุน และความเร่ง…อันเป็นกรอบทฤษฎีสนามสัมพัทธภาพควอนตัม
         สิ่งที่มิได้นำมาสู่การคำนวณหรือการอ้างอิงในการสังเกตุ  ก็คือการคงตัวของมวลพลังงานหนึ่งใด…การคงตัวที่ดำรงอยู่โดยการประมาณการอันเป็นค่าคงที่ที่ประมาณการย่อมได้แก่ตำแหน่งแห่งที่ที่สสารนั้นๆดำรงอยู่  ย่อมประกอบไปด้วยแรงจากภายนอกสสารนั้นๆอันเป็นตำแหน่งแห่งที่ในการดำรงอยู่ในกาลาวกาศ….
          กาลาวกาศใดๆย่อมมิใช่ที่ว่างเปล่าและมืดดำหากแต่มีการดำรงอยู่แห่งพลังงานมหาศาลที่พร้อมที่จะแปรเปลี่ยนรูปการหนึ่งใดในทางก่อรูปการวัตถุ……สิ่งที่อยู่ภายนอกมวลพลังงานเหล่านั้นต่างหากที่จะต้องถือเป็นค่าที่อย่างสัมพัทธ์ในการดำรงอยู่ของวัตถุใดๆ  นอกเหนือจากการวิเคราะห์ถึงรูปการของวัตถุนั้นๆอย่างโดดๆ…..เช่นการดำรงอยู่ของโลก  ย่อมประกอบไปทั้งแรงโน้มถ่วง ที่มีผลไปถึงบรรยากาศชั้นต่างๆรวมไปถึงแถบสนามแรงแม่เหล็กไฟฟ้า….ขณะเดียวกันก็ยังคงแรงแห่งการหนีจากศูนย์กลางจากการหมุนรอบตัวเองและดวงอาทิตย์
        และนอกจากนั้นก็ยังมีมวลพลังงานมหาศาลในการรองรับการดำรงอยู่ของกาลาวกาศของโลกในสิ่งมี่มีมวลน้อยหรืออนุภาคก็เช่นกัน ต่างล้วนมีข้อจำกัดในการดำรงอยู่แห่งมวลพลังงานของตน…และแปรเปลี่ยนในการรักษารูปการดำรงอยู่ไปเป็นมวลพลังงานรูปอื่นๆได้อันเป็นรูปแบบหนึ่งของการคงตัวในกาลาวกาศแห่งวัตถุนั้นๆ

(ยังมีต่อ)

  
ซุนปิน : leehonglong@hotmail.com
ข้าฯเองมิใช่นักฟิสิกส์….เป็นเพียงนักโรแมนติกฟิสิกส์ที่จินตนาการไปตามอัตตาของตน…


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com